Index Name

Yarmolenko, Viktor V.

Alternative Writings

Yarmolenko, V.V.

Similar Names

Yarmolenko, Viktor

Co-authors

Kovalchuk, Oleksandr V.;   Reshetnyak, Viktor Yu.;   Yaroshchuk, Oleg V.

Publication Titles

1999: Low frequency relaxation processes in a PDLC film


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang