Index Name

Savchuk, O.

Co-authors

Dolgov, L.;   Lee, C.-D.;   Paskal, L.;   Syromyatnikov, V.;   Vretik, L.;   Yaroshchuk, O.;   Zagniy, V.

Publication Titles

2007: New Photoalignment Materials in LCD's Development: Liquid Crystal Pretilt Angle Variations By Using Fluoroalkylmethacrylates


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang