Index Name

Polishchuk, A.P.

Similar Names

Polischuk, A.P.;   Polishchuk, Arkadiy P.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Babkov, L.M.;   Bereznitski, Y.V.;   Bikchantaev, I.G.;   Bordyug, A.B.;   Bordyuh, A.B.;   Bugaychuk, S.;   Cherkashina, R.M.;   Derkach, L.G.;   Dubchak, I.L.;   Ferloni, P.;   Fialkov, Yu.A.;   Galatina, A.I.;   Galyametdinov, Yu.G.;   Gerr, R.G.;   Godovskii, Yu.K.;   Golovina, N.A.;   Gridyakina, A.V.;   Grineva, I.Yu.;   Grydyakina, A.V.;   Iljin, A.G.;   Jaremchuk, G.G.;   Khakimov, I.N.;   Klimusheva, G.V.;   Klimusheva, Gertruda V.;   Kopelyan, E.A.;   Kosov, A.V.;   Kotel'chuk, A.S.;   Koval'chuk, A.V.;   Krainov, I.P.;   Kravers, M.A.;   Kulishov, V.I.;   Lavrentovich, O.D.;   Lisetski, L.N.;   Makarova, N.N.;   Mirnaya, T.A.;   Mirnaya, Tatyana A.;   Moiseenko, A.A.;   Molochaeva, V.I.;   Novikova, N.S.;   Ovchinnikov, I.V.;   Payusova, I.K.;   Podlubnyi, V.B.;   Polishchuk, I.Yu.;   Privalko, V.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Sereda, S.V.;   Sidel'nikova, T.A.;   Skopinov, S.A.;   Struchkov, Yu.T.;   Sudovtseva, L.S.;   Sudovtsova, L.S.;   Taraborkin, L.A.;   Tatarinov, S.I.;   Tereshchenko, A.G.;   Timofeeva, T.B.;   Timofeeva, T.V.;   Timoleeva, T.V.;   Tishchenko, V.G.;   Tkachev, V.A.;   Tolmachev, A.V.;   Tolochko, A.S.;   Yanovskii, A.I.;   Yaremchuk, G.G.;   Yatsenko, L.P.;   Zagainova, L.I.;   Zorkii, P.M.

Publication Titles

1980: Cholest-5-en-3-ol dihydrocinnamate, C36H54O2
1981: Cholest-5-en-3-ol m-bromobenzoate, C34H49BrO2
1981: Cholest-5-en-3-ol m-bromobenzoate, C34H49BrO2 (monoclinic modification)
1981: Cholest-5-en-3-ol p-bromobenzoate, C34H49BrO2
1981: Cholest-5-en-3-ol-o-bromobenzoate, C34H49BrO2
1982: Cholest-5-en-3-ol-p-chlorocinnamate, C36H51ClO2
1982: Cholesteryl benzoate, C34H50O2
1984: Comparative analysis of the crystal and molecular structures of mesogenic cholesterol derivatives
1984: Energy-related analysis of packing in mesogenic derivatives of cholesterol
1985: Solid state polymorphism of mesogenic cholesteryl benzoate
1985: Structural aspect of the conversion of mesogens into mesophases. Structure and energy of intermolecular interaction in cholesterol p-butoxy- and p-amoxybenzoate crystals
1985: Structure of crystalline precursors to mesophases. X-ray diffraction study and calculation of the energy of cholesteryl p-octyloxybenzoate
1986: Crystal structures of mesophase precursors. X-ray structural study and lattice energy calculation of cholesterol para-hexyloxybenzoate
1986: Crystal structures of mesophase precursors. X-ray study and lattice-energy calculation of copper(II) bis[4-(heptyloxy)-N-(p-methoxyphenyl)benzaldimino-2-oleate] crystal
1987: Energy calculations of conformations and packings of molecules in crystalline precursors of mesophases
1987: Magnetic and structural properties of copper complexes with Schiff bases - compounds which form mesophases
1988: Ordering and conformation transformations in cholesteryl benzoate
1988: Structure of crystal antecedents of mesophases. X-ray diffraction analysis and energy calculation for cholesterol p-methoxy- and p-ethoxybenzoate crystals
1988: Structure of crystal phases antecedent to mesophases. X-ray study and energy calculation of the crystal copper(II) bis[4-(heptyloxy)-N-(p-fluorophenyl)benzaldimino-2-olate]
1989: Structural studies on liquid crystals
1989: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural investigation and calculation of the energy of molecular interaction of bis[N-4-(4'-nonyloxybenzoato)phenylbenzaldimin-2-olato)]copper(2+) crystal
1990: A new type of structural organization of a thermotropic mesophase. Physicochemical study of 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1990: Molecular structure and conformation changes of mesogen crystals
1990: Structural aspect of mesogen-mesophase transformations: x-ray study and energy calculation of cholesteryl p-hexadecyloxybenzoate crystal
1990: Structural studies of liquid crystals of a new type. Discotic mesophase and liquid-crystal columna hydrogen associates
1990: Structure of crystalline mesogenes. Crystal structure of copper(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-nitrophenyl)benzaldimino-2-olate]
1990: Structure of crystalline mesogenes. X-ray structural study and calculation of the energy of molecular interaction in a crystal of palladium(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-methoxyphenyl)benzaldimino-2-olate]
1990: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study and calculation of the intermolecular interaction in crystals of bis[4-(heptyloxy)-N(4'-methylphenyl)benzaldimino-2-olato]copper(2+)
1990: Structure, hydrogen-bonds and mesomorphism of disiloxanes
1990: X-ray structural investigation of crystalline mesogenes. Structure of mesomorphic 1,3-dihdroxy-1,1,3,3-tetrapropyldisiloxane
1991: A new series of organosilicon thermotropic liquid crystals. Mesophases with columnar hydrogen-bonded associates
1991: A new structural type of liquid crystal. Crystal structures and thermotropic mesophases of dihydroxytetraalkyldisiloxanes: columnar phases with hydrogen bonded assemblies
1991: Crystal structure of barium butyrate and the structure of a glass mesophase based on it
1991: Crystal structure of mesogenes. An x-ray structural study of a smectic complex of copper(II) bis[4-(n-heptyloxy)-N-(4'-n-amyloxyphenyl)benzaldimin-2-olate]
1991: Structure of crystalline mesogens. X-ray structural study of bis[N-(4-heptyloxysalicylidene)-4'-methoxyanilinate]cobalt and tris[N-(4-propoxysalicylidene)-4'-heptyloxyanilinato)cobalt crystals
1991: Structure of crystalline mesogens: crystal structure of 1,3-dihydroxy-1,1,3,3-tetraethyldisiloxane
1991: Structure of crystalline precursors of mesophases. X-ray structural study of bisN-(p-heptyloxysalicylidene-p-methoxyanilinatonickel(2+)
1991: Structure, polymorphism, and IR spectra of trifluorobutylcyclohexanecarboxylic acid
1992: Computer modeling of the relative arrangement of molecules in cholesteric liquid crystals
1992: Crystal and molecular structures of N,N'-diheptyl-4,4'-dipyridyl diiodide
1992: Free volumes in mesogenic crystals. Comparison of the results of positron annihilation and x-ray structural analysis
1992: Structure of crystalline mesogens . Crystal structure of 1,1'-bis(4'-propoxybenzoyl-4"-methylenephenoxyazinomethyl)ferrocene
1992: X-ray structural study of crystals and the mesophases of two derivatives of hydroxycyanobiphenyls
1993: Crystal structure and mesomorphism of cadmium and magnesium alkanoates
1993: IR study of the conformational mobility of 4-cyano-4'-n- alkoxybiphenyl
1993: Synthesis of liquid-crystal paramagnetic complex of copper with aminovinylketone and study of the structure of its single crystal and mesophase
1993: Synthesis, molecular structure, and mesomorphism of trans-4-(5-pentyl-1,3-dioxane-2-yl)phenyl ester of 3-(4-fluorophenyl)propenoic acid
1995: Structure and mesomorphism of 5-alkyl-2-[4-[(2-haloalkanoyl)oxy]phenyl]-1,3-dioxanes
1996: Phase Diagram of the Binary System of Barium and Sodium n-Butanoates
1998: Dynamic holography grating recording in ionic liquid crystals
1999: Investigation of the structure and nonlinear optical properties of chiral and ionic liquid crystal systems
2004: Spectral and electric properties of cobalt (II) ions in liquid crystalline metal decanoate systems
2005: Physical properties of liquid crystals in lead decanoate systems
2005: Structure and intermolecular interactions in ionic liquid crystals doped with electrochromic viologen
2006: Holographic properties of ionic lyotropic liquid crystals doped by electrochromic admixture of viologen
2006: Holographic properties of ionic smectic glasses of thermotropic liquid crystals

Sources

Cryst. Struct. Commun., 10, 1183
Cryst. Struct. Commun., 10, 1289
Cryst. Struct. Commun., 10, 41
Cryst. Struct. Commun., 10, 895
Cryst. Struct. Commun., 11, 1737
Cryst. Struct. Commun., 11, 2069
Cryst. Struct. Commun., 9, 263
J. Chem. Eng. Data, 41, 1337
J. Mol. Struct., 218, 207
J. Mol. Struct., 296, 29
Khim. Fiz., 4, 1619
Khim. Fiz., 4, 329
Koord. Khim., 16, 490
Kristallografiya, 29, 86
Kristallografiya, 29, 931
Kristallografiya, 31, 466
Kristallografiya, 31, 671
Kristallografiya, 33, 111
Kristallografiya, 33, 1134
Kristallografiya, 34, 353
Kristallografiya, 35, 446
Kristallografiya, 35, 452
Kristallografiya, 35, 693
Kristallografiya, 35, 699
Kristallografiya, 36, 377
Kristallografiya, 36, 389
Kristallografiya, 36, 642
Kristallografiya, 36, 92
Kristallografiya, 36, 98
Kristallografiya, 37, 1485
Kristallografiya, 37, 184
Kristallografiya, 37, 705
Kristallografiya, 37, 712
Kristallografiya, 38 (5) 49
Kristallografiya, 38 (5) 98
Liq. Cryst., 9, 433
Metalloorg. Khim., 4, 147
Mezhmolekul. Vzaimodeistvie i Konformatsii Molekul, 1987, Pushchino 45
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 128, 367
Probl. Kristallokhim., 1990, 149
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3488, 16
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5507, 242
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6023, 60230A
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6023, 60230B
Russ. J. Phys. Chem., 79, Suppl. 1, S66
Russ. J. Phys. Chem., 79, Suppl. 1, S71
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 36, 1103
Ukr. Fiz. Zh., 44, 80
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.), 61 (12) 126
Usp. Khim., 58, 1971
Zh. Fiz. Khim., 66, 406
Zh. Prikl. Spektrosk., 49, 833
Zh. Prikl. Spektrosk., 52, 627
Zh. Strukt. Khim., 28 (5) 157
Zh. Strukt. Khim., 31 (5) 67
Zh. Strukt. Khim., 34 (6) 49


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang