Index Name

Zhang, Wan-Jin

Alternative Writings

Zhang, W.-J.;   Zhang, Wanjin

Similar Names

Zhang, W.J.

Co-authors

Adebimpe, David E.;   Ben, Teng;   Chen, Chun-Hai;   Chen, Ye;   Feng, Guizhen;   Feng, J.;   Huang, F.;   Huang, Zheyuan;   Huang, Zhi-Hua;   Ji, Xiang-Ling;   Jiang, Zhen-Hua;   Ke, Yangchuan;   Li, Li-Wei;   Liu, Wei;   Liu, Xin-Cai;   Ma, Jia;   MacDiarmid, Alan G.;   Na, Hui;   Shi, Tong-Shun;   Shi, Yu-Hua;   Sun, Hui;   Tang, Xin-Yi;   Wang, Dong;   Wang, Han-Fu;   Wang, Junzhuo;   Wang, Pen-Cheng;   Wang, Yin-Jie;   Wu, Zhong-Wen;   Xu, Ying-Kai;   Yang, Bi Bo;   Yang, Chun-Cai;   Yang, De-Cai;   Yu, Dong-Hong;   Zhao, Xiao-Guang;   Zheng, Qiang;   Zheng, Yu-Bin;   Zhou, En-Le;   Zhou, Hong-Wei

Publication Titles

1992: Synthesis of side-chain liquid crystalline polymers by polycondensation
1995: Systematic study on the microstructures of poly(aryl ether ketones)
1997: "Electronic noses" and microcontact-printed liquid crystal displays using conjugated polymers
1997: Application of thin films of conjugated polymers in sensors for hydrocarbon vapors and in microcontact-printed liquid crystal displays
1997: The double-melting behavior of poly(ether diphenyl ether ketone)
1997: The multiple melting behavior of immiscible poly(ether ether ketone)/poly(ether diphenyl ether ketone) blend
1997: Thin films of electroactive oligomers and polymers: application in sensors for hydrocarbon vapors, microcontact-printed liquid crystal displays and light emitting devices
1999: Melting behavior of poly(aryl ether ketone)s containing dibenzoylbiphenyl moieties copolymer
1999: Thermotropic liquid crystalline behavior of a new poly(aryl ether ketone)
2000: The melting behavior of poly(ether diphenyl ether ketone ketone)
2001: Dynamic rheological characterization of a thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone)
2001: Shear-induced stabilization of the nematic phase in a side group-containing poly(aryl ether ketone) copolymer
2003: Synthesis of tetra(4-n-lauryloxyoxyphenyl)porphyrin complexes and its liquid crystalline characterization
2006: Ring-banded spherulites in blends of liquid crystalline poly(aryl ether ketone) and poly(aryl ether ketone) containing 4-methylphenyl groups

Sources

Annu. Tech. Conf. - Soc. Plast. Eng., 55th, 1454
Chem. Res. Chin. Univ., 17, 233
Chin. Chem. Lett., 12, 273
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 20, 1985
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 24, 200
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 27, 1392
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 11 (3) 59
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 35, 431
Polym. Prepr., 38 (2) 522
Polym. Prepr., 40 (1) 205
Polym. Prepr., 41 (1) 262
Polymer, 38, 3501
Proc. Int. Sch.-Conf. Young Sci. "Solid State Phys.: Fundam. Appl.", 1997, L97
Yingyong Huaxue, 9 (5) 116


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang