Index Name

Smolyakov, G.

Co-authors

Kyrychenko, V.;   Paskal, L.;   Syromyatnikov, V.;   Vretik, L.;   Yaroshchuk, O.;   Zagniy, V.

Publication Titles

2008: Photochemistry of Bis-Methacrylic Polymers and Alignment of Liquid Crystals


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang