Index Name

Yanovskii, A.I.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Galyametdinov, Yu.G.;   Ovchinnikov, I.V.;   Polishchuk, A.P.;   Struchkov, Yu.T.;   Timofeeva, T.V.

Publication Titles

1991: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study of bis[N-(4-heptyloxysalicylidene)-4'-methoxyanilinate]cobalt and tris[N-(4-propoxysalicylidene)-4'-heptyloxyanilinato)cobalt crystals


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang