Index Name

Zagniy, V.

Co-authors

Dolgov, L.;   Kyrychenko, V.;   Lee, C.-D.;   Paskal, L.;   Savchuk, O.;   Smolyakov, G.;   Syromyatnikov, V.;   Vretik, L.;   Yaroshchuk, O.

Publication Titles

2007: New Photoalignment Materials in LCD's Development: Liquid Crystal Pretilt Angle Variations By Using Fluoroalkylmethacrylates
2007: Polymethacryloylaminoarylmethacrylates: New Concept of Photoalignment Materials for Liquid Crystals
2008: Photochemistry of Bis-Methacrylic Polymers and Alignment of Liquid Crystals


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang