Index Name

Taniguchi, Osamu

Alternative Writings

Taniguchi, O.

Co-authors

Asaoka, Masanobu;   Hanyu, Yukio;   Hotta, Toshio;   Hotta, Tosio;   Inaba, Yutaka;   Katagiri, Kazuharu;   Kodera, Yasuto;   Kojima, Makoto;   Mihara, Tadashi;   Mizuno, Hironobu;   Mizuno, Sukenobu;   Mori, Sunao;   Nakamura, Katsutoshi;   Okada, Shinjiro;   Onuma, Kenji;   Shibata, Hirofumi;   Shindo, Hitoshi;   Takao, Hideaki;   Tsuboyama, Akira;   Uchimi, Toshiharu;   Wada, Takatsugu;   Yoshinaga, Kazuo

Publication Titles

1986: Liquid crystal cell
1992: Ferroelectric liquid-crystal display device and its manufacture
1992: Liquid - crystal electrooptical display cell
1992: Liquid crystal cell
1993: Ferroelectric liquid-crystal device and its production
1993: Ferroelectric liquid-crystal device and treatment methods for it
1994: Chiral smectic liquid crystal device with homogeneous orientation layer on electrodes and homeotropic between electrodes
1995: Liquid crystal device
1996: Liquid-crystal device

Sources

EP 509.490 (1992/10/21)
EP 550.846 (1993/07/14)
EP 553.727 (1993/08/04)
EP 709.716 (1996/05/01)
JP 04.258.924 (1992/09/14)
JP 04.299.311 (1992/10/22)
JP 61.241.727 (1986/10/28)
US 5.303.076 (1994/04/12)
US 5.438.443 (1995/08/01)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang