Index Name

Tal'roze, R.V.

Similar Names

Tal'rose, R.V.;   Tal'roze, Raisa V.;   Talrose, R.V.;   Talroze, R.;   Talroze, R.N.;   Talroze, R.V.;   Talroze, Raisa V.;   Talroze, Raissa V.

Co-authors

Aliev, A.D.;   Barmatov, E.B.;   Bezborodov, V.S.;   Boiko, N.I.;   Borisova, T.I.;   Burshtein, L.L.;   Chalykh, A.E.;   Dakin, R.V.;   Finkel'shtein, E.Sh.;   Freidzon, Ya.S.;   Gubina, T.I.;   Karakhanova, F.I.;   Kharitonov, A.V.;   Kireev, E.V.;   Kornienko, Ye.V.;   Korobeinikova, I.A.;   Kostromin, S.G.;   Koval'chuk, A.V.;   Koval, M.A.;   Kozlovskii, M.V.;   Kulichikhin, V.G.;   Kuptsov, S.A.;   Lebedeva, T.L.;   Lindau, Yu.;   Merekalov, A.S.;   Nikonorova, N.A.;   Olonovskii, A.N.;   Otmakhova, O.A.;   Petrukhin, B.S.;   Piskunov, M.V.;   Plate, N.A.;   Plotnikova, E.P.;   Revva, V.I.;   Ringsdorf, Helmut;   Roganova, Z.A.;   Rogunova, M.A.;   Savenkov, G.N.;   Schuhmacher, P.;   Shandryuk, G.A.;   Shatalova, A.M.;   Shibaev, V.P.;   Shmakova, N.A.;   Sinitsyn, V.V.;   Sinitzyn, V.V.;   Smolyanskii, A.L.;   Stepanenko, V.Yu.;   Stroganov, L.B.;   Sukhov, F.F.;   Sycheva, T.I.;   Ushakov, N.V.;   Valderrama, E.R.;   Vasilets, V.N.;   Vishnevskaya, I.A.;   Wedler, W.;   Yarysheva, A.Yu.;   Yuranova, T.I.;   Zubarev, E.R.

Publication Titles

1971: Liquid-crystal state of gels of poly(hexadecyl acrylate)
1975: Liquid-crystal state in monomer and polymer N.alpha.-acyl derivatives of N.epsilon.-methacryloyl-L-lysine
1981: Influence of the structure of mesogenic groups on the structure and dielectric properties of the comblike liquid crystalline azomethine-containing polymers
1981: Orientational effects in thermotropic liquid crystal polymers
1982: Thermotropic liquid crystalline polymers. V. Structure of liquid crystalline polymeric azomethines
1983: Thermotropic liquid-crystal polymers in electric and magnetic fields
1984: Orientation of liquid-crystalline comb-like polymers in an electric field
1985: IR-spectroscopic study of the structure of oriented comblike liquid-crystalline polymers
1985: Some electro-optical phenomena in comb-like liquid crystalline polymeric azomethines
1986: Anomalous temperture dependence of orientation time of a liquid-crystalline polymer in an electrical field
1986: Characteristics of structural transformations of comblike cholesteric polymers in an electrical field
1986: Dielectric transitions in comb-like derivatives of polyacrylates having azomethine mesogenic groups in side chains
1986: Proton NMR spectroscopy of the smectic re-entrant nematic phase transition in a comb-like liquid crystal polymer
1986: Recurrent nematic phase in comb-like liquid-crystalline polymers
1987: Electrohydrodynamic instabilities in comb-like liquid-crystalline polymer
1987: Electrooptical effects in comblike liquid-crystalline polymers
1987: Optical properties and electrooptical behavior of cholesteric copolymers
1987: Specific features of the field-induced effects in comb-like liquid-crystalline polymers
1988: Radiochemical crosslinking and strain behavior of comblike liquid-crystalline elastomers
1988: Thermotropic liquid-crystalline polymers. XXIII. Peculiarities of uniaxial orientation of comb-like liquid-crystalline polymers under mechanical stress
1989: Cholesteric polymers in electric fields
1989: Dynamics of the director rotation in comblike liquid-crystalline polymers with cyanobiphenyl mesogenic groups
1991: Rheological behavior of relatively low-molecular-weight comb-shaped nematic polyacrylates
1992: Dynamics of reorientation of a comblike nematic polymer in a magnetic field
1992: First representative of poly(siltrimethylenes) with mesogenic group in side chain
1992: Structure formation in solutions of -N-dimethylamino-4-dodecyloxypropiophenone salts and in complexes with poly(acrylic acid)
1993: Liquid crystal director dynamics in an oriented crosslinked liquid-crystalline polymer
1993: Proton NMR spectroscopic study of the dynamics of director rotation in a comb-shaped liquid - crystal polymer
1994: Specific interactions during mesomorphic self-organization of some polymeric systems
1996: Self-assembling with formation of liquid-crystal polymeric structures with nonmesogenic species
1996: Structure and phase transitions in complexes of poly(acrylic acid) with salts of .beta.-N-dimethylamino-4-alkyl- and 4-alkyloxypropiophenones
1997: New approach to preparation of liquid crystal composites based on comb-shaped polymers
1997: Phase behavior of nematic liquid - crystalline polymer networks
1998: Effect of vacuum UV-irradiation on the surface energy, solubility, and interdiffusion of components in a fluoropolymer-mesogenic monomer-polymer system
1998: Plasmochemical initiation of the graft polymerization of mesogen-containing monomers on poly(tetrafluoroethylene) surface
1998: The Kerr effect in a radiation crosslinked liquid crystalline comb shaped polymer
1999: Polymerization of a discotic monomer in bulk and solution
1999: Surface energy and structure of graft layers of a comb-shaped LC polymer
2006: Graft copolymerization of mesogenic monomers onto fluorocarbon polymer support

Sources

Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 915
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 225, 632
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 259, 1147
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 274, 1149
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 290, 1164
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 290, 1396
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 293, 162
Dokl. Akad. Nauk, 325, 964
Kristallografiya, 32, 1222
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (4) 138
Liq. Cryst., 3, 127
Liq. Cryst., 4, 467
Makromol. Chem., Macromol. Symp., 12, 203
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 80, 211
Polym. Sci. Technol. (Plenum), 28, 331
Vysokomol. Soedin. A, 25, 2467
Vysokomol. Soedin. A, 27, 477
Vysokomol. Soedin. A, 28, 2335
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1037
Vysokomol. Soedin. A, 33, 1761
Vysokomol. Soedin. A, 34 (11) 132
Vysokomol. Soedin. A, 34 (8) 46
Vysokomol. Soedin. A, 35, 1465
Vysokomol. Soedin. A, 35, 162
Vysokomol. Soedin. AB, 36, 1766
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 27
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 564
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1031
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 63
Vysokomol. Soedin. AB, 40, 1228
Vysokomol. Soedin. AB, 40, 1349
Vysokomol. Soedin. AB, 40, 884
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 1726
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 1750
Vysokomol. Soedin. B, 13, 4
Vysokomol. Soedin. B, 28, 323
Vysokomol. Soedin. B, 28, 394
Vysokomol. Soedin. B, 30, 920
Vysokomol. Soedin. B, 31, 261


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang