Index Name

Zhu, Jian

Alternative Writings

Zhu, J.

Similar Names

Zhou, Jian;   Zhu, Jiang;   Zhu, Yan

Co-authors

Chen, Xinrong;   Cheng, Zhenping;   Lin, Jia-Ping;   Wu, Jianhong;   Zhang, Lei;   Zhang, Wei;   Zhang, Yuanyuan;   Zhang, Zhengbiao;   Zhou, Da-Fei;   Zhou, Nianchen;   Zhu, Xiulin

Publication Titles

1999: Liquid crystallization in lyotropic liquid crystalline polymers
2007: Synthesis and Photoresponsive Behaviors of Well-Defined Azobenzene-Containing Polymers via RAFT Polymerization
2008: Synthesis of novel three-arm star azo side-chain liquid crystalline polymer via ATRP and photoinduced surface relief gratings
2009: Preparation and Characterization of Linear and Miktoarm Star Side-Chain Liquid Crystalline block Copolymers with p-Methoxyazobenzene Moieties via a Combination of ATRP and ROP


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang