Index Name

Zhang, Hai-Liang

Alternative Writings

Zhang, H.-L.;   Zhang, Hailiang

Similar Names

Zhang, H.L.

Co-authors

Avila-Orta, Carlos;   Betremieux, Yan;   Chau, Kinchiu;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Jian;   Chen, Jian-Fang;   Chen, Xianhong;   Chen, Xiao-Fang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Crawford, Gregory;   Crawford, Gregory P.;   Dorin, Michael;   Du, Fangkai;   Fan, Xinhe;   Fan, Zhong;   He, Xiaohua;   Hsiao, Benjamin S.;   Huang, Qigu;   Huang, Yun;   Kerr, Robert;   Kerr, Robert B.;   Li, Christopher Y.;   Liao, Xiaojuan;   Liu, Yu-Xiang;   Lu, Yonglai;   Mao, Yuanbing;   Mi, Qi-Ding;   Noda, Isao;   Noto, John;   Qi, Jun;   Shen, De-Yan;   Shen, Yi;   Shen, Zhi-Hao;   Shi, Mao;   Sics, Igors;   Sousa, Matthew E.;   Tan, Song-Ting;   Taylor, Michael J.;   Tenneti, Kishore K.;   Tu, Hui-Lin;   Tu, Ying-Feng;   Wan, Xiayu;   Wan, Xin-Hua;   Wang, Chunhua;   Wang, Qing;   Wang, Xia-Yu;   Wang, Xianyu;   Wang, Xingzhu;   Watchorn, Steve;   Woltman, Scott J.;   Wu, Peiyi;   Xiao, Jun;   Xie, Helou;   Yan, Deyue;   Yang, Chang-an;   Ye, Chun;   Zhang, Dong;   Zhang, Xuefei;   Zhou, Qi-Feng;   Zhu, Zhi-Qiang;   Zhuo, Wei

Publication Titles

1997: New synthesis method of liquid crystalline polyesters with flexible polymethylene spacer
1997: Synthesis and characterization of block copolymers with polycarbonate, 4-hydroxybenzoic acid, 1,6-hexanediol and terephthalic acid
1997: Synthesis and characterization of thermotropic liquid - crystalline block copolymers with HTH-6 and PET
1997: Synthesis and characterization of thermotropic liquid crystalline block copolymers of HTH-6 and PA-66
1997: Synthesis and characterization of thermotropic liquid crystalline block copolymers with HTH-6 and PSF
1997: Synthesis of liquid crystalline polymer with epoxy functional group
1998: Compatibilization of polyether sulfone-poly(ethylene terephthalate)/poly(p-hydroxybenzoic acid) blends with a block crystalline polymer
1998: Compatibilization of the PC-PET/PHB blends with a block crystalline polymer containing PC unit
1998: Synthesis and characterization of thermotropic liquid crystalline block copolyesters
1999: Effect of the thermotropic liquid crystal polymer on the crystallization behavior of the PET
1999: Mesogen-jacketed liquid crystalline polymer with flexible dicyclopentyl terephthalate as side group
1999: Synthesis and liquid crystalline properties of mesogen-jacketed polymers with different polymer backbone
2001: Novel tunable liquid crystal Fabry-Perot filters for fiber optical system
2002: Synthesis of Side Chain Liquid Crystal-Coil Diblock Copolymers with {\i p}-Methoxyazobenzene Side Groups by Atom-Transfer Radical Polymerization
2002: Synthesis of side group liquid crystal-coil triblock copolymers with cyanobiphenyl moieties and PEG as coil segments by atom-transfer radical polymerization and their thermotropic phase behavior
2003: Self-Assembled Nanostructures of Rod-Coil Diblock Copolymers with Different Rod Lengths
2003: Synthesis of side-chain liquid-crystalline homopolymers and triblock copolymers with p-methoxyazobenzene moieties and poly(ethylene glycol) as coil segments by atom transfer radical polymerization and their thermotropic phase behavior
2003: Tandem-etalon tunable filter for NIR spectral imaging
2004: Hierarchical Assembly of a Series of Rod-Coil Block Copolymers: Supramolecular LC Phase in Nanoenviroment
2004: Molecular Weight Dependence of Phase Structures and Transitions of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Based on 2-Vinylterephthalic Acids
2004: Novel switchable circle-to-point converter for lidar detection
2004: Synthesis and Characterization of a novel star shaped Rod-Coil Block Copolymer
2005: Influence of molecular weight on liquid crystalline behavior of linear and star mesogen-jacketed liquid crystal polymers
2005: Liquid-Crystalline Phase Development of a Mesogen-Jacketed PolymerApplication of Two-Dimensional Infrared Correlation Analysis
2005: Synthesis of a Novel Miktoarm Star Azobenzene Side-Chain Liquid Crystalline Copolymers by Atom Transfer Radical Polymerization
2005: Synthesis of a novel liquid crystal rod-coil star block copolymer consisting of poly(methyl methacrylate) and poly{2,5-bis[(4-methoxy-phenyl)oxycarbonyl] styrene} via atom transfer radical polymerization
2006: Survey of switchable lasing configurations using structures of liquid crystal and polymer dispersions
2006: Synthesis and characterization of dendritic azobenzene side-chain liquid crystalline copolymer (PAMAM-MMAZO)
2007: Preparation and properties of azobenzene-containing amphiphilic miktoarm star polymers
2010: Effect of mesogenic density on liquid-crystalline behaviours of polymethacrylates bearing azobenzene mesogen
2010: Novel semirigid water-soluble thermoresponsive polymers based on mesogen-jacketed liquid crystal polymers

Sources

Chem. Commun., 46, 3155
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 18, 1893
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 20, 1817
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 13 (5) 52
Gaofenzi Xuebao, 1997, 721
Gaofenzi Xuebao, 1998, 167
Gaofenzi Xuebao, 1998, 364
J. Phys. Chem. B, 109, 6089
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 41, 2854
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 43, 3232
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 43, 733
Liq. Cryst., 37, 435
Macromol. Rapid Commun., 20, 549
Macromolecules, 36, 6565
Macromolecules, 37, 2854
Macromolecules, 37, 7188
Polym. Bull., 48, 337
Polym. Bull., 52, 401
Polym. Bull., 53, 223
Polym. Bull., 58, 819
Polym. J. (Tokyo), 34, 523
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 4583, 64
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5157, 178
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5270, 199
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6135, 61350B
Xiangtan Daxue Ziran Kexue Xuebao, 19 (1) 60
Xiangtan Daxue Ziran Kexue Xuebao, 19 (1) 71
Xiangtan Daxue Ziran Kexue Xuebao, 19 (4) 51
Xiangtan Daxue Ziran Kexue Xuebao, 20 (3) 78
Xiangtan Daxue Ziran Kexue Xuebao, 21 (1) 82
Yingyong Huaxue, 23, 835


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang