Index Name

Safina, R.U.

Co-authors

Adomenas, P.Yu.;   Baraboshkin, V.L.;   Barnik, M.I.;   Belyaev, S.V.;   Blinov, Lev M.;   Bobylev, Yu.P.;   Bolotin, B.M.;   Chernova, N.I.;   Daugvila, J.J.;   Denis, G.I.;   Egorkin, V.V.;   Etingen, N.B.;   Filatova, N.V.;   Grebenkin, M.F.;   Gudzenko, V.L.;   Ivashchenko, A.V.;   Kalinina, T.A.;   Karamysheva, L.A.;   Kizner, T.A.;   Kleinman, I.A.;   Kovshev, E.I.;   Kuliev, R.I.;   Kurnosova, N.T.;   Kuznetsova, N.T.;   Kuznetsowa, N.T.;   Lastovskii, R.P.;   Lazareva, V.T.;   Loseva, M.V.;   Mikhaleva, M.A.;   Mitroshkin, A.I.;   Molochko, V.A.;   Moloshko, V.A.;   Ostromogol'skii, D.E.;   Rabinovich, A.Z.;   Serebryakova, E.S.;   Shishova, R.S.;   Shoshin, V.M.;   Shtykov, N.M.;   Sklyarova, E.G.;   Sprutkaitis, R.A.;   Stolyarova, L.N.;   Titov, V.V.;   Tsvetkov, V.A.;   Tubelite, A.A.;   Val'kov, S.V.;   Voronov, V.P.;   Zerjukina, L.S.;   Zeryukina, L.S.

Publication Titles

1976: Dielectric anisotropy of p-(p-fluorobenzoyloxy)benzoates
1976: Liquid crystal aromatic esters
1976: Mesomorphic esters containing fluorine
1976: Nematic liquid-crystal mixture containing butyl p-[p-(hexyloxy)phenoxycarbonyl]phenyl carbonate
1977: 2nd Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries
1977: Effect of acoplanarity on the liquid-crystal properties of azomethines
1978: trans-4-Alkoxy-4'-cyanostilbenes as nematic liquid crystals with positive dielectric anisotropy
1981: 4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi
1981: Liquid crystalline 4H-3,1-benzoxazin-4-ones
1981: Liquid-crystal 4H-3,1-benzoxazin-4-ones
1982: 9th Int. Liq. Cryst. Conf., Bangalore
1982: Flüssige Kristalle in Tabellen II, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig
1982: Phenol derivative liquid crystals with negative dielectric anisotropy
1983: Liquid-crystalline N-(4-n-alkoxysalicylidene)-4-amino-4'-cyanobiphenyls
1990: X-ray investigation of the nematic phase of 2-(4-n-pentyloxyphenyl)-6-(4-n-pentyloxybenzoyloxy)-N-3,1-benzoxazine-4-one
1992: Phase diagrams and thermodynamics of liquid - crystal alkyloxyphenyl alkoxybenzoate mixtures
1992: Substituted 2-(o-hydroxyphenyl)pyrimidines - a new series of pyrimidine mesogenic derivatives

Sources

2nd Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, 1977, F16
4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi, 1981, C10
9th Int. Liq. Cryst. Conf., Bangalore, 1982, A
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 1015
FR 2.503.703 (1982/10/15)
Flüssige Kristalle in Tabellen II, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1982
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1981, 1335
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1992, 377
Kristallografiya, 35, 134
SU 515.737 (1976/05/30)
SU 516.677 (1976/06/05)
SU 595.294 (1978/02/28)
Zh. Fiz. Khim., 66, 2343
Zh. Org. Khim., 13, 375
Zh. Vses. Khim. O-va., 21, 594
Zh. Vses. Khim. O-va., 28, 596
Zhidk. Kristally (Ivanovo), 1976, 106


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang