Index Name

Pozhidaev, Evgeniy

Similar Names

Pozhidaev, E.;   Pozhidaev, Evgeni;   Pozhidaev, Evgeny

Co-authors

Bobrovsky, Alexey;   Glogarová, Milada;   Hamplová, Vera;   Kašpar, Miroslav;   Novotna, Vladimira;   Shibaev, Valery

Publication Titles

2009: Photoinduced phase transitions and helix untwisting in the SmC* phase of a novel cinnamoyl-based liquid crystal


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang