Index Name

Xiang, Ying

Alternative Writings

Xiang, Y.

Similar Names

Ying, Xiang

Co-authors

Chen, Yonglie;   Gleeson, H.F.;   Goodby, J.W.;   Guo, Jing;   Görtz, V.;   Hu, Xi-Duo;   Huang, Chun;   Huang, Jin-Wang;   Ji, Liang-Nian;   Jiang, Zhi-Jie;   Li, Ming;   Li, Tao;   Li, Yu;   Li, Yu-Xin;   Liang, Bing;   Liang, Xu-Xia;   Liang, Z.-X.;   Liang, Zhao-Xi;   Lin, Zi-Yang;   Liu, Yan-Fa;   Liu, Yi-Kun;   Ma, Shi-Yong;   Qiu, Z.R.;   Qiu, Zhiren;   She, Wei-Long;   Shi, Jue;   Shi, L.P.;   Shi, Long-Pei;   Wang, Jian;   Wei, Bing-Ping;   Xie, Xiang-Sheng;   Xu, Ze-Da;   Yang, Jie;   Yang, Shun-Lin;   You, Shi-Ji;   Zhang, Jie-Li;   Zhang, Pei-Qing;   Zhou, Jian-Ying;   Zou, Xiao Ping

Publication Titles

1999: Magnetic-field-induced Freedericksz transition of a homeotropical alignment liquid crystal doped with double-azo
1999: Magnetic-field-induced Freedericksz transition of a nematic liquid crystal doped with double-azo
1999: Optical phase conjugation property in azo-doped nematic liquid-crystal film
1999: Study of magnetically induced twist effect in planar nematic liquid crystal by phase retardation method
1999: Transient heating behavior in planar nematic liquid crystal using phase retardation method
2000: A Homeotropical Alignment Nematic Liquid Crystal Doped with FeTPPCl will dramatically Decrease the Critical Magnetic Field for the Bend Reorientation in a Static Magnetic Field
2000: An azo-isomerization-induced Freedericksz transition of a nematic liquid crystal
2000: Transient laser-induced bend-reorientation in a planar alignment nematic liquid crystal
2001: Optical-field-induced Freedericksz transition of a nematic liquid crystal doped with diazophenyl
2003: Initial angle solution for the ultra-short laser pulse induced transient twist reorientation in a plane-aligned nematic liquid crystal
2003: The Coupling Between 5CB and Iron(III) Porphyrins Dopant
2004: Study of dopant influence on magnetic field-induced Freedericksz transition of liquid crystal
2008: Laser induced gratings enhanced by surface-charge mediated electric field in doped nematic liquid crystals
2008: Phase Controlled Laser Interference for Tunable Phase Gratings in Dye-Doped Nematic Liquid Crystals
2009: Revealing the uniaxial to biaxial nematic liquid crystal phase transition via distinctive electroconvection
2009: Transient Reorientation of a Doped Liquid Crystal System under a Short Laser Pulse

Sources

Appl. Phys. Lett., 94, 193507
Chin. Phys. Lett., 25, 108
Chin. Phys. Lett., 26, 086108
Chin. Sci. Bull., 46, 647
J. Appl. Phys., 104, 063107
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 38, 6017
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 42, 3528
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 339, 139
Phys. Lett. A, 270, 326
Wuli Xuebao, 48, 1297
Wuli Xuebao, 48, 1898
Wuli Xuebao, 48, 2283
Wuli Xuebao, 52, 192
Wuli Xuebao, 53, 1166
Zhongshan Daxue Xuebao, Ziran Kexueban, 38 (6) 26
Zhongshan Daxue Xuebao, Ziran Kexueban, 39 (1) 111


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang