Index Name

Pavlyuchenko, A.I.

Similar Names

Pavluchenko, A.I.;   Pavlyuchenko, Assja Iosifovna;   Pavlyuchenko, Assya I.;   Pavlyuchenko, Assya Iosifovna

Co-authors

Andronova, N.A.;   Barnik, M.I.;   Beresnev, G.A.;   Beresnev, L.A.;   Blinov, Lev M.;   Bobylev, Yu.P.;   Buchecker, Richard;   Djumaev, K.M.;   Dyumaev, K.M.;   Etingen, N.B.;   Fialkov, Yu.A.;   Grachev, V.T.;   Grebenkin, M.F.;   Gribov, B.G.;   Grigos, V.I.;   Ivanov, S.A.;   Ivaschenko, A.V.;   Ivashchenko, A.V.;   Karpushkina, G.I.;   Korotkova, N.I.;   Kovshev, E.I.;   Kovshov, E.I.;   Kozunov, V.A.;   Mamaev, V.P.;   Mikhaleva, M.A.;   Petrov, V.F.;   Pozhidaev, E.P.;   Purvaneckas, G.;   Rabinovich, A.Z.;   Samgina, T.Yu.;   Savel'ev, V.A.;   Schadt, Martin;   Sharbatyan, P.A.;   Shelyazhenko, S.V.;   Shishkanova, L.S.;   Shoshin, V.M.;   Smirnova, N.I.;   Titov, V.T.;   Titov, V.V.;   Tsvetkov, V.A.;   Yagupol'skii, L.I.

Publication Titles

1976: Nematic liquid crystals containing pyridine and benzazole rings
1979: Liquid crystalline compounds in pyridine series
1979: p-Substituted phenyl esters of 5-alkoxypicolinic and 6-alkoxynicotinic acids as nematic liquid crystals
1980: Synthesis and structure of mesomorphic 2-cyano-5-[p-alkyl(alkoxy)phenyl]pyridines
1980: Thermotropic liquid crystals in the heterocyclic series. (Review)
1981: Synthesis of mesomorphic 2-alkyl-5-p-cyanophenylpyridines
1982: Liquid-crystal ferroelectric with record spontaneous polarization
1985: 2,5-Disubstituted pyridines, mesomorphic material, and an electrooptical device
1985: 5-(4-Alkyl- or alkoxyphenyl)-2-(4-cyanophenyl)pyridine liquid crystals
1985: Liquid crystal material for electrooptical devices
1985: Liquid crystalline material for electrooptical devices
1985: Liquid-crystal material for electrooptical devices
1985: Synthesis of 2-(4-n-alkylphenyl)-5-n-alkylpyridines
1986: Synthesis and mesomorphic properties of aryl esters of 5-alkyl(alkoxy)-2-pyrimidinecarboxylic acids
1987: Mass spectra of liquid crystals. Part 1. Mass spectra of alkylarylpyridines
1988: 5-Alkyl-2-(4-cyanophenyl)pyridines as liquid crystals
1988: 6-(4'-Alkyl- or 4'-alkoxyphenyl)-3-cyanopyridines having liquid-crystal properties
1988: Liquid-crystal derivatives of 2,5-disubstituted pyridine as components of liquid-crystal materials and such a liquid-crystal material
1988: Liquid-crystal material for electrooptical devices
1988: Mass spectra of liquid crystals. 2. Esters of alkoxy-substituted nicotinic and picolinic acids
1990: Phenylpyridines, liquid-crystal mixtures containing them, and their use for electrooptical purposes
1990: X-ray structural parameters of the nematic phases of pyridine-derivative liquid crystals
1991: Effects of liquid-crystal compound molecular structures on their physical-chemical properties. III. Polar derivatives of 5,6,7,8-tetrahydroquinone
1991: Effects of liquid-crystal compound molecular structures on their physical-chemical properties. IV. Polar liquid crystals with fluoro terminal substituents
1991: X-ray structural parameters of nematic phases of derivatives of pyridine and 5,6,7,8-tetrahydroquinoline

Sources

EP 361.157 (1990/04/04)
J. Phys. (Paris), Suppl., 40, C3, 1
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1980, 3
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1980, 888
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1981, 85
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1985, 1389
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1986, 1228
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1987, 1509
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1988, 637
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 37, 35
NL 8.400.195 (1985/08/16)
Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz., 35, 430
SU 1.063.100 (1985/06/30)
SU 1.063.101 (1985/06/30)
SU 1.069.413 (1985/04/23)
SU 1.302.684 (1988/04/23)
SU 666.797 (1988/04/23)
SU 675.800 (1988/04/23)
SU 681.056 (1979/08/25)
SU 713.153 (1985/05/30)
WO 8.807.992 (1988/10/20)
Zh. Fiz. Khim., 64, 796
Zh. Fiz. Khim., 65, 2246
Zh. Fiz. Khim., 65, 2249
Zh. Fiz. Khim., 65, 842


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang