Index Name

Tu, Ying-Feng

Alternative Writings

Tu, Y.-F.;   Tu, Y.F.;   Tu, Yingfeng

Co-authors

Chau, Kinchiu;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Xiao-Fang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Dong, Yu-Ping;   Fan, Xinhe;   Graham, Matthew J.;   Harris, Frank W.;   Hsiao, Benjamin S.;   Jang, Jee Hwan;   Jeong, Kwang-Un;   Jiang, Ming;   Jin, Shi;   Lam, Jacky W.Y.;   Li, Christopher Y.;   Li, Mei;   Liu, Zhong-Fan;   Niu, Aizhen;   Peng, Hai-Lin;   Peng, Shufu;   Sics, Igors;   Sun, Ling;   Tang, Ben-Zhong;   Tang, Mao;   Tenneti, Kishore K.;   Tu, Hui-Lin;   Wan, Xin-Hua;   Wang, Jing;   Wu, Chi;   Xu, Guo-Qiang;   Ye, Chun;   Yu, Zhen-Qiang;   Zhang, Dong;   Zhang, Guangzhao;   Zhang, Hai-Liang;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

1998: "Living" free radical synthesis of novel rodcoil diblock copolymers with polystyrene and mesogen-jacketed liquid crystal polymer segments
1999: Nitroxide-mediated free radical synthesis of mesogen-jacketed liquid crystal polymers
2000: Nitroxide-mediated "living" free radical synthesis of novel rod-coil diblock copolymers with polystyrene and mesogen-jacketed liquid-crystal polymer segments
2000: Self-Assembled Nanostructure of a Novel Coil-Rod Diblock Copolymer in Dilute Solution
2001: Formation of Novel Polymeric Nanoparticles
2003: Self-Assembled Nanostructures of Rod-Coil Diblock Copolymers with Different Rod Lengths
2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2005: Perforated Layer Structures in Liquid Crystalline Rod-Coil Block Copolymers
2007: Structure of Macroscopic Monodomains and Its Soft Confinements of Chiral Smectic Phases on Crystallization in a Main-Chain Nonracemic Liquid Crystalline Polyester

Sources

Acc. Chem. Res., 34, 249
Chin. J. Polym. Sci., 16, 377
Chin. J. Polym. Sci., 17, 189
J. Am. Chem. Soc., 122, 10201
J. Am. Chem. Soc., 127, 15481
J. Am. Chem. Soc., 127, 7668
Macromolecules, 36, 6565
Macromolecules, 40, 5450
Polym. Int., 49, 243


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang