Index Name

Yagupol'skii, L.M.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Boldeskul, I.E.;   Dronkina, M.I.;   Egorov, Yu.P.;   Fialkov, Yu.A.;   Khranovskii, V.A.;   Kovshev, E.I.;   Kozachuk, D.N.;   Kremlev, M.M.;   Mikhailik, V.A.;   Moklyachuk, L.I.;   Pavluchenko, A.I.;   Petrov, V.F.;   Pivovarova, N.S.;   Sereda, V.V.;   Sevast'yan, A.P.;   Shelyazhenko, S.V.;   Smirnova, N.I.;   Struchkov, Yu.T.;   Timofeeva, T.V.;   Yurchenko, V.M.;   Zalesskaya, I.M.;   Zverkova, T.I.

Publication Titles

1973: Hydrolysis of a trifluoromethyl group bound to a conjugated aromatic system. III. Hydrolysis of the trifluoromethyl group in stelbene, tolan, and azobenzene derivatives
1978: Structure and mesomorphic properties of .alpha.,.omega.-diarylperfluoropolyenes
1980: Fluorinated analogs of liquid crystals. 1. Analogs of 4-methoxybenzylidene-4'-butylaniline with perfluorinated alkyl- and alkoxy-groups
1981: 4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi
1981: Synthesis and mesomorphism of p-fluoroalkyl(alkoxy)benzoic esters
1983: Fluorine-containing liquid crystals. IX. 4-Cyanophenyl esters of 4-(perfluoroalkyl)benzoic and trans-4-(perfluoroalkyl)cyclohexanecarboxylic acids
1983: Fluorine-containing liquid crystals. VIII. 4-Perfluoroalkyl-4'-alkylaminobiphenyls
1985: Fluorine-containing liquid crystals. X. 4-(Polyfluoroalkyl)benzoic and -cyclohexanecarboxylic acids and their 4-cyanophenyl esters
1987: Synthesis and mesomorphic properties of N-(4-methoxybenzylidene)-4-butylaniline derivatives with fluorine atoms in side chain
1988: Liquid crystals containing fluorine. XI. Electronic effects of terminal groups on mesomorphism in 4'-substituted-4-(perfluoroalkyl)biphenyls
1988: Peculiarities of the molecular structure of fluorinated derivatives of p-methoxybenzylidene-p'-butylaniline
1991: Liquid crystals containing fluorine. XIV. (Polyfluoroalkoxy)azobenzenes and -azoxybenzenes
1991: Synthesis and properties of liquid crystals with fluorinated terminal substituents

Sources

4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi, 1981, C46
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 991
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 225
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 56, 209
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 23, 337
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 53, 1299
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 54, 855
Zh. Org. Khim., 19, 1048
Zh. Org. Khim., 19, 2055
Zh. Org. Khim., 21, 2407
Zh. Org. Khim., 24, 619
Zh. Org. Khim., 27, 1965
Zh. Org. Khim., 9, 138


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang