Index Name

Zhang, Cheng-Long

Alternative Writings

Zhang, C.-L.;   Zhang, C.L.

Co-authors

Chen, Xiao-Fang;   Fan, Xing-He;   Gao, Long-Cheng;   Liu, Xun;   Shen, Zhi-Hao;   Wu, Yi-Xian;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

2008: ABA type liquid crystalline triblock copolymers by combination of living cationic polymerization and ATRP: synthesis and self-assembly


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang