Index Name

Puchkovs'ka, G.

Similar Names

Puchkovska, G.

Co-authors

Glushchenko, A.;   Kresse, H.;   Reshetnyak, V.;   Reznikov, Yu.;   Yaroshchuk, O.

Publication Titles

1998: Memory effect and structure of filled nematic liquid crystals
1999: Memory of filled nematic liquid crystals


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang