Index Name

Yamamoto, Tsunenori

Similar Names

Yamamoto, T.

Co-authors

Hinode, Kenji;   Hirakata, Junichi;   Hirota, Shoichi;   Hoshino, Minoru;   Katsuyama, Ichiro;   Kobayashi, Nobuyoshi;   Myahara, Yojiro;   Nagata, Tetsuya;   Nakayoshi, Yoshiaki;   Ono, Kikuo;   Sato, Hideo;   Takeda, Kenichi;   Takemoto, Kayao;   Yoneya, Makoto

Publication Titles

1996: Light reflection-type liquid crystal display element and projection-type liquid crystal display
1996: Liquid crystal light valve with suppressed latchup and projection-type display using the same
1996: Liquid crystal panel and its manufacture
2001: Liquid crystal display device


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang