Index Name

Wan, Xin-Hua

Alternative Writings

Wan, X.H.;   Wan, Xinhua

Similar Names

Wan, X.-H.;   Wang, Xin-Hua

Co-authors

Avila-Orta, Carlos;   Bai, Yao-Wen;   Chau, Kinchiu;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Hong-Zheng;   Chen, Xiao-Fang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Cui, Jiaxi;   Dong, Rong;   Dong, Xia;   Dong, Yu-Ping;   Duan, Xiao-Feng;   Fan, Xing-He;   Fan, Xinhe;   Feng, Xin-De;   Ge, Weikun;   Gong, Qi-Huang;   Guan, Yan;   Hsiao, Benjamin S.;   Huang, Yuan-Ming;   Huang, Yun;   Kong, Xiang-Xing;   Kwok, Hoi-Sing;   Lam, Wing Yip;   Lee, Priscilla P.S.;   Li, Christopher Y.;   Li, Lei;   Li, Xianzhen;   Liang, Dehai;   Lin, Weiran;   Liu, Anhua;   Liu, Hui;   Liu, Yu-Xiang;   Lu, Yonglai;   Luo, Yu-Fei;   Ma, Hongyang;   Ma, Xun;   Ma, Yu-Guo;   Mei, Xue;   Mi, Qi-Ding;   Peng, Han;   Qi, Xiao-Ying;   Qiao, Wen-Qiang;   Rong, Lixia;   Shen, De-Yan;   Shen, Zhi-Hao;   Sics, Igors;   Sun, Ling;   Sun, Shengtong;   Sun, Tong;   Tang, Ben-Zhong;   Tang, Hui;   Tang, Mao;   Tenneti, Kishore K.;   Tu, Hui-Lin;   Tu, Ying-Feng;   Wang, Chen-Hui;   Wang, Liang-Shi;   Wang, Mang;   Wang, Xin-Jiu;   Wang, Zhi-Yuan;   Wu, Chi;   Wu, Peiqiang;   Wu, Peiyi;   Wu, Zhicai;   Xu, Jian;   Xu, Rui-Song;   Xun, Shidi;   Ye, Chun;   Yi, Yi;   Yin, Xiao-Ying;   Yu, Zhen-Ning;   Zang, Zhi-Qian;   Zhang, Bo;   Zhang, Dong;   Zhang, Fei;   Zhang, Hai-Liang;   Zhang, Jie;   Zhang, Yong;   Zhao, Da-Hui;   Zhao, Ning;   Zhao, Xiao-Dong;   Zhao, Yong-Feng;   Zhi, Junge;   Zhou, Hanxin;   Zhou, Jing-Lun;   Zhou, Qi-Feng;   Zhou, Rong;   Zhu, Xinlong;   Zhu, Yan-Tao;   Zhu, Zhi-Guo

Publication Titles

1992: Solid-state polycondensation of ethylene glycol-p-hydroxybenzoic acid-terephthalic acid copolymer thermotropic liquid-crystalline copolyester - factors affecting overall reaction rate
1993: Nematic schlieren textures of some thermotropic liquid crystal polymers with two-dimensional mesogenic units
1993: Polymeric nematic schlieren textures with singularities of high strength
1993: Restudy of the old poly-2,5-di(benzoyloxy)styrene as a new liquid crystal polymer
1994: Dynamics of solid-state polycondensation of PET/60PHB thermotropic liquid crystalline copolyester
1994: Structure and properties of high molecular weight PET/60PHB thermotropic liquid crystalline copolyester
1995: Characterization of the chain stiffness for a mesogen-jacketed liquid crystal polymer: poly{2,5-bis[(4-methoxybenzoyl)oxy]styrene}
1995: Synthesis and chain rigidity of mesogen-jacketed liquid crystal polymers based on poly[2,5-disubstituted]styrene
1996: Synthesis and chain rigidity of mesogen-jacketed liquid-crystalline polymers based on poly(2,5-disubstituted-styrene)
1997: Mesogen-jacketed liquid crystal polymers with mesogens of aromatic amide structure
1997: Synthesis and Properties of Stereoregular Polyacetylenes Containing Cyano Groups, Poly[[4-[[[n-[(4'-cyano-4-biphenylyl)-oxy]alkyl]oxy]carbonyl]phenyl]acetylenes]
1997: Synthesis of liquid crystalline aromatic amide compounds
1997: Synthesis of novel liquid crystal compounds with aromatic amide mesogenic cores
1997: Synthesis of poly(phenylacetylenes) containing polar cyano groups
1998: "Living" free radical synthesis of novel rodcoil diblock copolymers with polystyrene and mesogen-jacketed liquid crystal polymer segments
1998: Influence of backbone rigidity on the liquid crystallinity of mesogen -containing polyacetylenes
1998: Liquid Crystalline Polyacetylenes: Synthesis and Properties of Poly{n-[((4'-cyano-4-biphenylyl)oxy)carbonyl]-1-alkynes}
1998: Mesomorphic properties of mesogen -containing polyacetylenes
1998: Relationship between chemical structure and properties for mesogen-jacketed liquid crystal polymers
1998: Synthesis of a novel "mesogen-jacketed liquid crystal polymer" based on vinylterephthalic acid
1999: Liquid crystalline polyacetylenes: a new class of mesomorphic materials with novel optical and electronic properties
1999: Mesogen-jacketed liquid crystalline polymer with flexible dicyclopentyl terephthalate as side group
1999: Nitroxide-mediated free radical synthesis of mesogen-jacketed liquid crystal polymers
1999: Synthesis and Characterization of A New Series of "Mesogen-Jacketed Liquid Crystal Polymers" Based on the Newly Synthesized Vinylterephthalic Acid
1999: Synthesis of a New Side-Chain Type Liquid Crystal Polymer Poly[dicyclohexyl vinylterephthalate]
1999: Synthesis of diacetylene-containing copolyesters and their effect on electro-optical properties of liquid crystals
2000: Design and synthesis of a series of new mesogen-jacketed liquid crystal polymers
2000: Nitroxide-mediated "living" free radical synthesis of novel rod-coil diblock copolymers with polystyrene and mesogen-jacketed liquid-crystal polymer segments
2000: Self-Assembled Nanostructure of a Novel Coil-Rod Diblock Copolymer in Dilute Solution
2000: Synthesis and properties of liquid crystal polysiloxanes with mesogenic stilbene side groups
2000: Synthesis of mesogen-jacketed liquid crystalline polymers in chiral conditions
2000: Synthesis of novel liquid crystalline poly(meth)acrylates containing siloxane spacer and terphenylene mesogenic unit
2000: The Synthesis and Property of Liquid Crystalline 4-Alkoxy-4''-Cyano-p-Terphenyls
2001: A New Photorefractive Polymer/Liquid Crystal System
2002: Influence of molecular weight on the photorefractivity of polymer/liquid crystal composites
2003: Manipulating Supramolecular Self-Assembly via Tailoring Pendant Group Size of Linear Vinyl Polymers
2003: Self-Assembled Nanostructures of Rod-Coil Diblock Copolymers with Different Rod Lengths
2003: Synthesis and characterization of mesogen-jacketed liquid-crystal polymers based on 2,5-bis(4'-alkoxyphenyl)styrene
2003: Synthesis of a novel hybrid liquid-crystalline rod-coil diblock copolymer
2004: ABA Type Triblock Copolymer Based on Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymer: Design, Synthesis, and Potential as Thermoplastic Elastomer
2004: Hierarchical Assembly of a Series of Rod-Coil Block Copolymers: Supramolecular LC Phase in Nanoenviroment
2004: Molecular Weight Dependence of Phase Structures and Transitions of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Based on 2-Vinylterephthalic Acids
2004: Preparation and characterization of aromatic polybenzoxazoles copolymers containing 2,6-naphthalene units
2005: Copolymers of 2,5-bis[(4-methoxyphenyl) oxycarbonyl]styrene with styrene and methyl methacrylate: Synthesis, monomer reactivity ratios, thermal properties, and liquid crystalline behavior
2005: Perforated Layer Structures in Liquid Crystalline Rod-Coil Block Copolymers
2005: Reverse Atom Transfer Radical Polymerization of Methyl Methacrylate in Ionic Liquids
2006: Design, Synthesis, and Characterization of Bent-Core Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers
2006: Restudy of the unusual phase behavior of the mesogen-jacketed liquid crystal polymers
2006: Tailoring Thermotropic Liquid Crystalline Properties of Random Copolymers Based on Vinyl Monomers with Laterally Attached Mesogenic and Nonmesogenic Substituents via No Spacer
2006: Unusual Phase Behavior of a Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymer Synthesized by Atom Transfer Radical Polymerization
2007: Hierarchical Nanostructures of Bent-Core Molecules Blended with Poly(styrene-b-4-vinylpyridine) Block Copolymer
2007: Side-Chain Liquid Crystalline Poly(meth)acrylates with Bent-Core Mesogens
2007: Synthesis and characterization of a thermotropic liquid-crystalline poly[2,5-bis(4'-alkoxycarbonylphenyl) styrene]
2007: Thermotropic and Chiroptical Properties of Poly{(+)-2,5-bis[4-((S)-2-methylbutoxy)phenyl]styrene} and Its Random Copolymer with Polystyrene
2008: Competition between liquid crystallinity and block copolymer self-assembly in core-shell rod-coil block copolymers
2008: Odd-Even Effect in Free Radical Polymerization of Optically Active 2,5-Bis[(4'-alkoxycarbonyl)- phenyl]styrene
2008: Review and progress in the study of mesongen-jacketed liquid crystalline polymer
2008: Solvent Effect on the Aggregation Behavior of Rod-Coil Diblock Copolymers
2008: Synthesis and Characterization of Branched Mesogen-Jacketed Liquid Crystal Polymers Based on 2,5-Bis[(4'-methoxyphenyl)oxycarbonyl]styrene and 4-Chloromethylstyrene
2008: Synthesis and Characterization of Near-Infrared Absorbing and Fluorescent Liquid-Crystal Chromophores
2009: Influence of LC Content on the Phase Structures of Side-Chain Liquid Crystalline Block Copolymers with Bent-Core Mesogens
2009: Supramolecular self-assembly nature of a novel thermotropic liquid crystalline polymer containing no conventional mesogens
2009: Synthesis and characterization of optically active helical vinyl polymers via free radical polymerization
2010: Order-order transition induced by mesophase formation in a novel type of diblock copolymers based on poly(isobutyl methacrylate) and poly[2,5-di(isopropyloxycarbonyl)styrene]

Sources

ACS Symp. Ser., 632, 344
ACS Symp. Ser., 913, 51
Appl. Phys. Lett., 80, 10
Chem. Res. Chin. Univ., 20, 652
Chin. J. Polym. Sci., 16, 185
Chin. J. Polym. Sci., 16, 283
Chin. J. Polym. Sci., 16, 377
Chin. J. Polym. Sci., 17, 189
Chin. J. Polym. Sci., 17, 193
Chin. J. Polym. Sci., 18, 101
Chin. J. Polym. Sci., 18, 95
Chin. Phys. Lett., 18, 909
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 18, 963
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 19, 1507
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 21, 985
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 29, 1
Gaofenzi Xuebao, 2000, 253
Hecheng Shuzhi Ji Suliao, 11 (2) 73
Hecheng Shuzhi Ji Suliao, 11 (3) 3
J. Am. Chem. Soc., 122, 10201
J. Am. Chem. Soc., 125, 6854
J. Am. Chem. Soc., 127, 15481
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 41, 1454
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 41, 1799
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 43, 2666
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 45, 830
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 47, 2408
Langmuir, 24, 3780
Liq. Cryst., 13, 851
Liq. Cryst., 23, 357
Macromol. Rapid Commun., 20, 549
Macromol. Symp., 96, 207
Macromolecules, 30, 5620
Macromolecules, 31, 2419
Macromolecules, 32, 4494
Macromolecules, 32, 5183
Macromolecules, 36, 6565
Macromolecules, 37, 2854
Macromolecules, 37, 7188
Macromolecules, 37, 7610
Macromolecules, 39, 517
Macromolecules, 39, 6887
Macromolecules, 39, 948
Macromolecules, 40, 5095
Macromolecules, 40, 8233
Macromolecules, 40, 840
Macromolecules, 41, 1264
Macromolecules, 41, 1594
Macromolecules, 42, 3510
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 231, 107
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 339, 145
Org. Lett., 10, 3785
Phys. Chem. Chem. Phys., 11, 9861
Polym. Adv. Technol., 8, 227
Polym. Int., 49, 243
Polym. Mater. Sci. Eng., 72, 247
Polym. Mater. Sci. Eng., 77, 517
Polym. Prepr., 39 (1) 369
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3800, 62
Sci. China, Ser. B: Chem., 49, 116
Soft Matter, 4, 458
Soft Matter, 6, 922
Yingyong Huaxue, 10 (5) 48
Zhongguo Fangzhi Daxue Xuebao, 18 (4) 100


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang