Index Name

Petrova, I.M.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Bessonova, N.P.;   Boda, E.E.;   Chvalun, S.N.;   Godovskii, Yu.K.;   Godovsky, Y.K.;   Godovsky, Yu.K.;   Kaznacheev, A.V.;   Kuz'min, N.N.;   Lavrukhin, B.D.;   Makarova, N.N.;   Mamaeva, I.I.;   Matukhina, E.V.;   Men'shov, V.M.;   Pavlova, S.S.A.;   Petrovskii, P.V.;   Petrovsky, P.V.;   Polischuk, A.P.;   Shcherbina, M.A.;   Struchkov, Yu.T.;   Timofeeva, T.V.;   Tverdokhlebova, I.I.;   Vlasova, T.V.;   Volkova, L.M.;   Zhdanov, A.A.

Publication Titles

1984: Stereoregular polyorganocyclosiloxanes - soluble liquid-crystal polymers with a wide range of mesomorphic state
1984: Thermotropic mesophases in cyclolinear poly(methylsiloxane)s
1987: Flexibility and conformation of macromolecules of a new class of cyclolinear polyorganosiloxanes
1989: The role of organic framework in the formation of mesomorphic state in cyclolinear hexaorganocyclotetrasiloxane polymers
1994: Structure investigations of thermotropic liquid crystalline monomer and polymer organosilicon compounds
1995: Polymesomorphism of octaphenylcyclotetrasiloxane and its polymeric analog poly[oxy(hexaphenylcyclotetrasiloxy-2,6-diyl)]
1996: Role of molecular structure in the formation of thermotropic mesomorphic phases in trans-microtactic poly[oxy(hexamethylcyclotetrasiloxane-2,6-diyl)]s
1997: Formation of thermotropic mesophases in cyclolinear organosiloxane homo- and copolymers bearing hexaalkylcyclotetrasiloxane fragments
2003: LC stereoregular cyclosiloxanes with the cis-anti-cis position of the cyanobiphenyl groups
2003: Synthesis and packing type of the cyclotetrasiloxanes stereoisomers with mesogenic cyanobiphenyl groups in LC state
2004: Synthesis of new stereoregular 2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxanes with mesogenic groups and the influence of spatial isomerism on the phase state of individual isomers and their mixtures
2008: Synthesis and properties of liquid crystal methylcyclohexasiloxane polymers with side mesogenic cyanobiphenyl groups
2008: Synthesis and properties of liquid crystal methylcyclotetrasiloxane polymers with side mesogenic cyanobiphenyl groups
2009: Synthesis of cyclolinear polymethylsiloxanes with two reactive groups and liquid-crystalline polymers on their basis

Sources

Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (3) 12
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (3) 88
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (3) 96
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (4) 15
Makromol. Chem., Rapid Commun., 5, 427
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 248, 633
Russ. Chem. Bull., 53, 1983
Russ. Chem. Bull., 58, 604
SU 1.126.579 (1984/11/30)
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1507
Vysokomol. Soedin. AB, 37, 1680
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1545
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1616
Vysokomol. Soedin. B, 31, 708


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang