Index Name

Wang, Yan

Similar Names

Wang, Jian;   Wang, Y.;   Wang, Yang;   Wang, Yuan;   Yan, Wang

Co-authors

Bai, Yu-Bai;   Bian, Xiu-Fang;   Chen, Chongyou;   Cheng, Si-Xue;   Chung, Tai-Shung;   Frenzel, Jan;   Gao, Lian;   Guo, Yu-Guo;   Heintz, Amy M.;   Hou, Jian-An;   Ji, Lei;   Kajiura, Hisashi;   Kasko, Andrea M.;   Li, Ai-Xiang;   Li, Cong-Wu;   Li, Guang;   Li, Shaojun;   Li, Tie-Jin;   Li, Yongming;   Lin, Jikui;   Liu, Yangqiao;   Luo, Qingping;   Mei, Chongyu;   Noda, Kazuhiro;   Pan, Ang;   Pei, Chonghua;   Pei, Zhonghua;   Peng, Bihui;   Pugh, Coleen;   Qi, Zhen;   Qin, Jingyu;   Sheng, Xin;   Sun, Ji-Run;   Sun, Jing;   Tan, Kuitian;   Tang, Liming;   Tang, Yanhong;   Tian, Yan-Qing;   Wang, Da-Qing;   Wang, Guang;   Wang, Hai-Bo;   Wang, Jiaping;   Wang, Lixiang;   Wang, Xindong;   Wang, Xingdong;   Wang, Yujiang;   Xu, Jingmei;   Xu, Mao;   Xu, Wei-Qing;   Xun, Shidi;   Yan, Donghang;   Yang, Ji-hua;   Ye, Cheng;   Yin, Xiao-Ying;   Zhang, Jing;   Zhang, Qi-Zhen;   Zhang, Wen-Hua;   Zhang, Zhonghua;   Zhao, Bing;   Zhao, Ying-Ying

Publication Titles

1994: Photochromic liquid crystalline polymers. (IV). Liquid crystalline behavior of side-chain copolysiloxanes containing 4-methoxyphenyl benzoate mesogens and azobenzene photochromic groups
1994: Studies on photochromic liquid crystalline polymers. (I). Liquid crystalline behavior of side-chain polysiloxane containing cholesteric mesogens and its monomer
1994: Studies on photochromic liquid crystalline polymers. II.
1994: Studies on photochromic liquid crystalline polymers. III. Liquid crystalline behavior of side-chain copolysiloxanes containing cholesteric mesogens and azobenzene photochromic groups
1995: Spectroscopic studies on LB film of a liquid crystalline polymaleic acid polymer. (I)
1997: The effect of molecular architecture on the thermotropic behavior of side-chain liquid crystalline polymers and its relation to polydispersity
1998: Studies on carbosillane liquid crystalline dendrimer with SC* phase
1999: Multiple melting behavior of PET fiber
2004: Dynamics of Defect Annihilations in Polymerization of Aromatic Liquid Crystalline Polyesters
2004: Vacuum-Deposited Submonolayer Thin Films of a Three-Ring Bent-Core Compound
2005: AFM Observations of Phase Transitions in Molecularly Thin Films of a Three-Ring Bent-Core Compound
2005: Liquid crystallinity of palladium complex of the first generation carbosilane dendrimer
2005: Study on photochemistry of carbosilane photochromic liquid crystalline dendrimer of the third generation containing 108 4-butoxyazobenzene mesogenic groups on periphery
2005: Study on photochemistry of photochromic liquid crystalline dendrimer of the first generation containing nitro groups
2005: Synthesis and characterization of a three-ring bent-core compound
2006: New Hydrogen-bonded Supramolecular Hydrogels and Fibers Derived from 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid and 4-Hydroxypyridine
2006: Photochemical study of photochromic liquid crystalline dendrimer of the second generation containing nitro groups
2008: A novel thermotropic liquid crystalline - Benzoylated bacterial cellulose
2008: Debundling of Single-Walled Carbon Nanotubes by a Nanoball-Penetrating Method
2008: Dispersion of Single-Walled Carbon Nanotubes by Nafion in Water/Ethanol for Preparing Transparent Conducting Films
2008: Synthesis and characterization of benzoylated bacterial cellulose
2008: Synthesis and properties of novel liquid crystal compound of benzoylated bacterial cellulose
2009: Generalized Fabrication of Nanoporous Metals (Au, Pd, Pt, Ag, and Cu) through Chemical Dealloying
2009: Nanoporous Gold Ribbons with Bimodal Channel Size Distributions by Chemical Dealloying of Al-Au Alloys

Sources

Carbohydr. Polym., 74, 875
Chem. Lett., 35, 548
Chin. Sci. Bull., 50, 1849
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 15, 1240
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 15, 1563
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 15, 928
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 16, 237
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 19, 1175
Hecheng Xianwei Gongye, 22 (4) 9
Huaxue Xuebao, 63, 1335
Huaxue Xuebao, 63, 934
Huaxue Xuebao, 63, 941
Huaxue Xuebao, 64, 1593
Huaxue Yanjiu, 19 (2) 22
Huaxue Yu Shengwu Gongcheng, 25 (10) 42
J. Phys. Chem. B, 108, 12921
J. Phys. Chem. B, 108, 1596
J. Phys. Chem. B, 109, 8813
J. Phys. Chem. C, 112, 16370
J. Phys. Chem. C, 112, 1789
J. Phys. Chem. C, 113, 12629
J. Phys. Chem. C, 113, 1308
Polym. Prepr., 38 (1) 675
Shandong Daxue Xuebao, Ziran Kexueban, 29, 445


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang