Index Name

Wu, Yi-Xian

Alternative Writings

Wu, Y.-X.;   Wu, Y.X.;   Wu, Yixian

Co-authors

Chen, Xiao-Fang;   Fan, Xing-He;   Gao, Long-Cheng;   Liu, Xun;   Shen, Zhi-Hao;   Yao, Jie;   Zhang, Cheng-Long;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

2008: ABA type liquid crystalline triblock copolymers by combination of living cationic polymerization and ATRP: synthesis and self-assembly
2009: Self-Assembly of Rod-Coil-Rod Triblock Copolymer and Homopolymer Blends


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang