Index Name

Yakubov, A.A.

Co-authors

Atakhodzhaev, A.K.;   Babkov, L.M.;   Babkov, Lev M.;   Chesnokov, E.D.;   Fialkov, Yu.A.;   Glushchenko, A.V.;   Kharchenko, N.P.;   Kosinov, G.A.;   Krasnogholovets, V.V.;   Krasnogolovets, V.V.;   Lavrentovich, O.D.;   Linev, V.A.;   Ovcharenko, A.I.;   Privalko, V.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Reznikov, Yu.;   Reznikov, Yu.A.;   Shermatov, E.N.;   Shul'ga, C.Z.;   Tatarinov, Sergey I.;   Vedyaeva, E.S.;   Yaroshchuk, O.V.;   Zalesskaya, I.M.

Publication Titles

1984: Hydrogen bonding and molecular associates in heptoxybenzoic acid
1985: Polymorphic Transitions in Alkylbenzoic Acids
1986: Fluorine-containing liquid crystals. 12. Polymorphism and peculiarities of intermolecular interactions of fluoroalkylbenzoic acids
1987: Investigation of the polymorphism and structure of crystals of fluoro-substituted alkylbenzoic acids by the IR spectroscopy methods
1988: Radiation-induced impurities in cholesteryl formate liquid crystals
1990: IR study of the cholesteryl n-alkanoates conformation mobility
1992: Mechanism of the formation of closed hydrogen associates in alkyl- and alkoxybenzoic acids during the phase transitions from the crystal to the liquid - crystal state
1992: Mesomorphic transformations and proton subsystem dynamics in alkyl- and alkoxybenzoic acids
1995: Study of the molecular conformation in some homologous liquid crystal series
1995: Thermoinduced rearrangement of the hydrogen bonded systems in liquid crystalline carboxylic acids
1996: Transformation of hydrogen bonding of a liquid crystal-aerosil system under the influence of an electric field
1996: Vibration spectra of liquid crystal-aerosil system
1997: IR spectroscopic study of the conformational mobility of cholesteryl p-(n-alkoxy)benzoates
1997: Intermolecular interaction and structure of filled liquid crystals
1997: Pattern of IR absorption spectra of deformation vibrations of CH2-groups in cholesterol n-alkanoates
1999: Molecular structure and interaction in cholesteryl 4-n-alkoxybenzoates
2000: Influence of the hydrogen bond on polymorphism in the infrared spectra of mesogens
2000: Study of molecular structure and interactions in partially fluorinated liquid crystal by infrared spectroscopy

Sources

J. Mol. Struct., 218, 141
J. Mol. Struct., 348, 81
J. Mol. Struct., 381, 133
J. Mol. Struct., 484, 11
J. Mol. Struct., 519, 205
Khim. Fiz., 11, 806
Khim. Vys. Energ., 22, 26
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 265, 143
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 126, 289
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 2795, 106
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 4002, 249
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 29, 1797
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 31, 869
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 37, 1508
Ukr. Fiz. Zh., 42, 1076
Ukr. Fiz. Zh., 42, 674
Uzb. Fiz. Zh., (3) 51
Zh. Prikl. Spektrosk., 47, 787


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang