Index Name

Struchkov, Yu.T.

Alternative Writings

Struchkov, Y..T.

Co-authors

Amerik, Yu.B.;   Antipin, M.Yu.;   Bagirov, I.A.;   Bikchantaev, I.G.;   Boda, E.E.;   Boldeskul, I.E.;   Cherkashina, R.M.;   Derkach, L.G.;   Dubchak, I.L.;   Fialkov, Yu.A.;   Galyametdinov, Yu.G.;   Gerr, R.G.;   Godovskii, Yu.K.;   Golovina, N.A.;   Konstantinov, I.I.;   Kotel'chuk, A.S.;   Kravcheny, S.G.;   Kravers, M.A.;   Kulishov, V.I.;   Lavrentovich, O.D.;   Lindeman, S.V.;   Makarova, N.N.;   Matukhina, E.V.;   Ovchinnikov, I.V.;   Payusova, I.K.;   Petrova, I.M.;   Polischuk, A.P.;   Polishchuk, A.N.;   Polishchuk, A.P.;   Potapov, V.M.;   Puchkovskaya, G.A.;   Razumovskaya, I.V.;   Sereda, S.V.;   Sereda, V.V.;   Shelyazhenko, S.V.;   Shklover, V.E.;   Suponitskii, K.Yu.;   Taraborkin, L.A.;   Timofeeva, T.B.;   Timofeeva, T.V.;   Timoleeva, T.V.;   Tishchenko, V.G.;   Tolmachev, A.V.;   Yagupol'skii, L.M.;   Yanovskii, A.I.

Publication Titles

1980: Cholest-5-en-3-ol dihydrocinnamate, C36H54O2
1981: Cholest-5-en-3-ol m-bromobenzoate, C34H49BrO2
1981: Cholest-5-en-3-ol m-bromobenzoate, C34H49BrO2 (monoclinic modification)
1981: Cholest-5-en-3-ol p-bromobenzoate, C34H49BrO2
1981: Cholest-5-en-3-ol-o-bromobenzoate, C34H49BrO2
1982: Cholest-5-en-3-ol-p-chlorocinnamate, C36H51ClO2
1982: N-Salicylidene-4-bromoaniline, C13H10BrNO
1982: N-Salicylidene-4-chloroaniline, C13H10ClNO
1984: Comparative analysis of the crystal and molecular structures of mesogenic cholesterol derivatives
1984: Energy-related analysis of packing in mesogenic derivatives of cholesterol
1985: Solid state polymorphism of mesogenic cholesteryl benzoate
1985: Structural aspect of the conversion of mesogens into mesophases. Structure and energy of intermolecular interaction in cholesterol p-butoxy- and p-amoxybenzoate crystals
1985: Structure of crystalline precursors to mesophases. X-ray diffraction study and calculation of the energy of cholesteryl p-octyloxybenzoate
1985: The solid state polymerization of diacetylenes. I. Crystal and molecular structure of 2,4-hexadiyne-1,6-di(p-n-hexyloxy)benzoate
1986: Crystal structures of mesophase precursors. X-ray structural study and lattice energy calculation of cholesterol para-hexyloxybenzoate
1986: Crystal structures of mesophase precursors. X-ray study and lattice-energy calculation of copper(II) bis[4-(heptyloxy)-N-(p-methoxyphenyl)benzaldimino-2-oleate] crystal
1987: Energy calculations of conformations and packings of molecules in crystalline precursors of mesophases
1987: Structure of crystal phases antecedent to mesophases. X-ray study and energy calculation of intermolecular interaction in 4-difluoromethoxybenzylidene-4'-n-butylaniline and 4-trifluoromethoxybenzylidene-4'-perfluoro)-n-butylaniline liquid crystals
1987: Structure of crystal precursors of mesophases. X-ray investigation and calculation of the molecular interaction potential of 4-methoxybenzylidene-4'-perfluorobutylaniline
1988: Crystal and molecular structure of smectic 4,4'-bis(difluoromethoxy)benzylideneazine, p-F{\sub 2}HCO:C{\sub 6}H{\sub 4}:CH:N:N:CH:C{\sub 6}H{\sub 4}:OCHF{\sub 2}-p'
1988: Peculiarities of the molecular structure of fluorinated derivatives of p-methoxybenzylidene-p'-butylaniline
1988: Structure of crystal antecedents of mesophases. 4-Methoxybenzylidene-4'-(1'',1'',2'',2'',3'',3'',4'',4''-octafluorobutyl)aniline and 4-trifluoromethoxybenzylidene-4'-(4'',4'',4''-trifluorobutyl)aniline
1988: Structure of crystal antecedents of mesophases. X-ray diffraction analysis and energy calculation for cholesterol p-methoxy- and p-ethoxybenzoate crystals
1988: Structure of crystal phases antecedent to mesophases. X-ray diffraction investigation and energy calculation for the p-difluoromethoxybenylidene-p'-n-perfluorobutylaniline crystal
1988: Structure of crystal phases antecedent to mesophases. X-ray study and energy calculation of the crystal copper(II) bis[4-(heptyloxy)-N-(p-fluorophenyl)benzaldimino-2-olate]
1989: Structure of crystal precursers of mesophases. 4-Ethoxybenzylidene-4'-n-butylaniline and 4-ethoxybenzylidene-4'-(4"-trifluorobutyl)aniline
1989: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural investigation and calculation of the energy of molecular interaction of bis[N-4-(4'-nonyloxybenzoato)phenylbenzaldimin-2-olato)]copper(2+) crystal
1989: The structure of crystal mesogens. X-ray diffraction study and energy calculation of the intermolecular interaction in the copper(2+) bis[4-heptyloxy-N-(4'-cyanophenyl)benzaldimino-2-olate] crystal
1990: A new type of structural organization of a thermotropic mesophase. Physicochemical study of 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1990: Structural aspect of mesogen-mesophase transformations: x-ray study and energy calculation of cholesteryl p-hexadecyloxybenzoate crystal
1990: Structure of crystalline mesogenes. Crystal structure of copper(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-nitrophenyl)benzaldimino-2-olate]
1990: Structure of crystalline mesogenes. X-ray structural study and calculation of the energy of molecular interaction in a crystal of palladium(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-methoxyphenyl)benzaldimino-2-olate]
1990: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study and calculation of the intermolecular interaction in crystals of bis[4-(heptyloxy)-N(4'-methylphenyl)benzaldimino-2-olato]copper(2+)
1990: X-ray structural investigation of crystalline mesogenes. Structure of mesomorphic 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1991: A new series of organosilicon thermotropic liquid crystals. Mesophases with columnar hydrogen-bonded associates
1991: A new structural type of liquid crystal. Crystal structures and thermotropic mesophases of dihydroxytetraalkyldisiloxanes: columnar phases with hydrogen bonded assemblies
1991: Crystal structure of mesogenes. An x-ray structural study of a smectic complex of copper(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-n-amyloxyphenyl)benzaldimin-2-olate]
1991: Modeling of the crystal structure of p-methoxybenzylidene-p'-butylaniline and its mesogenic fluorine derivatives by the atom-atom potential method
1991: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study of bis[N-(4-heptyloxysalicylidene)-4'-methoxyanilinate]cobalt and tris[N-(4-propoxysalicylidene)-4'-heptyloxyanilinato)cobalt crystals
1991: Structure of crystalline mesogens: crystal structure of 1,3-dihydroxy-1,1,3,3-tetraethyldisiloxane
1991: Structure of crystalline precursors of mesophases. X-ray structural study of bisN-(p-heptyloxysalicylidene-p-methoxyanilinatonickel(2+)
1992: Computer modeling of the relative arrangement of molecules in cholesteric liquid crystals
1992: Structure of crystalline mesogens . Crystal structure of 1,1'-bis(4'-propoxybenzoyl-4"-methylenephenoxyazinomethyl)ferrocene
1992: The crystal structure of 4-difluoromethoxybenzylidene-4'-(1'',1'',2'',2'',3'',3'',4'',4''-octafluorobutyl)aniline and modeling of the 4-methoxybenzylidene-4'-n-butylaniline crystal structure
1994: Structure investigations of thermotropic liquid crystalline monomer and polymer organosilicon compounds
1995: Conformational analysis and computer simulation of the structures of diisobutylsilanediol and tetraalkyldihydroxydisiloxanes and their analogs [R2(HO)Si]2X (X = CH2, S) - the precursors of liquid crystalline phases
1995: Investigation of molecular and mesomorphic structure of poly[oxy(hexamethylcyclotetrasiloxane-2,6-diyl)]

Sources

Cryst. Struct. Commun., 10, 1183
Cryst. Struct. Commun., 10, 1289
Cryst. Struct. Commun., 10, 41
Cryst. Struct. Commun., 10, 895
Cryst. Struct. Commun., 11, 1737
Cryst. Struct. Commun., 11, 43
Cryst. Struct. Commun., 11, 49
Cryst. Struct. Commun., 9, 263
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1995, 1470
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1995, 1711
Khim. Fiz., 4, 1619
Khim. Fiz., 4, 329
Koord. Khim., 16, 490
Kristallografiya, 29, 86
Kristallografiya, 29, 931
Kristallografiya, 31, 466
Kristallografiya, 31, 671
Kristallografiya, 32, 1165
Kristallografiya, 32, 352
Kristallografiya, 33, 111
Kristallografiya, 33, 1134
Kristallografiya, 33, 118
Kristallografiya, 33, 1421
Kristallografiya, 33, 378
Kristallografiya, 34, 122
Kristallografiya, 34, 333
Kristallografiya, 34, 353
Kristallografiya, 35, 446
Kristallografiya, 35, 452
Kristallografiya, 35, 693
Kristallografiya, 35, 699
Kristallografiya, 36, 389
Kristallografiya, 36, 446
Kristallografiya, 36, 642
Kristallografiya, 36, 92
Kristallografiya, 36, 98
Kristallografiya, 37, 184
Kristallografiya, 37, 705
Liq. Cryst., 11, 839
Liq. Cryst., 9, 433
Metalloorg. Khim., 4, 147
Mezhmolekul. Vzaimodeistvie i Konformatsii Molekul, 1987, Pushchino 45
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 248, 633
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 128, 367
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 54, 855
Z. Kristallogr., 173, 25
Zh. Strukt. Khim., 31 (5) 67


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang