Index Name

Svoboda, J.

Similar Names

Svoboda, I.;   Svoboda, Jiri;   Svoboda, Jirí

Co-authors

Baumeister, U.;   Brand, K.;   Findeisen-Tandel, Sonja;   Glogarova, M.;   Glogarová, M.;   Kohout, M.;   Kosata, B.;   Kozmik, V.;   Kresse, H.;   Novotna, V.;   Novotná, V.;   Pelzl, G.;   Vakhovskaya, Z.;   Vanck, P.;   Weissflog, W.

Publication Titles

2003: Novel liquid crystals based on [1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene
2004: Synthesis and mesomorphic properties of liquid crystalline [1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene derivatives
2007: Novel non symmetrical bent-shaped liquid crystals based on 7-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
2008: Dynamics in solid phases formed by bent-core molecules
2008: Novel thiophene based liquid crystals

Sources

Arbeitstagung Flüssigkristalle, 35 (Bayreuth) P18
Arbeitstagung Flüssigkristalle, 36 (Magdeburg) O5
Arbeitstagung Flüssigkristalle, 36 (Magdeburg) P12
Liq. Cryst., 30, 603
Liq. Cryst., 31, 1367


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang