Index Name

Puchkovskaya, G.A.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Atakhodzhaev, A.K.;   Babkov, L.M.;   Babkov, Lev M.;   Baisa, D.F.;   Berezin, V.I.;   Chesnokov, E.D.;   Davydova, N.I.;   Fialkov, Yu.A.;   Gabrusenoks, E.;   Gavrilko, T.A.;   Glushchenko, A.V.;   Gnatyuk, I.I.;   Godovskii, Yu.K.;   Golovina, N.A.;   Gorshkova, O.V.;   Khakimov, I.N.;   Kharchenko, N.P.;   Kosinov, G.A.;   Kosov, A.V.;   Krasnogholovets, V.V.;   Krasnogolovets, V.V.;   Krasnoholovets, V.;   Lavrentovich, O.D.;   Linev, V.A.;   Lisetski, L.N.;   Makarova, N.N.;   Ovcharenko, A.I.;   Panchenko, V.F.;   Polishchuk, A.P.;   Privalko, V.P.;   Reznikov, Yu.;   Reznikov, Yu.A.;   Shermatov, E.N.;   Shilov, V.V.;   Shul'ga, C.Z.;   Shulga, S.Z.;   Struchkov, Yu.T.;   Tatarinov, S.I.;   Tatarinov, Sergey I.;   Timofeeva, T.V.;   Truchatchev, S.K.;   Trukhachev, S.V.;   Tsukruk, V.V.;   Vedyaeva, E.S.;   Yakubov, A.;   Yakubov, A.A.;   Yaroshchuk, O.V.;   Zagainova, L.I.;   Zalesskaya, I.M.

Publication Titles

1979: Spectroscopic and dielectric studies of phase transitions and dynamics of cetyl iodide molecules in condensed state
1982: Electrophysical properties of MBBA doped with long-chain aliphatic compounds
1984: Hydrogen bonding and molecular associates in heptoxybenzoic acid
1985: Polymorphic Transitions in Alkylbenzoic Acids
1986: Fluorine-containing liquid crystals. 12. Polymorphism and peculiarities of intermolecular interactions of fluoroalkylbenzoic acids
1987: Investigation of the polymorphism and structure of crystals of fluoro-substituted alkylbenzoic acids by the IR spectroscopy methods
1988: Liquid crystals containing fluorine. Vibrational spectra, structure, and polymorphism of perfluorinated alkylcyclohexanecarboxylic acids
1988: Ordering and conformation transformations in cholesteryl benzoate
1988: Radiation-induced impurities in cholesteryl formate liquid crystals
1990: A new type of structural organization of a thermotropic mesophase. Physicochemical study of 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1990: IR absorption spectra and conformational transformations of perfluoroalkylcyclohexanecarboxylic acids
1990: IR study of the cholesteryl n-alkanoates conformation mobility
1990: Molecular structure and conformation changes of mesogen crystals
1990: Structure, hydrogen-bonds and mesomorphism of disiloxanes
1991: Structure, polymorphism, and IR spectra of trifluorobutylcyclohexanecarboxylic acid
1992: Mechanism of the formation of closed hydrogen associates in alkyl- and alkoxybenzoic acids during the phase transitions from the crystal to the liquid - crystal state
1992: Mesomorphic transformations and proton subsystem dynamics in alkyl- and alkoxybenzoic acids
1992: Phase transitions and conformational motions of molecules from a homologous series of mesogens with alkyl radicals
1993: Effect of hydrogen bonding on the dynamics of polymorphism and mesomorphic state of long-chained aliphatic compounds
1993: IR study of the conformational mobility of 4-cyano-4'-n- alkoxybiphenyl
1993: Spectroscopic study of radiation-induced impurities in liquid crystals
1994: Polymorphism and conformational mobility of mesogens
1994: Structural aspects of polymorphism in long-chain aliphatic compounds
1995: Study of the molecular conformation in some homologous liquid crystal series
1995: Thermoinduced rearrangement of the hydrogen bonded systems in liquid crystalline carboxylic acids
1995: Vibrational spectra and structure of long-chain aliphatic compounds
1996: Transformation of hydrogen bonding of a liquid crystal-aerosil system under the influence of an electric field
1996: Vibration spectra of liquid crystal-aerosil system
1997: Conformation Mobility, Dynamic and Phase Transitions of Mesogenes
1997: Intermolecular interaction and structure of filled liquid crystals
1998: Vibrational spectra and structure of 4-cyano-4'-(pentyloxy)biphenyl in different physical states
1999: Modelling of infrared spectra and structural aspects of polymorphism of mesogens with hydrogen bond
1999: Polymorphism and conformational mobility of molecules of long chain aliphatic compounds
2000: Influence of the hydrogen bond on polymorphism in the infrared spectra of mesogens
2000: Raman spectra and molecular dynamics of alkoxycyanobiphenyles
2001: Vibrational spectra structure and features of fluorinated derivatives of carboxylic acids
2002: Structure and conformational mobility of 4'-pentyl-4-cyanobiphenyl from IR spectroscopic data
2005: IR spectra, modeling, structure features, and intermolecular interaction in 4-n-alkyl-4' cyanobiphenyls

Sources

Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, C
J. Mol. Struct., 218, 141
J. Mol. Struct., 218, 207
J. Mol. Struct., 296, 29
J. Mol. Struct., 325, 177
J. Mol. Struct., 348, 81
J. Mol. Struct., 381, 133
J. Mol. Struct., 482-483, 453
J. Mol. Struct., 482-483, 457
J. Struct. Chem., 39, 44
J. Struct. Chem., 43, 1019
Khim. Fiz., 11, 806
Khim. Fiz., 12, 944
Khim. Vys. Energ., 22, 26
Kristallografiya, 33, 1478
Kristallografiya, 35, 452
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 265, 143
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 126, 289
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 2795, 106
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 4002, 249
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 4069, 109
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 4243, 201
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5773, 134
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 24, 317
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 27, 880
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 29, 1797
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 31, 869
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 36, 1103
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 37, 1508
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 38, 1510
Uzb. Fiz. Zh., (3) 51
Zh. Fiz. Khim., 66, 411
Zh. Fiz. Khim., 68, 1074
Zh. Prikl. Spektrosk., 47, 787
Zh. Prikl. Spektrosk., 49, 833
Zh. Prikl. Spektrosk., 52, 627
Zh. Prikl. Spektrosk., 53, 617
Zh. Strukt. Khim., 36 (2) 338


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang