Index Name

Yu, Tongyin

Similar Names

Yu, T.

Co-authors

Bu, Hai-Shan;   Gu, Qiaoying;   Hu, Jiacong;   Li, Guangxian;   Lu, Jianming;   Ma, Zhongwen;   Yang, Yu-Liang;   Zhang, Hong-Dong;   Zhang, Wei;   Zhao, Qinguo

Publication Titles

1981: The double melting peaks of poly(ethylene terephthalate)
1985: Double melting peaks and morphology of poly(ethylene terephthalate)
1989: Investigation of the liquid-crystal state in silk fibroin
1993: Molecular field theory and Monte-Carlo simulation of phase transition in surface-aligned nematic films
1994: Phase equilibria in mixtures of thermotropic small molecular liquid crystals and flexible polymers

Sources

Gaofenzi Tongxun, 1981, 461
Gaofenzi Tongxun, 1985, 191
Makromol. Chem., Rapid Commun., 10, 387
Polym. J. (Tokyo), 26, 880
Sci. China, Ser. A, 36, 624


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang