Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Wang, Xiao-Gong

Alternative Writings

Wang, X.G.;   Wang, Xiaogong

Similar Names

Wang, X.-G.;   Wang, Xiao-Hong

Co-authors

Albouy, Pierre-Antoine;   Bai, He;   Balasubramanian, Srinivasan;   Cai, Changtong;   Chen, Zheng;   Cheng, Hao;   Dai, Biao;   Deng, Wei;   Deng, Yonghong;   Fan, Pengwei;   Gao, Jian;   Gao, Yan-Fang;   Gong, Liezhong;   Gu, Liguang;   Guo, Miaocai;   He, Ya-Ning;   Jain, Aloke;   Keller, Patrick;   Kumar, Jayant;   Lacaze, Emmanuelle;   Li, Lian;   Li, Min-Hui;   Li, Yaobang;   Lian, Yan-Qing;   Liu, Bin;   Liu, De-Shan;   Liu, Junpeng;   Liu, Wei-Chang;   Pan, Zhicun;   Shan, Guorong;   Shen, Sheng-Jun;   Shen, Shengjiu;   Song, Bo;   Tong, Xiaolan;   Tripathy, Sukant;   Tripathy, Sukant K.;   Tuo, Xinlin;   Wang, Dongrui;   Wang, Huifen;   Wang, Wei;   Wang, Zhiqiang;   Wu, Lifeng;   Xu, Huaping;   Xu, Ze-Da;   Yang, Cuirong;   Yang, Ke;   Ye, Gang;   Yu, Hai-Feng;   Zhang, Xi;   Zhou, Qi-Xiang;   Zhu, Yu

Publication Titles

1991: Study on the phase transition kinetics of thermotropic liquid-crystalline aromatic-aliphatic copolyester
1992: Studies on the sequence of structure of TPA/EG/PHB liquid crystalline copolyesters
1992: Study on lyotropic liquid crystal properties of aromatic-aliphatic copolyamides
1992: Study on sequence of thermotropic liquid-crystalline poly(ester amides)
1993: Molecular field theory for nematic liquid crystal polymer comprising flexible spacer
1993: Theory of intramolecular orientational order of mesogenic units in MC-LCPS [main chain liquid crystalline polymers] and its application
1994: Sequence structure and lyotropic liquid crystalline properties of aromatic-aliphatic copolyamides
1995: Effect of solvent system in solution polycondensation on sequence structure of lyotropic liquid crystalline aromatic-aliphatic copolyamides
1997: Determination of the sequence distribution and the liquid crystalline behavior of aromatic polyamides
1998: Azo Chromophore-Functionalized Polyelectrolytes. 1. Synthesis, Characterization, and Photoprocessing
1998: Effect of sequence structure on the thermotropic liquid crystalline properties of polyester amides based on dimethylbenzidine, bisphenol-A and p-terephthaloyl chloride
1998: Electroabsorption investigation of a nonlinear optical azo polymer
1998: Sequence structure and thermotropic liquid crystalline properties of aromatic-aliphatic polyesteramides based on dimethylbenzidine, hexamethylene glycol and p-terephthaloyl chloride
1998: Thermotropic liquid crystalline behavior of ternary unregular aromatic-aliphatic polyesteramides
1999: Study of curing kinetics of a liquid crystalline epoxy resin by FT-IR
2000: Diffusion-controlled curing kinetics of a liquid crystalline epoxy resin
2000: Study on the thermotropic liquid crystalline properties of ternary unregular aromatic polyesteramides
2000: Synthesis and characterization of new liquid crystalline epoxy resin containing ester mesogen
2001: Synthesis, Photoresponsive Behavior, and Self-Assembly of Poly(acrylic acid)-Based Azo Polyelectrolytes
2002: Process in photo-alignment layer materials for liquid crystals
2003: Synthesis and characterization of a new photo alignment layer for liquid crystal based on epoxy resins
2005: Amphiphilic Azo Polymer Spheres, Colloidal Monolayers, and Photoinduced Chromophore Orientation
2006: Stretching Effect of Linearly Polarized Ar+ Laser Single-Beam on Azo Polymer Colloidal Spheres
2007: Azo Polymer Microspherical Cap Array: Soft-Lithographic Fabrication and Photoinduced Shape Deformation Behavior
2007: Azobenzene-Containing Supramolecular Polymer Films for Laser-Induced Surface Relief Gratings
2008: Azo Polymer Colloidal Spheres Containing Different Amounts of Functional Groups and Their Photoinduced Deformation Behavior
2008: Azobenzene-Containing Liquid Crystal Triblock Copolymers: Synthesis, Characterization, and Self-Assembly Behavior
2008: Photofabrication of Two-Dimensional Quasi-Crystal Patterns on UV-Curable Molecular Azo Glass Films
2009: Light-responsive wires from side-on liquid crystalline azo polymers
2009: Photoinduced Mass-Migration Behavior of Two Amphiphilic Side-Chain Azo Diblock Copolymers with Different Length Flexible Spacers
2009: Size-Dependent Light-Driven Effect Observed for Azo Polymer Colloidal Spheres with Different Average Diameters
2009: Spectroscopic study of azo mesogenic unit orientation for two different types of liquid crystalline polymers

Sources

Chem. Mater., 10, 1546
Chem. Mater., 19, 14
Chin. J. Polym. Sci., 10, 304
Chin. J. Polym. Sci., 11, 307
Chin. J. Polym. Sci., 11, 316
Chin. J. Polym. Sci., 16, 81
Chin. J. Polym. Sci., 9, 14
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 21, 1151
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 24, 165
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 16 (3) 98
Gaofenzi Xuebao, 1992, 715
Gaofenzi Xuebao, 1994, 65
Gaofenzi Xuebao, 1995, 704
Gaofenzi Xuebao, 1997, 25
Gaofenzi Xuebao, 2000, 167
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 11, 525
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 12, 332
Huaxue Tongbao, 65, 584
Huaxue Tongbao, 72 (1) 75
Langmuir, 21, 6567
Langmuir, 22, 2288
Langmuir, 23, 11266
Langmuir, 24, 2740
Langmuir, 24, 678
Langmuir, 25, 5974
Liq. Cryst., 36, 1023
Macromolecules, 34, 8005
Macromolecules, 41, 2459
Macromolecules, 42, 2651
Nonlinear Opt., 19, 215
Polym. J. (Tokyo), 30, 123
Polym. Prepr., 33 (2) 248


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang