Index Name

Tang, Ben-Zhong

Alternative Writings

Tang, B.-Z.;   Tang, Benzhong

Similar Names

Tang, B.Z.

Co-authors

Bai, Chun-Li;   Bu, Le-Wei;   Bu, Lujia;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Hong-Zheng;   Chen, Junwu;   Chen, Lie;   Chen, Liping;   Chen, Yiwang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Cheuk, Kevin K.L.;   Cheuk, Kevin Ka Leung;   Dong, Yongqiang;   Dong, Yu-Ping;   Feng, Xin-De;   Ge, Weikun;   Geng, Jianxin;   He, Xiaohui;   Hu, Rongrong;   Hua, Jianli;   Huang, Yuan-Ming;   Häußler, Matthias;   Jang, Jee Hwan;   Jeong, Kwang-Un;   Kong, Xiang-Xing;   Kwok, Hoi-Sing;   Lai, Lo Ming;   Lam, Jacky W.Y.;   Lam, Jacky Wing Yip;   Lam, Wing Yip;   Law, Charles C.W.;   Lee, Priscilla P.S.;   Lee, Pui Sze;   Li, Bing Shi;   Li, Fan;   Li, Gao;   Li, Zhen;   Ling, Liansheng;   Ling, Wei;   Liu, Jianzhao;   Liu, Leijing;   Liu, Zhong-Fan;   Luo, Jingdong;   Mahtab, Faisal;   Mays, Jimmy W.;   Mi, Baoxiu;   Mo, Zhi-Shen;   Peng, Hai-Lin;   Peng, Han;   Qin, An-Jun;   Shen, Jia-Cong;   Shen, Xiao Yuan;   Su, Cheng-Wei;   Sun, Jing-Zhi;   Sun, Qunhui;   Tong, Hui;   Tu, Ying-Feng;   Tung, Man Kin;   Wan, Li-Jun;   Wan, Xin-Hua;   Wang, Mang;   Wang, Shuyun;   Wong, Henry N.C.;   Xiao, Xudong;   Xie, Zhi-Liang;   Xing, Chang-Min;   Xu, Guo-Qiang;   Xu, Hai Peng;   Xu, Hongyao;   Xu, Kaitian;   Xu, Rui-Song;   Xu, Zhong-De;   Yang, Deliang;   Yang, Junliang;   Yao, Kai;   Ye, Chun;   Yi, Huang;   Yip, Lam Wing;   Yu, Zhen-Qiang;   Yuan, Wang Zhang;   Zhang, De-Zhen;   Zhao, Ke-Qing;   Zheng, Qiang;   Zhou, En-Le;   Zhou, Weihua

Publication Titles

1997: Synthesis and Properties of Stereoregular Polyacetylenes Containing Cyano Groups, Poly[[4-[[[n-[(4'-cyano-4-biphenylyl)-oxy]alkyl]oxy]carbonyl]phenyl]acetylenes]
1997: Synthesis of poly(phenylacetylenes) containing polar cyano groups
1998: Influence of backbone rigidity on the liquid crystallinity of mesogen -containing polyacetylenes
1998: Liquid Crystalline Polyacetylenes: Synthesis and Properties of Poly{n-[((4'-cyano-4-biphenylyl)oxy)carbonyl]-1-alkynes}
1998: Mesomorphic properties of mesogen -containing polyacetylenes
1998: Synthesis and Novel Mesomorphic Properties of the Side-Chain Liquid Crystalline Polyacetylenes Containing Phenyl Benzoate Mesogens with Cyano and Methoxy Tails
1999: Effects of the variation of interconnecting groups on the properties of liquid-crystalline polyacetylenes
1999: Influence of spacer length on liquid crystalline properties of polyalkynes with ester and ether interconnecting groups
1999: Liquid crystalline polyacetylenes: a new class of mesomorphic materials with novel optical and electronic properties
1999: Mechanical perturbation induced molecular alignments in a side-chain liquid crystalline polyacetylene, poly{10-[4-(4'-methoxyphenoxycarbonyl)phenoxycarbonyl]-1-decyne}
1999: Study on side chain liquid crystalline polyacetylenes: influence of spacer length on mesomorphic properties
1999: Syntheses and optical properties of poly(C60-CO-Phenylacetylene)s
1999: Synthesis and mesomorphic properties of a side chain liquid crystalline polyacetylene containing phenyl benzoate mesogens
1999: Synthesis and properties of optically active polymenthoxyalkynes: I. Synthesis and characterization
1999: Synthesis, Mesomorphism, Isomerization, and Aromatization of Stereoregular Poly{[4-({[6-({[4'-(heptyl)oxy-4-biphenylyl]carbonyl}oxy)-hexyl]oxy}carbonyl)phenyl]acetylene}
2000: Characterization of novel liquid crystalline polymers of polyacetylenes having a comb-like structure via SEC/RI/RALLS/DV
2000: Influence of tail length on mesomorphic properties of side chain liquid crystalline polyacetylenes
2000: Structure-Property Relationships for Photoconduction in Substituted Polyacetylenes
2000: Synthesis and Properties of Liquid Crystalline Polyacetylenes with Different Spacer Lengths and Bridge Orientations
2001: Influence of electric field on the photoluminescence of a liquid crystalline monosubstituted polyacetylene
2002: Functional Polyacetylenes: Synthesis, Thermal Stability, Liquid Crystallinity, and Light Emission of Polypropiolates
2002: Liquid Crystalline and Light Emitting Polyacetylenes: Synthesis and Properties of Biphenyl-Containing Poly(1-alkynes) with Different Functional Bridges and Spacer Lengths
2002: Synthesis and photoluminescence of liquid crystalline poly(1-alkynes)
2003: Helical Disubstituted Polyacetylenes: Synthesis and Chiroptical Properties of Poly(phenylpropiolate)s
2003: Liquid-crystalline and light-emitting polyacetylenes
2003: Self-Assembling of an Amphiphilic Polyacetylene Carrying L-Leucine Pendants: A Homopolymer Case
2003: Synthesis and Hierarchical Structures of Amphiphilic Polyphenylacetylenes Carrying L-Valine Pendants
2004: Electric-field-induced molecular alignment of side-chain liquid-crystalline polyacetylenes containing biphenyl mesogens
2004: Structure and liquid crystalline properties of 5-[(4'-heptoxy-4-biphenylyl)carbonyloxy]-1-pentyne
2004: Syntheses and Mesomorphic and Luminescent Properties of Disubstituted Polyacetylenes Bearing Biphenyl Pendants
2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2005: Functional Disubstituted Polyacetylenes and Soluble Cross-Linked Polyenes: Effects of Pendant Groups or Side Chains on Liquid Crystallinity and Light Emission of Poly(1-phenyl-1-undecyne)s
2006: Functional Disubstituted Polyacetylenes: Synthesis, Liquid Crystallinity, Light Emission, and Fluorescent Photopatterning of Biphenyl-Containing Poly(1-phenyl-octyne)s with Different Functional Bridges
2006: Novel Linear and Cyclic Polyenes with Dramatic Aggregation-Induced Enhancements in Photoresponsiveness
2006: Phase transition behavior and structure of the thermotropic liquid crystal 6-{[(4'-{[(undecyl)carbonyl]oxy}biphenyl-4yl)carbonyl]oxy}-1-hexyne
2006: Synthesis of discotic liquid crystalline polyacetylenes with triphenylene-cored mesogenic pendants
2006: Synthesis of liquid crystalline poly(1-pentyne)s and fabrication of polyacetylene-perovskite hybrids
2006: Synthesis, liquid crystallinity, and chiroptical properties of sterol-containing polyacetylenes
2007: Disubstituted Polyacetylenes Containing Photopolymerizable Vinyl Groups and Polar Ester Functionality: Polymer Synthesis, Aggregation-Enhanced Emission, and Fluorescent Pattern Formation
2008: Discotic liquid crystals: synthesis and mesomorphic properties of polyacetylenes carrying triphenylene pendant groups
2008: Synthesis and liquid crystalline properties of poly(1-alkyne)s carrying triphenylene discogens
2009: A novel type of optically active helical liquid crystalline polymers: Synthesis and characterization of poly(p-phenylene)s containing terphenyl mesogen with different terminal groups
2009: Functional Polyacetylenes Carrying Mesogenic and Polynuclear Aromatic Pendants: Polymer Synthesis, Hybridization with Carbon Nanotubes, Liquid Crystallinity, Light Emission, and Electrical Conductivity
2009: Synthesis and Helical Conformation of Novel Optically Active Liquid Crystalline Poly(p-phenylene)s Containing Cyanoterphenyl Mesogen as Pendant
2010: Synthesis and Properties of Light-Emitting Polythiophene Derivatives Bearing Terphenyl Mesogenic Pendant

Sources

Appl. Phys. Lett., 78, 1652
Chem. Mater., 10, 3352
Chem. Mater., 12, 213
Chin. J. Polym. Sci., 16, 185
Chin. J. Polym. Sci., 17, 289
Cryst. Res. Technol., 41, 914
J. Am. Chem. Soc., 127, 7668
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A36, 1197
J. Phys. Chem. B, 110, 21613
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 41, 2607
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 44, 3538
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 2960
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 47, 4723
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 42, 1333
Liq. Cryst., 31, 71
Macromolecules, 30, 5620
Macromolecules, 31, 2419
Macromolecules, 32, 1722
Macromolecules, 33, 5027
Macromolecules, 35, 1229
Macromolecules, 35, 8288
Macromolecules, 36, 5447
Macromolecules, 36, 77
Macromolecules, 36, 7927
Macromolecules, 37, 6408
Macromolecules, 38, 3290
Macromolecules, 40, 3159
Macromolecules, 42, 2523
Macromolecules, 42, 5053
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 446, 183
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 518, 70
Polym. Bull., 44, 539
Polym. Mater. Sci. Eng., 77, 517
Polym. Mater. Sci. Eng., 80, 151
Polym. Mater. Sci. Eng., 80, 155
Polym. Mater. Sci. Eng., 80, 157
Polym. Mater. Sci. Eng., 80, 159
Polym. Mater. Sci. Eng., 82, 91
Polym. Prepr., 39 (1) 369
Polym. Prepr., 40 (1) 558
Polym. Prepr., 47 (2) 687
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3800, 62
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6332, 63320Z
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 7050, 70500M
Thin Solid Films, 417, 143


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang