Index Name

Yin, Xiao-Ying

Alternative Writings

Yin, X.-Y.;   Yin, X.Y.

Co-authors

Chen, Er-Qiang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Duan, Xiao-Feng;   Ji, Yi-Ping;   Li, Ai-Xiang;   Li, Cui;   Li, Guang;   Liu, Jian-Qiang;   Ma, Xun;   Qi, Xiao-Ying;   Sheng, Xin;   Sun, Ji-Run;   Wan, Xin-Hua;   Wang, Da-Qing;   Wang, Yan;   Ye, Chun;   Zhang, Jing-Zhi;   Zhang, Qi-Zhen;   Zhao, Xiao-Guang;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

1998: Studies on the organometallic palladium coordinated carbosilane liquid crystalline dendrimer
2002: Study on a carbosilane liquid crystalline dendrimer of the first generation - containing twelve 4-butoxyazobenzene mesogenic groups in periphery
2003: Carbosilane liquid crystalline dendrimer containing twelve 4-hexyloxyazobenzene mesogenic groups
2003: Manipulating Supramolecular Self-Assembly via Tailoring Pendant Group Size of Linear Vinyl Polymers
2003: Studies on carbosilane liquid crystalline dendrimer of the second generation containing 36 4-hexyloxyazobenzene groups in its periphery
2003: Study on a carbosilane liquid crystalline dendrimer of the first generation - Containing twelve 4-nitroazobenzene mesogen in its periphery
2003: Study on a carbosilane liquid crystalline dendrimer of the second generation. I. Containing thirty-six 4-butoxyazobenzene groups in its periphery
2003: Study on a carbosilane liquid crystalline dendrimer of the third generation containing 4-butoxyazobenzene mesogenic groups in its periphery
2003: Study on photochemistry of carbosilane liquid crystalline dendrimer of the first generation-containing twelve 4-butoxyazobenzene mesogenic groups in its periphery
2004: Carbosilane liquid crystalline dendrimer of third generation containing 108 4-hexyloxyazobenzene mesogenic groups in periphery
2004: Photoresponse behavior of a new photochromic liquid crystalline carbosilane dendrimer of the first generation containing hexyloxyazobenzene moieties groups in its periphery
2004: Studies on liquid crystal of carbosilane dendrimer of the second generation containing thirty-six 4-nitroazobenzene mesogenic groups in its periphery
2004: Surface anchoring stabilized high strength disclinations in smectic C phase of a Schiff-base liquid crystal
2005: Liquid crystallinity of palladium complex of the first generation carbosilane dendrimer
2005: Study on photochemistry of carbosilane photochromic liquid crystalline dendrimer of the third generation containing 108 4-butoxyazobenzene mesogenic groups on periphery
2006: Photochemistry of photochromic liquid crystalline dendrimer of the third generation containing hexyloxy groups on its periphery.

Sources

Chin. J. Chem., 22, 1039
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 19, 827
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 24, 1704
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 24, 1887
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 25, 1368
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 25, 170
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 25, 988
Huaxue Xuebao, 60, 2232
Huaxue Xuebao, 61, 1108
Huaxue Xuebao, 61, 1478
Huaxue Xuebao, 61, 416
Huaxue Xuebao, 61, 619
Huaxue Xuebao, 63, 934
Huaxue Xuebao, 63, 941
Huaxue Xuebao, 64, 1743
J. Am. Chem. Soc., 125, 6854


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang