Index Name

Zalesskaya, I.M.

Co-authors

Atakhodzhaev, A.K.;   Babkov, L.M.;   Davydova, N.I.;   Fialkov, Yu.A.;   Gandel'sman, L.Z.;   Golovina, N.A.;   Privalko, V.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Rumyantsev, V.G.;   Shelyazhenko, S.V.;   Shilov, V.V.;   Tsukruk, V.V.;   Yagupol'skii, L.M.;   Yakubov, A.A.

Publication Titles

1981: 4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi
1983: Fluorine-containing liquid crystals. IX. 4-Cyanophenyl esters of 4-(perfluoroalkyl)benzoic and trans-4-(perfluoroalkyl)cyclohexanecarboxylic acids
1985: Fluorine-containing liquid crystals. X. 4-(Polyfluoroalkyl)benzoic and -cyclohexanecarboxylic acids and their 4-cyanophenyl esters
1986: Fluorine-containing liquid crystals. 12. Polymorphism and peculiarities of intermolecular interactions of fluoroalkylbenzoic acids
1987: Alkyl- and fluoroalkylbenzoates of substituted 4-(4-perfluoropropyl-4'-biphenylazo)phenol
1988: Liquid crystals containing fluorine. Vibrational spectra, structure, and polymorphism of perfluorinated alkylcyclohexanecarboxylic acids

Sources

4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi, 1981, C46
Kristallografiya, 33, 1478
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 31, 869
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 53, 526
Zh. Org. Khim., 19, 2055
Zh. Org. Khim., 21, 2407


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang