Index Name

Wang, Ping

Similar Names

Wang, P.;   Wang, Pin

Co-authors

Chai, Chun-Peng;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Xiao-Fang;   Chuai, Yutao;   Ewing, Teresa;   Fan, Xing-He;   Guo, Haiqing;   Jin, Hao;   Johnson, Kristina M.;   Liang, Xiaochao;   Liu, Wanli;   Ren, Min-Qiao;   Serati, Steve;   Serati, Steven A.;   Sharp, Gary D.;   Shen, Zhi-Hao;   Stockley, Jay E.;   Sun, Li-Mei;   Walsh, Ken F.;   Wang, Fuzhi;   Xu, Yi-Ding;   Yang, Qian;   Ye, Chun;   Zhou, Qi-Feng;   Zhu, Xing-Qi;   Zou, De-Chun

Publication Titles

1997: Broadband beam steering
1998: Liquid crystal Fourier transform spectrometer
2007: Synthesis and Phase Structures of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Containing 1,3,4-Oxadiazole Based Side Chains
2008: Bipolar copolymers comprised mesogen-jacketed polymer containing oxadiazole units and PVK as host materials for electroluminescent devices
2008: Novel mesogen-jacketed poly(p-phenylenevinylene) derivatives bearing oxadiazole pendants: Design, synthesis, and optoelectronic properties
2008: Single layer light-emitting diodes from copolymers comprised of mesogen-jacketed polymer containing oxadiazole units and PVK
2008: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Copolyfluorenes Containing Jacketed and Silyl Units
2009: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Mesogen-Jacketed 2D Conjugated Copolymers Based on Fluorene-Thiophene-Oxadiazole Derivative

Sources

J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 1843
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 7173
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 7861
Macromolecules, 40, 9361
Macromolecules, 41, 8354
Macromolecules, 42, 1037
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3131, 111
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3384, 161


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang