Index Name

Strelkov, M.V.

Similar Names

Strelkov, Mikhail V.

Co-authors

Dzhabarov, V.I.;   Galyametdinov, Yu.G.;   Knyazev, A.A.;   Manyurov, I.R.;   Osipova, V.V.;   Salikhov, K.M.;   Selivanova, N.M.;   Voronkova, V.K.;   Zaripov, R.B.

Publication Titles

2007: Geometric characteristics of micellar systems as precursors of lanthanide-containing lyotropic mesophases
2008: Structure of the LnIII tris(.beta.-diketonate) adduct with substituted bipyridine determined by the ESR and computer simulation data


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang