Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Source Index [96/103]

<< < 1... 21... 41... 61... 81... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 > >>

Ö ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

JournalPages
Science290: 1558-1560
 291: 2576-2580
 292: 2299-2302
 293: 1296-1299
 294: 1074-1079
 294: 1505-1507
 295: 2414-2418
 296: 892-895
 301: 623-626
 301: 1204-1211
 302: 1363
 302: 2094-2097
 303: 652-655
 303: 990-993
 306: 1525
 313: 817-820
 313: 954-958
 314: 1433-1436
 315: 196-197
 315: 214-217
Science (cont...)317: 105-108
 318: 1276-1279
 319: 597-600
 325: 449-451
 325: 452-456
 325: 456-460
 325: 1360-1363
 326: 1083-1086
 327: 181-184
Scientific Programming16: 297-313
Scr. Metall. Mater.B31: 413-438
 B31: 485-499
Segnetoelektriki1983: Rostov n/D 3-21
Segnetoelektriki i P'ezoelektriki. Tver. Gos. Un-t, Tver.1991: 40-44
Seibutsu Butsuri10: 205-215
 15: 133-142
 15: 164-170
 20: 227-237
Seifen, Öle, Fette, Wachse114: 295-300
 116: 543-548
 117: 145-150
 119: 856-857
Seikei, Sekkei no tame no Ekisho Porima1995: 1-156
Seikei Daigaku Kogakubu Kogaku Hokoku11: 935-936
 18: 1377-1378
Seikei Kako7: 785-791
 8: 376-379
 9: 920-926
 9: 955-962
 10: 357-364
 10: 539-547
 10: 642-647
 10: 943-948
 11: 680-684
 11: 698-703
 11: 740-744
 11: 1007-1013
 12: 52-60
Seisan Kenkyu26 (5): 188-190
 36: 425-428
 37: 261-264
 37: 265-268
 46: 313-319
Seisan to Gijutsu33 (4): 39-41
 39 (2): 14-24
 40 (4): 10-17
Seitai Zairyo15 (3): 113-120
Seitai no Kagaku36 (2): 91-96
Sekitan Kagaku Kaigi Happyo Ronbunshu29: 142-145
 31: 2-3
 34: 251-254
Sekitan Riyo Gijutsu Kaigi Koenshu5: 223-234
Sekiyu Gakkaishi13: 934-937
 15: 182-188
 15: 936-940
 16: 404-408
 16: 409-414
 16: 746-748
 16: 902-906
 18: 113-118
 18: 776-781
 18: 1086-1090
 20: 557-564
 21: 52-57
 21: 324-330
 21: 331-335
 21: 336-341
 28: 312-317
 30: 291-300
 33: 181-188
 33: 373-377
 34: 101-106
Sekiyu Gakkaishi (cont...)34: 510-517
 36: 1-7
 42: 192-200
Semicond. Int.19: 99-106
 20: 116
Semicond. Photonics Technol.2: 112-117
 3: 198-203
 4: 188-192
 4: 197-208
 5: 81
 5: 125-129
Semicond. Sci. Technol.3: 521-524
Semin. Chim. Etat Solide5: 1-11
 5: 13-37
Semin. Org. Synth., Summer Sch. "A. Corbella"18th: 267-291
Semin. Zerstörungsfreie Materialcharakt.1996: 121-126
Sen'i Gakkai Preprints1989: F-44
Sen'i Gakkaishi25: 480-487
 26: 74-79
 26: 91-93
 29: P167-P172
 32: P347-P352
 34: P11-P19
 34: T337-T341
 34: T383-T388
 35: P305-P313
 35: P314-P328
 35: P329-P336
 35: P337-P342
 35: P343-P349
 35: T143-T149
 35: T221-T226
 38: T375-T380
 39: P287-P292
 40: T1-T6
 40: T177-T184
 40: T285-T290
Sen'i Gakkaishi (cont...)42: P449-P459
 42: T317-T322
 43: P90-P94
 44: 59-63
 44: 149-151
 44: 439-443
 44: P224-P227
 44: P302-P306
 45: 102-106
 45: 135-140
 45: 409-415
 45: P91-P96
 45: P359-P364
 46: 49-55
 46: 56-62
 46: 79-81
 46: 150-154
 46: 403-408
 46: 433-440
 46: 491-495
Sen'i Gakkaishi (cont...)46: P47-P51
 46: P372-P377
 46: P496-P503
 46: P504-P510
 46: P511-P518
 46: P519-P527
 46: P528-P533
 46: P534-P539
 47: 11-16
 47: 17-21
 47: 388-391
 47: 397-402
 47: 412-416
 47: 417-420
 47: 452-455
 47: 585-591
 47: P89-P94
 47: P371-P377
 47: P589-P594
 48: 407-410
Sen'i Gakkaishi (cont...)48: 410-413
 48: 414-417
 48: 418-420
 48: P268-P273
 48: P458-P463
 49: 609-615
 50: 406-409
 50: 493-497
 50: P26-P27
 50: P638-P641
 51: 368-374
 51: 564-570
 52: 12-17
 52: 137-142
 52: 396-404
 53: 62-66
 53: 549-554
 53: 555-564
 53: P113-P117
 53: P197-P201
Sen'i Gakkaishi (cont...)53: P339-P343
 53 (3): 73-78
 54: 246-252
 54: P/12-P/15
 54: P99
 55: 218-225
 55: 274-278
 55: 376-382
 55: 502-510
 55: P306-P309
 56: 55-57
 56: 135-144
Sen'i Kobunshi Zairyo Kenkyusho Kenkyu Happyokai Shiryo115: 23-28
 115: 105-116
Sen'i Kogyo Kenkyu Kyokai Hokoku4: 42-47
Sen'i Seihin Shohi Kagaku20: 103-107
Senryo to Yakuhin17 (10): 335-339
 20 (10): 327-338
 22 (5): 101-108
 22 (6): 116-125
 25 (6): 106-115
 29 (3): 44-52
 32 (10): 272-282
 33 (8): 223-238
 35 (3): 71-83
 35 (4): 88-102
 35 (9): 239-247
 35 (10): 274-285
 35 (10): 286-291
 37 (4): 95-105
 37 (5): 124-138
 37 (6): 155-166
 38 (3): 57-71
 38 (5): 114-131
 38 (9): 231-242
 38 (9): 243-252
Senryo to Yakuhin (cont...)38 (10): 258-268
 38 (12): 314-323
 38 (12): 324-333
 39 (1): 6-17
 39 (5): 111-118
 39 (5): 119-131
 39 (8): 193-204
 40 (3): 61-76
 40 (4): 95-106
 40 (5): 113-137
 40 (9): 227-241
 41 (3): 57-68
 41 (4): 96-108
 41 (10): 270-278
 41 (11): 282-293
 42 (1): 6-20
 42 (2): 42-49
 42 (3): 68-78
 42 (4): 85-106
 42 (12): 306-335
Sens. Actuators, A39: 1-6
 A28: 179-183
 A51: 97-101
 A68: 316-319
Sens. Actuators, B13: 276-280
 B6: 25-28
 B34: 305-311
 B47: 37-42
Sens. Mater.2: 299-304
Sens. Their Appl. VIII, Proc. Conf.8th: 347-351
Sens. VI [Proc. Conf. Sens. Their Appl.]6th: 269-274
 6th: 317-322
Senshoku Kogyo32: 215-221
Sensors3: 381-392
Sep. Sci.6: 841-853
 8: 245-260
 10: 593-616
Sep. Sci. Technol.13: 303-320
 20: 285-296
 29: 671-677
 29: 1905-1913
 30: 449-460
Sepu2: 143-145
 4: 60-62
 4: 222-224
 5: 1-4
 5: 43-45
 5: 343
 6: 156-158
 6: 273-278
 7: 146-148
 7: 325-330
 8: 146-150
 11: 217-218
 11: 280-282
 12: 50-52
Ser. Fiz. (Uniw. im. Adama Mickiewicza Poznaniu)31: 3-20
 53: 41-44
 54: 653-656
 67: 167-172
Ser. Nonlinear Opt.2: 176-210
 3: 671-676
Seramikkusu6: 264-272
 33: 25-29
Setchaku37: 24-27
Shaanxi Shifan Daxue Xuebao, Ziran Kexueban24 (1): 62-67
 24 (4): 49-52
Shaho - Daiichi Kogyo Seiyaku Kabushiki Kaisha461: 2-9
Shandong Daxue Xuebao, Ziran Kexueban29: 66-74
 29: 445-453
 30: 431-435
 31: 196-201
 33: 323-329
 33: 477-480
Shandong Jiancai Xueyuan Xuebao8 (4): 26-31
 9 (1): 23-28
 9 (2): 8-14
 10 (1): 75-79
Shang-hai Hua Kung Hsueh Yuan Hsueh Pao1979 (1-2): 115-127
 1980 (1): 13-23
Shanghai Huagong18 84): 13-15
 22 (1): 42-45
 22 (3): 39-41
Shanghai Jiaotong Daxue Xuebao31: 98-103
 31: 104-108
Shapu Giho22: 15-22
 22: 37-42
 22: 147-154
 24: 19-23
 27: 33-36
 28: 15-19
 41: 51-54
 42: 81-84
 51: 12-16
 52: 5-9
 52: 23-26
 52: 31-34
 52: 35-38
 56: 5-9
 63: 18-21
 63: 22-25
 67: 45-48
 69: 5-16
 69: 29-32
 69: 33-36
Shapu Giho (cont...)69: 41-50
 69: 51-56
 69: 64-68
 69: 75-80
 74: 5-11
 74: 16-19
 74: 20-23
 74: 24-30
 74: 31-34
 74: 35-40
 74: 41-45
 74: 50-54
 74: 55-60
Shashin Kogyo56: 96-99
Shengwu Huaxue Yu Shengwu Wuli Jinzhan18: 123-128
 19: 311-313
 20: 442-446
 23: 12-13
 28: 447-454
 30: 64-67
 61: 16-22
 1986 (2): 30-32
Shengwu Huaxue Yu Shengwu Wuli Xuebao18: 122-128
 22: 293-297
 24: 333-338
 24: 339-343
 26: 105-110
 27: 551-558
Shengwu Wuli Xuebao9: 391-395
 12: 247-252
 13: 29-34
 15: 675-681
 16: 687-693
Shenyang Huagong Xueyuan Xuebao10: 79-80
Shikizai Kyokaishi48: 85-93
 48: 729-735
 57: 2-6
 58: 59-63
 58: 334-341
 58: 342-349
 58: 350-355
 61: 227-233
 61: 678-684
 62: 683-690
 65: 427-434
 66: 540-549
 66: 677-686
 68: 211-216
 69: 314-321
 71: 541-547
 72: 604-612
 73: 171-175
 73: 182-191
Shimadzu Hyoron56: 29-34
Shimane Daigaku Sogo Rikogakubu Kiyo, Shirizu A32: 85-96
Shin Netsu Sokutei no Shinpo1: 71-100
Shinagawa Giho40: 79-82
Shinku23: 68-75
 30: 555-564
 32: 697-705
 32: 861-868
Shinsozai3 (3): 41-48
 3 (8): 72-76
 4 (5): 70-75
 4 (7): 37-40
 4 (8): 19-25
 4 (11): 19-24
 4 (11): 25-31
 5 (4): 56-59
 5 (5): 60-66
 5 (8): 70-74
 6 (1): 19-24
 6 (2): 34-39
 6 (3): 19-22
 6 (3): 33-39
 6 (4): 38-41
 7 (5): 8-12
 7 (5): 18-21
 7 (12): 28-32
Shiyou Huagong27 (1): 62-66
 28 (1): 55-58
Shiyou Huagong Gaodeng Xuexiao Xuebao8 (2): 28-32
 9 (1): 36-40
 9 (4): 42-44
Shiyou Xuebao, Shiyou Jiagong5 (4): 1-8
 7 (2): 16-22
 11 (1): 55-60
 11 (1): 61-65
 11 (2): 72-76
 12 (2): 81-86
 12 (4): 76-84
 13 (1): 23-29
 13 (2): 34-40
 15 (6): 63-68
 Spec. Issue: 43-49
Shizen38 (7): 36-46
Shizuoka Daigaku Denshi Kogaku Kenkyusho Kenkyu Hokoku31: 65-70
Shuichuli Jishu15: 261-266
 17: 13-23
 19: 57-62
Sichuan Daxue Xuebao, Ziran Kexueban27: 112-114
 29: 306-310
 34: 83-86
 34: 212-215
 35: 93-97
 35: 910-916
Sichuan Lianhe Daxue Xuebao, Gongcheng Kexueban1 (4): 82-89
 2 (5): 69-73
 3 (2): 34-38
 3 (3): 60-64
 3 (5): 27-32
Sichuan Shifan Daxue Xuebao, Ziran Kexueban20 (6): 107-110
 21: 76-79
 21: 187-191
 21: 293-297
 21: 433-435
 21: 536-539
 23: 388-392
 23: 630-633
 27: 630-633
 30: 223-227
 31: 580-582
 32: 118-133
Sichuan Yixueyuan Xuebao15: 214-217
Siemens Forsch.- Entwicklungsber.11: 229-234
Silikattechnik28: 169-171
 31: 90
Sin. Fiz.-Khim. Polim.No. 9: 127-131
Singapore J. Phys.2: 25-31
Sintez, Struktura i Svoistva Polimerov1989: L. 36-48
 1989: L. 78-88
 1989: L. 88-98
 1989: L. 131-146
Sintez Vysokomolekul. Produktov na Osnove Sapropelitov i Kremniiorgan. Soedin.1976 (Ch. 2): 16-26
Sir Charles Frank, OBE, FRS254-264:
 307-321:
Sitzb. Heidelberger Akad. Wissenschaften, (A)1913: 13
Sitzb. kgl. preuss. Akad. Wissenschaften1916: 614-650
 1916: 1043-1060
Sitzber. Natur. Gesell., Univ. Dorpat15: 230-237
Sitzungsber. Plenums Kl. Akad. Wiss. DDR1972 (12): 5-19
Slaboproudy Obz.33: 195-200
 34: 490-498
 35: 63-70
 39: P1-P10
 51: 160-164
Small1: 226-232
 1: 656-661
 1: 964-967
 2: 364-367
 2: 1060-1067
 3: 96-100
 3: 1281
 3: 1438-1444
Smart Mater. Struct.1: 168-171
 2: 7-12
 7: 894-898
 11: 561-564
 16: 1298-1301
 17: 012001
Soc. Plast. Eng., Tech. Pap.17: 228-231
 23: 477-480
 23: 488-490
 25: 642-645
Soft Matter (Weinheim)2: 1-86
 3: 1-40
 3: 159-317
Soft Matter1: 95-106
 1: 129-131
 1: 238-242
 1: 329-333
 1: 348-354
 1: 355-363
 1: 408-411
 1: 428-430
 1: 436-443
 2: 60-65
 2: 105-108
 2: 157-165
 2: 182-189
 2: 210-214
 2: 232-242
 2: 422-431
 2: 595-602
 2: 693-698
 2: 760-769
 2: 785-792
Soft Matter (cont...)2: 875-885
 2: 886-891
 2: 909-914
 3: 58-67
 3: 183-187
 3: 207-213
 3: 558-570
 3: 596-604
 3: 768-778
 3: 857-865
 3: 866-871
 3: 896-900
 3: 993-1002
 3: 1249-1261
 3: 1308-1311
 3: 1349-1368
 4: 94-102
 4: 108-121
 4: 195-199
 4: 241-244
Soft Matter (cont...)4: 303-310
 4: 458-461
 4: 493-499
 4: 570-576
 4: 683-702
 4: 739-743
 4: 805-810
 4: 859-869
 4: 952-961
 4: 1215-1218
 4: 1230-1236
 4: 1237-1241
 4: 1279-1287
 4: 1306-1312
 4: 1349-1372
 4: 1555-1568
 4: 1569-1581
 4: 1602-1604
 4: 1625-1629
 4: 1681-1687
Soft Matter (cont...)4: 1796-1798
 4: 1820-1829
 4: 1861-1870
 4: 2030-2038
 4: 2059-2063
 4: 2172-2185
 4: 2238-2244
 4: 2267-2277
 4: 2316-2322
 4: 2402-2409
 4: 2471-2474
 5: 92-97
 5: 182-192
 5: 269-274
 5: 342-345
 5: 346-353
 5: 354-362
 5: 463-471
 5: 835-841
 5: 1214-1227
Soft Matter (cont...)5: 1433-1439
 5: 1735-1742
 5: 1840-1847
 5: 1870-1878
 5: 2093-2100
 5: 2252-2260
 5: 2277-2280
 5: 2281-2285
 5: 2352-2360
 5: 2563-2570
 5: 2746-2751
 5: 2772-2776
 5: 2889-2895
 5: 3120-3126
 5: 3446-3451
 5: 3517-3526
 5: 3618-3622
 5: 3623-3628
 5: 3672-3676
 5: 3791-3800
Soft Matter (cont...)5: 3827-3830
 5: 3879-3887
 5: 3905-3912
 5: 4136-4140
 5: 4446-4463
 5: 4477-4483
 5: 4520-4525
 5: 4531-4541
 5: 4823-4834
 5: 4905-4913
 5: 4922-4927
 6: 100-112
 6: 256-262
 6: 655-663
 6: 779-783
 6: 892-895
 6: 896-901
 6: 922-927
 6: 1117-1120
 6: 1138-1156
Soft Matter (cont...)6: 1352-1360
 6: 1426-1431
 6: 1722-1730
 6: 1863-1871
 6: 1898-1909
 6: 1958-1963
 6: 1964-1970
 6: 2072-2079
 6: 2786-2792
Sogo Rikogaku Kenkyuka Hokoku (Kyushu Daigaku Daigakuin)21: 161-165
Sogo Shikensho Nenpo (Tokyo Daigaku Kogakubu)50: 87-93
 52: 133-139
Sokeizai29: 10-17
 36: 24-28
Sol. Energy49: 435-445
 50: 407-414
 62: 215-228
Sol. Energy Mater.14: 223-232
 19: 27-41
Sol. Energy Mater. Sol. Cells31: 197-214
 39: 123-131
 54: 203-211
 60: 263-277
Solid-State Electron.24: 1127-1133
Solid Freeform Fabr. Symp. Proc.1995: 64-71
 1996: 471-479
 1997: 325-332
 1997: 333-340
 1997: 449-456
 1998: 519-527
 1998: 737-744
Solid Mech. Its Appl.39: 133-138
 66: 85-91
Solid State Commun.6: 163-165
 6: 839-841
 7: 415-417
 7: 799-802
 7: 1639-1641
 7: 1691-1692
 8: 213-216
 8: 593-596
 8: 707-710
 8: 1577-1581
 9: 151-153
 9: 649-652
 10: 357-359
 10: 571-574
 10: 653-655
 10: 697-700
 10: 815-818
 10: 985-988
 10: 1009-1012
 11: 253-257
Solid State Commun. (cont...)11: 963-964
 11: 977-981
 11: 1073-1075
 11: 1081-1084
 11: 1227-1230
 11: 1365-1367
 11: 1499-1501
 11: 1503-1507
 11: 1675-1678
 11: 1763-1766
 12: 27-29
 12: 263-265
 12: 405-407
 12: 409-412
 12: 519-522
 12: 581-584
 12: 585-588
 13: 129-132
 13: 377-380
 13: 435-437
Solid State Commun. (cont...)13: 759-762
 13: 989-992
 13: 1521-1523
 13: 1571-1574
 13: 1783-1785
 13: 1919-1922
 14: 403-406
 14: 435-437
 14: 453-456
 14: 691-693
 14: 815-819
 14: 821-825
 15: 177-179
 15: 227-229
 15: 647-649
 15: 1761-1763
 16: 61-64
 16: 315-318
 16: 1157-1160
 17: 171-174
Solid State Commun. (cont...)17: 1077-1080
 17: 1533-1535
 18: 55-56
 18: 453-456
 18: 475-478
 18: 1573-1577
 18: 1579-1582
 18: 1591-1593
 19: 877-880
 20: 379-383
 20: 481-483
 22: 343-345
 22: 647-650
 23: 35-36
 23: 459-462
 23: 571-575
 23: 943-946
 24: 433-437
 25: 1015-1017
 25: 1087-1090
Solid State Commun. (cont...)26: 801-804
 27: 607-608
 28: 295-296
 28: 671-674
 28: 997-999
 29: 785-787
 30: 265-269
 31: 241-243
 31: 843-845
 32: 151-155
 33: 337-340
 33: 459-462
 34: 595-597
 37: 359-363
 39: 789-791
 41: 111-113
 41: 529-532
 43: 883-885
 44: 627-629
 46: 693-696
Solid State Commun. (cont...)48: 751-753
 49: 675-678
 49: 1143-1146
 50: 757-761
 50: 895-897
 54: 49-52
 54: 301-304
 60: 129-131
 64: 1191-1194
 80: 587-590
 81: 329-332
 83: 1023-1027
 87: 751-753
 88: 263-265
 92: 349-352
 95: 223-225
 100: 731-736
 101: 225-229
 102: 187-197
 105: 761-765
Solid State Commun. (cont...)106: 563-565
 108: 383-387
Solid State Ionics40-41: 666-668
 60: 93-97
 62: 257-264
 70-71: 425-428
 76: 199-205
 85: 43-49
 92: 91-97
 101-103: 255-260
 124: 143-147
Solid State Mater.1991: 181-194
Solid State NMR Polym.3: 215-232
Solid State NMR Polym. 3: 245
Solid State NMR Polym.3: 245-259
 3: 261-270
Solid State Nucl. Magn. Reson.2: 253-259
 4: 301-307
 5: 273-291
 6: 231-240
 9: 257-267
 10: 225-233
 12: 97-112
Solid State Phys., Suppl.14: 1-18
 14: 19-76
 14: 77-107
 14: 109-145
 14: 147-208
 14: 209-257
 14: 259-294
Solid State Technol.34: 65-70
 40: 99-102
 40: 258
 42: 58
 43: 161
Solubility Data Ser.33: 128-129
Solvent Extr. Ion Exch.8: 371-388
Sonderb. Prakt. Metallogr.18: 115-120
 19: 329-338
 20: 597-606
 26: 633-641
Soobshch. Akad. Nauk Gruz.142: 321-324
 144: 269-272
 149: 422-427
 150: 468-471
 152: 724-726
Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR81: 105-108
 83: 101-104
 84: 81-84
 89: 333-336
 92: 189-192
 115: 549-552
 134: 329-332
Soobshch. NPO Kosm. Issled. AN AZSSR1989 (5): 208-214
 1989 (5): 226-229
Soobshcheniya Nauch. Rabot. Chlenov Vsesoyuz. Khim. Obshchestva im. Mendeleeva3: 1-5
Sosei to Kako22: 885-890
South. Braz. J. Chem.4: 59-82
Sov. J. Chem. Phys. 4: 532-543
 4: 2690-2699
 6: 2685-2704
 8: 317-329
 9: 15-31
Sov. J. Opt. Technol. 60: 456-459
Sov. J. Quantum Electron. 2: 260-262
 2: 263-265
 3: 78-79
Sov. J. Quantum Electron.4: 693-694
Sov. J. Quantum Electron. 4: 938-943
Sov. J. Quantum Electron.4: 989-993
Sov. J. Quantum Electron. 5: 33-36
 5: 249-250
 5: 652-655
 6: 877-878
 7: 295-298
 7: 790-792
 7: 814-817
 7: 972-975
 7: 1089-1093
 7: 1146-1147
 7: 1421-1422
 8: 70-71
Sov. J. Quantum Electron.8: 774-776
Sov. J. Quantum Electron. 8: 839-842
 8: 1487-1488
 9: 747-750
 9: 782-783
 9: 1070-1071
 9: 1476-1478
 10: 167-171
Sov. J. Quantum Electron.10: 440-442
Sov. J. Quantum Electron. 10: 547-554
Sov. J. Quantum Electron.10: 1342-1346
Sov. J. Quantum Electron. 10: 1447-1448
 10: 1505-1507
 11: 1371-1373
 12: 208-210
 12: 1226-1228
 12: 1496-1497
 12: 1525-1526
 12: 1619-1625
 13: 113-114
 13: 527-530
 13: 645-647
 13: 689-695
 13: 807-809
 13: 871-874
Sov. J. Quantum Electron.13: 881-883
Sov. J. Quantum Electron. 13: 1015-1017
Sov. J. Quantum Electron.13: 1253-1255
 13: 1282-1284
Sov. J. Quantum Electron. 14: 493-496
Sov. J. Quantum Electron.14: 1599-1604
Sov. J. Quantum Electron. 15: 1111-1114
 15: 1356-1359
 15: 1363-1367
 15: 1431-1433
 15: 1546-1549
 15: 1619-1622
 16: 264-266
 16: 471-474
 17: 120-121
 17: 633-636
 17: 1106-1107
 17: 1567-1570
 17: 1585-1590
 18: 507-508
 19: 395-398
 19: 698-700
 19: 711-712
 19: 942-943
 19: 1148-1151
 19: 1604-1605
Sov. J. Quantum Electron.  (cont...)21: 570-575
 21: 1099-1101
Sov. J. Quantum Electron.22: 56-57
Sov. J. Quantum Electron. 22: 88-90
 22: 547-549
 22: 964-966
 22: 1020-1023
Sov. Phys. Crystallogr. 6: 384-387
 6: 456-460
 10: 95-97
 10: 603-606
 11: 297-298
 13: 452-456
 14: 431-434
 15: 310-311
 20: 535-535
 21: 88-90
 22: 305-310
 25: 544-548
 26: 486-488
 27: 607-608
 29: 49-53
 29: 652-655
 31: 318-321
 32: 715-719
 32: 720-723
 33: 412-415
Sov. Phys. Crystallogr.  (cont...)33: 571-572
 37: 805-807
 38: 251-256
 38: 610-613
Sov. Phys. JETP 53: 355-361
Sov. Phys. Usp. 9: 551-573
 15: 515-516
 17: 658-672
 17: 745-773
 19: 597-617
Sov. Phys. Usp.19: 1030-1031
Sov. Phys. Usp. 21: 487-501
 22: 64-88
 23: 245-268
 24: 57-75
 24: 496-510
Sov. Phys. Usp.26: 380-381
Sov. Phys. Usp. 26: 747-774
Sov. Phys. Usp.26: 877-905
 26: 1013-1015
Sov. Phys. Usp. 27: 42-59
 27: 492-514
 28: 535-562
 28: 1059-1083
Sov. Phys. Usp.29: 530-538
Sov. Phys. Usp. 30: 604-619
Sov. Phys. Usp.30: 737-738
 30: 738-739
 30: 740-741
Sov. Phys. Usp. 30: 875-896
 30: 1041-1064
 31: 196-224
Sov. Phys. Usp.31: 328-353
Sov. Phys. Usp. 31: 988-1014
 33: 365-384
Sov. Phys. Usp.33: 541-553
Sov. Phys. Usp. 34: 141-159
Sov. Sci. Rev., Sect. A2: 173-246
Soversh. Protsessov Krasheniya i Metodov Sinteza Krasitelei (Ivanovo)1983: 124-128
Soversh. Tekhnol., Povysh. Kachesta, Stoik. Moloch . Produktov i Fiz.-Khim. Metody Issled.: Mater Nauch.-Pract. Konf., Volog. Moloch. In-ta, 23-24 Maya, 1990, Volog'da1991: 73-76
Soversh. Tekhnol. Protsessov Osnov. Organ. Sinteza1984: M. 103-108
Sovrem. Aspekty YaMR Spektrosk. Polim.1994: 104-110
Sovrem. Metody YAMR i EPR v Khimii Tverd. Tela. Materialy 3 Vses. Koordinats. Soveshch. Uchenykh i Spets. In-tov AN SSSR, Noginsk1-3 Iyunya, 1982: Chernogolovka 163-165
 1-3 Iyunya, 1982: Chernogolovka 203-205
Sovrem. Metody YaMR EPR Khim. Tverd. Tela, [Mater. Vses. Koord. Soveshch.]4th: 130-132
Sovrem. Probl. Fiz. Khim.9: 3-28
Sovrem. Probl. Kristallokhimii. Materialy 4 Soveshch.-seminara po Sovrem. Probl. i Metod. Prepodavaniya Kristallokhimii, Bologoe30 Sent.-6 Okt., 1981: Kalinin 67-70
Spec. Chem.19: 152-153
Spec. Discuss. Faraday Soc.1: 175-186
 1: 251-256
Spec. Polyesters '95, Proc.1995: 49-65
 1995: 71-82
 1995: 319-327
Spec. Publ. - R. Soc. Chem.60: 97-115
 69: 196-202
 69: 295-300
 69: 348-353
 69: 361-366
 69: 404-411
 69: 418-423
 87: 98-108
 87: 131-150
 87: 428-454
 91: 75-81
 91: 82-88
 91: 102-107
 91: 108-114
 91: 294-300
 94: 169-170
Ö ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

<< < 1... 21... 41... 61... 81... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 > >>


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang