Index Name

Zhang, Peng

Similar Names

Zhang, P.

Co-authors

Bai, Bai;   Bai, Bing-Lian;   Buncel, Erwin;   Chen, Xiao-Fang;   Clark, Noel A.;   Du, Zong-Jie;   Gao, Lian;   Gong, Chengbo;   Guo, Xian-Zhi;   He, Shang-Jin;   Lemieux, Robert P.;   Li, Fan;   Li, Min;   Liu, Lihua;   Liu, Qing-Shan;   Long, Beihong;   Maly, Kenneth E.;   Pang, Dong-Mei;   Qu, Songnan;   Ran, Xia;   Shao, Ren-Fan;   Shao, Xiang;   Shi, Jianhua;   Shi, Ke-Yu;   Tian, Wenjing;   Tong, Jing;   Wand, Michael D.;   Wang, Hai-Tao;   Wang, Yue;   Wu, Kai;   Wu, Li-Ping;   Xin, Hong;   Xiu, Ziyu;   Xuan, Li;   Yang, Jia-Zhen;   Yu, Dingyi;   Yu, Zhi-Xin;   Zhang, Bao-Long;   Zhang, Fenglong;   Zhang, Hongyu;   Zhao, Chengxiao;   Zhao, Lianjiu;   Zhao, Yunfeng;   Zhu, Chenhui;   Zhu, Jun;   Zou, Zhong-Fei

Publication Titles

2003: Synthesis and Characterization of CdS Nanorods via Hydrothermal Microemulsion
2004: Reversible photocyclization of achiral dithienylperfluorocyclopentene dopants in a ferroelectric liquid crystal: bistable SSFLC photoswitching
2005: Synthesis and characterization of a novel photoalignment liquid crystalline polymer
2006: Low molecular mass organogel from mesomorphic N-(4-hexyloxybenzoyl)-N'-(4'-nitrobenzoyl)hydrazine
2006: Observation of intercalated smectic phases in symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups
2007: Surface Tension and Density of 1-Methyl-3-hexylimidazolium Chloroindium
2008: A new series of liquid-crystalline bi-1,3,4-oxadiazole derivatives: synthesis and mesomorphic behaviour
2008: Non-symmetric liquid crystal dimers containing the 4-nitrobenzohydrazide group: synthesis and mesomorphic behaviour
2008: Self-assembly of highly luminescent bi-1,3,4-oxadiazole derivatives through electron donor–acceptor interactions in three-dimensional crystals, two-dimensional layers and mesophases
2008: Symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups: parity-dependent smectic structure, hydrogen bonding and substitution effect
2008: Synthesis and liquid crystalline properties of hydrazide derivatives: hydrogen bonding, molecular dipole, and smectic structures
2008: Synthesis, liquid crystalline properties and fluorescence of polycatenar 1,3,4-oxadiazole derivatives
2009: Nanoparticles, Helical Fibers, and Nanoribbons of an Achiral Twin-Tapered Bi-1,3,4-oxadiazole Derivative with Strong Fluorescence
2009: The synthesis and mesomorphic behaviour of tetracatenar and hexacatenar bi-1,3,4-oxadiazole derivatives
2009: The synthesis and mesomorphic behaviour of tetracatenar di-hydrazine derivatives

Sources

Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 26, 1768
J. Chem. Eng. Data, 52, 1497
J. Mater. Chem., 14, 2806
J. Mater. Chem., 18, 3954
Langmuir, 19, 208
Langmuir, 25, 1713
Liq. Cryst., 33, 439
Liq. Cryst., 33, 445
Liq. Cryst., 35, 333
Liq. Cryst., 35, 389
Liq. Cryst., 35, 793
Liq. Cryst., 35, 905
Liq. Cryst., 35, 967
Liq. Cryst., 36, 7
Liq. Cryst., 36, 817


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang