Index Name

Petrov, V.F.

Similar Names

Petrov, Vladimir F.;   Petrov, Vladimir Fedorovich

Co-authors

Agafonova, I.F.;   Andryukhova, N.P.;   Antonyan, T.P.;   Barnik, M.I.;   Belyaev, V.V.;   Belyayev, V.V.;   Beresnev, G.A.;   Bespalov, B.P.;   Bezborodov, V.S.;   Blinov, Lev M.;   Buchecker, Richard;   Bumagin, N.A.;   Dabrowski, R.;   Duan, M.;   Dziaduszek, J.;   Fialkov, Y.A.;   Fialkov, Yu.A.;   Geivandov, R.Kh.;   Geivandova, T.A.;   Grebenkin, M.F.;   Grebyonkin, M.F.;   Grinkevich, A.O.;   Inoue, M.;   Ivanov, S.A.;   Ivaschenko, A.V.;   Ivashchenko, A.V.;   Jablonsky, S.V.;   Karamysheva, L.A.;   Korotkova, N.I.;   Kovshev, E.I.;   Kovshik, A.P.;   Kumano, A.;   Kuniyoshi, M.;   Lapanik, V.I.;   Lastochkina, S.O.;   Lisetski, L.N.;   Lisetskiy, L.N.;   Minko, A.A.;   Mizozoe, O.;   Monobe, H.;   Muravskii, A.A.;   Okamoto, H.;   Ostrovskii, B.I.;   Ostrovsky, B.I.;   Palto, S.P.;   Pavluchenko, A.I.;   Pavlyuchenko, A.I.;   Pozhidaev, E.I.;   Purvaneckas, G.;   Rabinovich, A.Z.;   Ragimov, D.A.;   Roitman, K.V.;   Ryumtsev, E.I.;   Rzheusskii, V.V.;   Saidakhmetov, M.A.;   Sasnovski, G.;   Schadt, M.;   Schadt, Martin;   Shelyazhenko, S.V.;   Shimizu, Y.;   Slashchova, G.G.;   Smirnova, N.I.;   Takenaka, S.;   Tanaka, S.;   Tasaka, T.;   Terekhova, N.B.;   Titov, V.T.;   Titov, V.V.;   Torgova, S.I.;   Ukon, M.;   Watanabe, T.;   Yagupol'skii, L.I.;   Yagupol'skii, L.M.;   Yudin, S.G.;   Zeinalov, R.A.

Publication Titles

1984: Liquid crystalline pyridine derivatives
1984: The dilatometry of nematic liquid crystal (NLC) mixtures of cyano-substituted NLC with weak-polar azoxycompounds
1985: Effect of specific intermolecular interactions on the properties of cyano-substituted nematics mixed with azoxy compounds of low polarity
1985: Synthesis and properties of 5-alkyl-2-(4-cyanophenyl)pyridines
1987: Nematic-isotropic liquid transition temperature of binary mixtures of liquid crystal compounds of different chemical classes
1988: 2-(4,3-Disubstituted phenyl)-5-alkyl-1,2,3-dioxaborinane derivatives and nematic liquid crystal materials containing them
1988: Liquid-crystal derivatives of 2,5-disubstituted pyridine as components of liquid-crystal materials and such a liquid-crystal material
1988: Liquid-crystal material for electrooptical devices
1988: Structural investigation of the nematic phase of cyanopyridine derivatives by x-ray scattering
1989: Dipole moments of molecules and dielectric anisotropy of liquid-crystal pyridines and pyrimidines
1989: Fluctuational smectic order and viscous-elastic properties of mixtures of nematic liquid crystals
1989: Physical-chemical properties of liquid-crystal pyridine derivatives
1989: Preparation of trans-4-alkenylphenyl trans-4-n-alkylcyclohexanecarboxylates as liquid crystal material for electrooptical devices
1989: X-ray diffraction in nematic mixtures of some cyano derivatives and trans-4-n-butylcyclohexanoic acid
1989: X-ray study of the nematic and smectic A phases of the cyano-substituted pyridines
1990: Cycloalkanoyl-containing mesogens
1990: Liquid crystalline 1,3-disubstituted cyclopentanes
1990: Liquid crystalline phenylcyclohexanes with a lateral methyl substituent
1990: Molecular packing of nematic liquid crystals. I. Polar and weakly polar compounds
1990: Molecular packing of nematic liquid crystals. II. Mixtures of strongly and weakly polar compounds
1990: Phenylpyridines, liquid-crystal mixtures containing them, and their use for electrooptical purposes
1990: The structure of the nematic phase of cyano derivatives and their mixtures with weakly polar compounds
1990: X-ray structural parameters of the nematic phases of pyridine-derivative liquid crystals
1991: Effect of the molecular structure of liquid crystals on their physical-chemical properties. I. Polar derivatives of pyridine
1991: Effect of the molecular structure of liquid crystals on their physical-chemical properties. II. Polar derivatives of cyclopentane and cyclohexane
1991: Effects of liquid-crystal compound molecular structures on their physical-chemical properties. III. Polar derivatives of 5,6,7,8-tetrahydroquinone
1991: Effects of liquid-crystal compound molecular structures on their physical-chemical properties. IV. Polar liquid crystals with fluoro terminal substituents
1991: Liquid crystal pyridine derivatives of high positive dielectric anisotropy
1991: Liquid-crystalline 1,4-disubstituted cycloheptanes
1991: Synthesis and properties of liquid crystals with fluorinated terminal substituents
1991: X-ray structural parameters of nematic phases of derivatives of pyridine and 5,6,7,8-tetrahydroquinoline
1992: New Liquid Crystalline Pyridine Derivatives
1995: Liquid crystalline 2,5-disubstituted pyridine derivatives
1995: Liquid crystals for AMLCD and TFT-PDLCD applications
1995: New liquid crystalline pyridine derivatives
1995: Synthesis and properties of new halogenated liquid crystals
1996: Liquid crystalline oxygen containing heterocyclic derivatives
1996: Synthesis and properties of some laterally substituted liquid crystals
1997: Lateral substitution in nematic systems
1997: The synthesis and properties of some mesomorphic cyclohexene derivatives
1998: 5th Int. Display Workshop (IDW'98), Kobe
1998: Conf. Jpn. Liq. Cryst. Soc., Osaka
1998: Synthesis and mesomorphic properties of some cyclohex-2-en-1-one derivatives
1999: A novel polymer - liquid crystal system for display applications
1999: Liquid crystalline 1,4-disubstituted cyclohexenylene derivatives
2000: The Influence of Lateral Substitution of Liquid Crystal on the Structure of their Smectic AdPhases
2000: X-Ray Diffraction Study of some Liquid Crystalline 2,5-Disubstituted 1,3,2-dioxaborinane Derivatives
2001: Nitro substitution in achiral calamitic liquid crystals
2003: Furan as a structural fragment in liquid crystals
2003: Nitrogen containing six-membered saturated heterocycles as structural fragments in liquid crystals
2005: Fast charged carrier mobility of a triphenylene-based polymer film possessing nematic order

Sources

10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, C9
10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, I30
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, A
5th Int. Display Workshop (IDW'98), Kobe, 1998, LCTp2
Conf. Jpn. Liq. Cryst. Soc., Osaka, 1998, 2B10
Conf. Jpn. Liq. Cryst. Soc., Osaka, 1998, 3B02
EP 361.157 (1990/04/04)
FR 2.608.608 (1988/06/24)
Kristallografiya, 33, 1194
Kristallografiya, 34, 1203
Kristallografiya, 34, 398
Liq. Cryst., 10, 875
Liq. Cryst., 19, 729
Liq. Cryst., 19, 811
Liq. Cryst., 20, 785
Liq. Cryst., 21, 801
Liq. Cryst., 23, 69
Liq. Cryst., 23, 771
Liq. Cryst., 24, 647
Liq. Cryst., 26, 271
Liq. Cryst., 28, 1627
Liq. Cryst., 5, 513
Liq. Cryst., 7, 367
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 265, 41
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 265, 47
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 326, 259
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 338, 11
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 339, 167
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 221
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 245
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 191, 237
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 191, 247
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 191, 259
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 155
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 225
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 393, 1
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 393, 15
Opto-Electron. Rev., 13, 303
SU 1.302.684 (1988/04/23)
SU 1.527.235 (1989/12/07)
WO 8.807.992 (1988/10/20)
Zh. Fiz. Khim., 63, 1681
Zh. Fiz. Khim., 63, 2632
Zh. Fiz. Khim., 64, 796
Zh. Fiz. Khim., 64, 958
Zh. Fiz. Khim., 64, 963
Zh. Fiz. Khim., 65, 1356
Zh. Fiz. Khim., 65, 1359
Zh. Fiz. Khim., 65, 2246
Zh. Fiz. Khim., 65, 2249
Zh. Fiz. Khim., 65, 842
Zhidk. Kristally (Ivanovo), 1987, 74


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang