Index Name

Timofeeva, T.V.

Similar Names

Timofeeva, T.B.;   Timofeeva, Tatiana V.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Bikchantaev, I.G.;   Boda, E.E.;   Boldeskul, I.E.;   Dubchak, I.L.;   Fialkov, Yu.A.;   Furmanova, N.G.;   Galyametdinov, Yu.G.;   Gerr, R.G.;   Godovskii, Yu.K.;   Golovina, N.A.;   Kotel'chuk, A.S.;   Kravers, M.A.;   Kulishov, V.I.;   Lavrentovich, O.D.;   Lavrukhin, B.D.;   Makarova, N.N.;   Matukhina, E.V.;   Ovchinnikov, I.V.;   Payusova, I.K.;   Petrova, I.M.;   Polischuk, A.P.;   Polishchuk, A.N.;   Polishchuk, A.P.;   Polishchuk, I.E.;   Polishuk, A.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Razumovskaya, I.V.;   Sereda, S.V.;   Sereda, V.V.;   Shelyazhenko, S.V.;   Struchkov, Yu.T.;   Suponitskii, K.Yu.;   Taraborkin, L.A.;   Tolmachev, A.V.;   Yagupol'skii, L.M.;   Yanovskii, A.I.;   Zorkii, P.M.

Publication Titles

1984: Comparative analysis of the crystal and molecular structures of mesogenic cholesterol derivatives
1984: Energy-related analysis of packing in mesogenic derivatives of cholesterol
1985: Solid state polymorphism of mesogenic cholesteryl benzoate
1985: Structural aspect of the conversion of mesogens into mesophases. Structure and energy of intermolecular interaction in cholesterol p-butoxy- and p-amoxybenzoate crystals
1985: Structure of crystalline precursors to mesophases. X-ray diffraction study and calculation of the energy of cholesteryl p-octyloxybenzoate
1986: Crystal structure determination and calculation of energy of molecular interaction in 4-(4-propylcyclohexyl)benzonitrile
1986: Crystal structures of mesophase precursors. X-ray structural study and lattice energy calculation of cholesterol para-hexyloxybenzoate
1987: Energy calculations of conformations and packings of molecules in crystalline precursors of mesophases
1987: Structure of crystal phases antecedent to mesophases. X-ray study and energy calculation of intermolecular interaction in 4-difluoromethoxybenzylidene-4'-n-butylaniline and 4-trifluoromethoxybenzylidene-4'-perfluoro)-n-butylaniline liquid crystals
1987: Structure of crystal precursors of mesophases. X-ray investigation and calculation of the molecular interaction potential of 4-methoxybenzylidene-4'-perfluorobutylaniline
1988: Crystal and molecular structure of smectic 4,4'-bis(difluoromethoxy)benzylideneazine, p-F{\sub 2}HCO:C{\sub 6}H{\sub 4}:CH:N:N:CH:C{\sub 6}H{\sub 4}:OCHF{\sub 2}-p'
1988: Peculiarities of the molecular structure of fluorinated derivatives of p-methoxybenzylidene-p'-butylaniline
1988: Structure of crystal antecedents of mesophases. 4-Methoxybenzylidene-4'-(1'',1'',2'',2'',3'',3'',4'',4''-octafluorobutyl)aniline and 4-trifluoromethoxybenzylidene-4'-(4'',4'',4''-trifluorobutyl)aniline
1988: Structure of crystal antecedents of mesophases. X-ray diffraction analysis and energy calculation for cholesterol p-methoxy- and p-ethoxybenzoate crystals
1988: Structure of crystal phases antecedent to mesophases. X-ray diffraction investigation and energy calculation for the p-difluoromethoxybenylidene-p'-n-perfluorobutylaniline crystal
1988: Structure of crystal phases antecedent to mesophases. X-ray study and energy calculation of the crystal copper(II) bis[4-(heptyloxy)-N-(p-fluorophenyl)benzaldimino-2-olate]
1989: Structural studies on liquid crystals
1989: Structure of crystal precursers of mesophases. 4-Ethoxybenzylidene-4'-n-butylaniline and 4-ethoxybenzylidene-4'-(4"-trifluorobutyl)aniline
1989: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural investigation and calculation of the energy of molecular interaction of bis[N-4-(4'-nonyloxybenzoato)phenylbenzaldimin-2-olato)]copper(2+) crystal
1989: The structure of crystal mesogens. X-ray diffraction study and energy calculation of the intermolecular interaction in the copper(2+) bis[4-heptyloxy-N-(4'-cyanophenyl)benzaldimino-2-olate] crystal
1990: A new type of structural organization of a thermotropic mesophase. Physicochemical study of 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1990: Structural aspect of mesogen-mesophase transformations: x-ray study and energy calculation of cholesteryl p-hexadecyloxybenzoate crystal
1990: Structural studies of liquid crystals of a new type. Discotic mesophase and liquid-crystal columna hydrogen associates
1990: Structure of crystalline mesogenes. Crystal structure of copper(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-nitrophenyl)benzaldimino-2-olate]
1990: Structure of crystalline mesogenes. X-ray structural study and calculation of the energy of molecular interaction in a crystal of palladium(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-methoxyphenyl)benzaldimino-2-olate]
1990: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study and calculation of the intermolecular interaction in crystals of bis[4-(heptyloxy)-N(4'-methylphenyl)benzaldimino-2-olato]copper(2+)
1990: X-ray structural investigation of crystalline mesogenes. Structure of mesomorphic 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1991: A new series of organosilicon thermotropic liquid crystals. Mesophases with columnar hydrogen-bonded associates
1991: A new structural type of liquid crystal. Crystal structures and thermotropic mesophases of dihydroxytetraalkyldisiloxanes: columnar phases with hydrogen bonded assemblies
1991: Crystal structure of mesogenes. An x-ray structural study of a smectic complex of copper(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-n-amyloxyphenyl)benzaldimin-2-olate]
1991: Modeling of the crystal structure of p-methoxybenzylidene-p'-butylaniline and its mesogenic fluorine derivatives by the atom-atom potential method
1991: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study of bis[N-(4-heptyloxysalicylidene)-4'-methoxyanilinate]cobalt and tris[N-(4-propoxysalicylidene)-4'-heptyloxyanilinato)cobalt crystals
1991: Structure of crystalline mesogens: crystal structure of 1,3-dihydroxy-1,1,3,3-tetraethyldisiloxane
1991: Structure of crystalline precursors of mesophases. X-ray structural study of bisN-(p-heptyloxysalicylidene-p-methoxyanilinatonickel(2+)
1992: Computer modeling of the relative arrangement of molecules in cholesteric liquid crystals
1992: The crystal structure of 4-difluoromethoxybenzylidene-4'-(1'',1'',2'',2'',3'',3'',4'',4''-octafluorobutyl)aniline and modeling of the 4-methoxybenzylidene-4'-n-butylaniline crystal structure
1993: Liquid-crystalline metal-containing phases
1994: Structure investigations of thermotropic liquid crystalline monomer and polymer organosilicon compounds
1995: Conformational analysis and computer simulation of the structures of diisobutylsilanediol and tetraalkyldihydroxydisiloxanes and their analogs [R2(HO)Si]2X (X = CH2, S) - the precursors of liquid crystalline phases
1995: Investigation of molecular and mesomorphic structure of poly[oxy(hexamethylcyclotetrasiloxane-2,6-diyl)]
1996: Role of molecular structure in the formation of thermotropic mesomorphic phases in trans-microtactic poly[oxy(hexamethylcyclotetrasiloxane-2,6-diyl)]s
2003: Modeling of structures of poly(oxyhexaorganocyclotetrasiloxy-2,6-diyl) mesophases

Sources

Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1995, 1470
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1995, 1711
Khim. Fiz., 4, 1619
Khim. Fiz., 4, 329
Koord. Khim., 16, 490
Kristallografiya, 29, 86
Kristallografiya, 29, 931
Kristallografiya, 31, 1011
Kristallografiya, 31, 671
Kristallografiya, 32, 1165
Kristallografiya, 32, 352
Kristallografiya, 33, 111
Kristallografiya, 33, 1134
Kristallografiya, 33, 118
Kristallografiya, 33, 1421
Kristallografiya, 33, 378
Kristallografiya, 34, 122
Kristallografiya, 34, 333
Kristallografiya, 34, 353
Kristallografiya, 35, 446
Kristallografiya, 35, 452
Kristallografiya, 35, 693
Kristallografiya, 35, 699
Kristallografiya, 36, 389
Kristallografiya, 36, 446
Kristallografiya, 36, 642
Kristallografiya, 36, 92
Kristallografiya, 36, 98
Kristallografiya, 37, 184
Liq. Cryst., 11, 839
Liq. Cryst., 9, 433
Metalloorg. Khim., 4, 147
Mezhmolekul. Vzaimodeistvie i Konformatsii Molekul, 1987, Pushchino 45
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 248, 633
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 128, 367
Probl. Kristallokhim., 1990, 149
Russ. Chem. Bull., 52, 539
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 54, 855
Usp. Khim., 58, 1971
Usp. Khim., 62, 319
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1545
Zh. Strukt. Khim., 31 (5) 67


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang