Index Name

Strelkov, Mikhail V.

Similar Names

Strelkov, M.V.

Co-authors

Dzhabarov, Vagif I.;   Galyametdinov, Yury G.;   Haase, Wolfgang;   Knyazev, Andrey A.;   Molostova, Elena Yu.;   Schustov, Vladimir A.

Publication Titles

2010: Tris(-diketonates) lanthanum nematic adducts


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang