Index Name

Shilov, V.V.

Similar Names

Shilov, Valery V.;   Silov, V.V.

Co-authors

Amerik, Y.B.;   Amerik, Yu.B.;   Babkov, L.M.;   Bilibin, A.Yu.;   Bliznyuk, V.N.;   Bogatskii, A.V.;   Boiko, N.I.;   Boyarskii, G.Ya.;   Budilova, I.Yu.;   Davydova, N.I.;   Dmitruk, N V.;   Dmitruk, N.V.;   Erofeev, L.N.;   Feigin, L.A.;   Fialkov, Yu.A.;   Freidzon, Ya.S.;   Galatina, A.I.;   Goikhman, A.Sh.;   Golovina, N.A.;   Gomza, Yu.P.;   Grebneva, V.S.;   Gur'eva, L.L.;   Il'chenko, A.Ya.;   Jenichen, D.;   Kolotilo, N.V.;   Konstantinov, I.I.;   Korshun, A.M.;   Kostenko, T.I.;   Kostromin, S.G.;   Kozlovskii, M.V.;   Kuzmina, V.A.;   Lipatov, Y.S.;   Lipatov, Yu.S.;   Lokhonya, O.A.;   Mogilevskii, L.Yu.;   Pastushok, V.N.;   Privalko, V.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Rachkov, V.I.;   Rozenberg, B.A.;   Rudenko, O.P.;   Shevchenko, V.V.;   Shibaev, V.P.;   Shrubovich, V.O.;   Skorokhodov, S.S.;   Sperkach, V.S.;   Tarasov, V.P.;   Tishchenko, V.A.;   Tropsha, E.G.;   Tsukruk, V.V.;   Tyutyunnik, O.M.;   Zalesskaya, I.M.;   Zhelevskaya, L.P.

Publication Titles

1981: Liquid-crystal ordering in a series of comblike polymers made of phenylbenzoates with an alkoxy substituent of different length
1981: Structural features of liquid crystalline state of poly(p-(meth)-acryloyloxy-p-n-pentyloxyazobenzene)s in terms of x-ray evidence and Fourier analysis of intensity curves
1981: Structural features of mixtures of poly(Me methacrylate) with liquid crystal compounds
1981: X-ray diffraction study of polymeric liquid crystals from p-hydroxy-p'-(n-amyloxy)azobenzene
1982: Mesomorphic state of cholesterol-containing oligoester urethanes
1982: Microheterogeneous structure of liquid crystalline polymers
1982: Structural features of the liquid-crystal state of azobenzene and polymers made from it
1982: Thermal changes in polymers with liquid crystalline order
1982: X-ray diffraction studies on liquid crystalline order in vinyl polymers with mesogenic side groups
1983: Analysis of small-angle x-ray scattering by smectic polymers
1983: Changes of liquid-crystalline polymer structure with temperature. 3. Melting of the smectic B mesophase
1983: Color temperature characteristics of thermoindicator films based on polyurethanes and liquid crystals
1983: Effect of the length of the aliphatic group on the character of liquid-crystalline ordering in polymers with phenylbenzoate side groups
1983: On the possibility of microphase separation in liquid crystalline polymers
1983: Packing of main chains in liquid-crystal polymers
1983: Structure of the liquid-crystalline polymers with heavy atoms in the main chain
1983: Studies of one-dimensional order in smectic polymers. Analysis of small-angle x-ray scattering and correlation functions
1983: Supermolecular structure of liquid crystalline polymer with mesogenic side groups and brominated main chain
1984: Characteristics of the highly disperse state of liquid crystals in a polymeric matrix
1984: Recent successes in structural studies of thermotropic liquid crystalline polymers
1984: Thermal effects on liquid-crystalline order in polymers with mesogenic side groups
1985: Analysis of the absolute intensity of small-angle x-ray scattering in polymer liquid crystals
1985: Kinetics and structural features of liquid-crystal transition in compatible blends: polyurethane-poly(vinyl chloride)
1985: Liquid-crystal order in some derivatives of macrocyclic compounds
1985: Supermolecular organization in liquid crystalline polymers
1986: Changes of liquid crystalline polymer structure with temperature. IX. Smectic-nematic phase transition in liquid crystalline polymer
1986: Crystal structure of a polymer with mesogenic groups in the main chain - poly(decamethylene terephthaloyl-bis-p-oxybenzoate)
1986: Formation of mesomorphic structure in polymer systems
1986: Kinetics of formation of liquid-crystalline phase in a polymer having mesogenic side groups
1986: Structural ordering in an oriented comb-like liquid-crystalline ester copolymer
1986: Structural-mechanical characteristics of polyurethane-liquid crystal blends after .gamma.-irradiation
1986: Temperature changes of liquid-crystalline polymer structures. VIII. Highly ordered smectic mesophase in comb-like polymers
1987: Change in the layer ordering of poly[decamethylene terephthaloyl bis(p-hydroxybenzoate)] at temperatures of the realization of the crystalline and liquid-crystalline states
1987: Crystal structure of poly(decamethylene terephthaloylbis-p-oxybenzoate) and its thermotropic mesomorphism
1987: Highly ordered smectic phases and polymorphic transformations in comblike liquid-crystalline polymers
1987: Layer order in liquid-crystalline polyesters having poly(oxypropylene) spacers in the backbone
1987: Layer ordering of cholesteryl-containing polymers
1987: Structural ordering in comblike liquid-crystalline copolyesters
1987: Structural ordering in liquid-crystalline polymer systems
1987: Structure of mesophases of comblike liquid-crystalline polymers having oxygen-containing linking groups
1987: Structure of polymer blends and copolymers based on liquid crystalline compounds from phenyl benzoates
1988: Conformational state of macromolecules and formation of a lamellar liquid-crystalline phase in polyesters containing oligoethylene glycol spacers
1988: Effect of the length of the mesogenic unit on structure formation of a liquid-crystalline phase in the linear fiber-forming copolyester
1988: Interlayer correlations in smectic phases of comb-like liquid-crystal polymers
1988: Layer and intralayer correlations in S{\sub F}, S{\sub C} and nematic mesophases of comb-like polymers
1988: Liquid crystals containing fluorine. Vibrational spectra, structure, and polymorphism of perfluorinated alkylcyclohexanecarboxylic acids
1988: Structural characteristics of highly oriented fibers of poly(ethylene terephthalate)-hydroxybenzoic acid copolymers obtained from a liquid-crystalline melt
1988: Structural properties of ordered smectic phases in comb-like liquid-crystal polymers with different types of basic chains
1988: Structure and orientation in a magnetic field of a liquid-crystalline polyester containing polyethylene glycol spacers
1988: Temperature-induced changes in the structural ordering in copolymers of poly(ethylene terephthalate) and hydroxybenzoic acid
1990: One-dimensional correlations in ordered smectic phases of comb-like polymers
1991: Liquid crystalline diepoxide as a monomer for synthesis of anisotropic network polymers
1993: Synthesis of surface-active liquid-crystalline diacetylenic esters
2000: Acoustic spectroscopy of LiClO4 solutions in polyethylene oxides

Sources

Acta Polym., 36, 403
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 943
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 258, 938
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 285, 155
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 290, 894
Dokl. Akad. Nauk Ukr. SSR, Ser. B: Geol., Khim. Biol. Nauki, (9) 60
Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR, Ser. B: Geol., Khim. Biol. Nauki, (3) 44
Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR, Ser. B: Geol., Khim. Biol. Nauki, (4) 50
Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR, Ser. B: Geol., Khim. Biol. Nauki, (4) 51
Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR, Ser. B: Geol., Khim. Biol. Nauki, (9) 50
Eur. Polym. J., 18, 1015
Eur. Polym. J., 19, 199
Fizikokhimiya i Modif. Polimerov (Kiev), 1987, 191
J. Macromol. Sci., Rev. Macromol. Chem. Phys., C24, 173
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 22, 41
Kompoz. Polim. Mater., 22, 6
Kompoz. Polim. Mater., 29, 21
Kristallografiya, 30, 198
Kristallografiya, 33, 1478
Kristallografiya, 33, 178
Kristallografiya, 33, 485
Kristallografiya, 33, 721
Makromol. Chem., Rapid Commun., 4, 595
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 82, 215
Polym. Commun., 24, 260
Polym. Commun., 24, 75
Polym. Commun., 27, 190
Polymer, 23, 484
Polymer, 28, 1370
Polymer, 31, 1793
Stud. Biophys., 112, 163
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 27, 209
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 28, 1370
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 28, 543
Ukr. Fiz. Zh., 45, 62
Vysokomol. Soedin. A, 23, 1533
Vysokomol. Soedin. A, 25, 679
Vysokomol. Soedin. A, 28, 53
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1061
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1136
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1371
Vysokomol. Soedin. A, 29, 2630
Vysokomol. Soedin. A, 29, 647
Vysokomol. Soedin. A, 30, 2202
Vysokomol. Soedin. A, 30, 516
Vysokomol. Soedin. B, 23, 818
Vysokomol. Soedin. B, 25, 726
Vysokomol. Soedin. B, 28, 705
Vysokomol. Soedin. B, 29, 411
Vysokomol. Soedin. B, 29, 627
Vysokomol. Soedin. B, 30, 274
Vysokomol. Soedin. B, 30, 468
Vysokomol. Soedin. B, 33, 168
Zh. Org. Khim., 29, 156


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang