Index Name

Yamamoto, Tohei

Similar Names

Yamamoto, T.

Co-authors

Arita, Tadahiro;   Frias, Nazarene Mocam;   Fukae, Ryohei;   Furuso, Nobuyoshi;   Goto, Kohei;   Hasegawa, Takako;   Hayashi, Masaki;   Kawakami, Tetsuro;   Kawakami, Yuya;   Kawamura, Tomomi;   Kawatsuki, Nobuhiro;   Kikai, Akihiro;   Kitamura, Keiko;   Matsuyoshi, Katsuya;   Mitsukami, Yoshiro;   Moriguchi, Eiji;   Morishima, Yotaro;   Norisada, Hideki;   Ono, Hiroshi;   Sai, Imin;   Sakai, Takeya;   Sakashita, Shinichi;   Sangen, Osamu;   Shimada, Yoshihiko;   Shindo, Hiroshi;   Suehiro, Chieko;   Takatani, Ken;   Takatsuka, Hirofumi;   Takatsuka, Hirohumi;   Uchida, Emi;   Xing, Ann M.;   Yusa, Shinichi

Publication Titles

1996: Synthesis and photo-crosslinking of oriented side-chain liquid crystal polymers
1996: Synthesis and photoreaction of poly[6-(4'-cinnamoylbiphenyloxy)-hexylmethacrylate-co-methylmethacrylate]
1996: Synthesis, characterization and photoreaction of side-chain liquid-crystalline polymers comprising cinnamoyl biphenyl mesogen
1997: Immobilization of oriented liquid crystalline polymers by photo reaction
1997: Liquid Crystal Alignment on Photoreactive Side-Chain Liquid - Crystalline Polymer Generated by Linearly Polarized UV Light
1997: Photoregulated liquid crystal alignment on photoreactive side-chain liquid - crystalline polymer
1997: Synthesis, characterization, and photoreaction of photoreactive liquid crystalline block copolyetheresters
1997: Synthesis, characterization, and photoreaction of side-chain liquid - crystalline polymers and copolymers comprising alkenyloxy-biphenyl mesogen
1998: Linearly polarized ultraviolet photoreaction of poly[6-(4'-cinnamoylbiphenyl-4-yloxy)hexyl methacrylate] and alignment behavior of liquid crystals on the resultant photo reacted films
1998: Optical anisotropy of a photoreacted side-chain liquid -crystalline polymer induced by linearly polarized UV light
1998: Photo-induced alignment of a photo-crosslinkable liquid -crystalline copolymer film by linearly polarized UV light
1998: Photoinduced Alignment of Photo-Cross-Linkable Side-Chain Liquid Crystalline Copolymers Comprising Cinnamoylethoxybiphenyl and Cyanobiphenyl Groups
1998: Synthesis, characterization, and photoreaction of photoreactive side-chain liquid - crystalline copolymers comprising 2-benzoylethoxybiphenyl and 3-methyl-2-butenyloxybiphenyl side groups
1999: Coplanar alignment of mesogenic moieties in a photocrosslinked liquid crystalline polymer film containing cinnamoyl groups
1999: Functionalized mesogenic composite for photorefractive applications
1999: Linearly polarized ultraviolet photoreaction of photocrosslinkable polymers comprising the p-phenylenediacrylate group and photoalignment control of liquid crystals on the resultant film
1999: Optical anisotropy of photo-crosslinkable polymer film and photoalignment control of nematic liquid crystals using nonpolarized ultraviolet irradiation
1999: Photo-alignment of low-molecular liquid crystals on photo-crosslinkable polymer liquid crystalline film by linearly polarized UV light
1999: Photoinduced alignment control of photoreactive side-chain polymer liquid crystal by linearly polarized ultraviolet light
1999: Polarized photoreaction of polymer liquid crystals comprising 4-(methoxycinnamoylalkyloxy)biphenyl side group and the photoalignment for nematic liquid crystals using the resultant photoreacted films
2000: Alignment of Photo-Cross-Linkable Copolymer Liquid Crystals Induced by Linearly Polarized Ultraviolet Irradiation and Thermal Treatment: Effect of Copolymerization Ratio. 2
2000: Holographic Bragg grating generation in photorefractive polymer-dissolved liquid-crystal composites
2000: Inclined homeotropic alignment control of liquid crystals on photo-cross-linked polymer film by slantwise nonpolarized ultraviolet light irradiation
2000: Photoalignment of Low-Molecular Liquid Crystals on Photo-Crosslinkable Copolymer Liquid Crystalline Film Comprising photoreactive and photoinactive Side Groups
2000: Photoreaction of photo-cross-linkable methacrylate polymer films comprising 2-cinnamoyloxyethoxybiphenyl side group by linearly polarized ultraviolet light and liquid crystal alignment on the resultant films
2001: Alignment of Photo-Crosslinkable Copolymer Liquid Crystals Induced by Linearly Polarized Ultraviolet Light Irradiation and Annealing: Effect of Heating Rate
2001: Optical birefringent film by photoreactive high- and low-molecular liquid crystal composites
2001: Thermally Stable Photoalignment Layer of a Novel Photo-Crosslinkable Polymethacrylate for Liquid Crystal Display
2002: Control of In-Plane and Out-Of-Plane Reorientation in Photo-Cross-Linkable Copolymer Liquid-Crystal Films by Irradiation with Linearly Polarized Ultraviolet Light and Annealing
2002: Reversion of Alignment Direction in the Thermally Enhanced Photoorientation of Photo-Cross-Linkable Polymer Liquid Crystal Films
2002: Scattering Linear Polarizer Based on a Polymer Blend of Photo-cross-linkable Polymer Liquid Crystal and Photoinactive Polymer
2003: Photocontrol of Birefringence and In-Plane Molecular Orientation in Copolymer Liquid Crystal Films with 4-Methoxyazobenzene and Photo-Cross-Linkable Side Groups
2003: pH-Responsive Micellization of Amphiphilic Diblock Copolymers Synthesized via Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization

Sources

Appl. Phys. Lett., 74, 935
Appl. Phys. Lett., 75, 1386
Chem. Lett., 31, 1256
Chem. Mater., 12, 1549
J. Appl. Phys., 88, 3853
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 35, 1849
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 36, 1521
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 37, 4000
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 36, 6464
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 38, L1258
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 39, L230
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 40, L209
Kobunshi Ronbunshu, 56, 234
Macromol. Chem. Phys., 197, 1919
Macromol. Chem. Phys., 198, 2853
Macromol. Chem. Phys., 199, 1759
Macromol. Chem. Phys., 202, 3087
Macromol. Chem. Phys., 203, 2438
Macromol. Chem. Phys., 204, 584
Macromol. Rapid Commun., 17, 703
Macromol. Rapid Commun., 19, 201
Macromolecules, 30, 6680
Macromolecules, 31, 5984
Macromolecules, 33, 1698
Macromolecules, 35, 706
Macromolecules, 36, 4208
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 338, 35
Nippon Setchaku Gakkaishi, 33, 181
Polym. Adv. Technol., 10, 429
Polym. J. (Tokyo), 28, 727
Polym. J. (Tokyo), 30, 946
Polym. J. (Tokyo), 31, 630
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 4463, 109


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang