Index Name

Pavluchenko, A.I.

Similar Names

Pavluchenko, Assya I.;   Pavlyuchenko, A.I.

Co-authors

Andreev, A.L.;   Baikalov, V.A.;   Barnik, M.I.;   Belyaev, V.V.;   Beresnev, G.A.;   Beresnev, L.A.;   Bespalov, B.P.;   Blinov, Lev M.;   Buchecker, Richard;   Chigrinov, V.G.;   Demus, Dietrich;   Dyumaev, K.M.;   Fialkov, Y.A.;   Fialkov, Yu.A.;   Grachev, V.T.;   Grebenkin, M.F.;   Itskovich, E.M.;   Ivashchenko, A.V.;   Karamysheva, L.A.;   Kompanets, S.I.;   Korotkova, N.I.;   Kovshev, E.I.;   Lazareva, V.T.;   Lebedev, P.N.;   Lobko, T.A.;   Mikhailova, T.A.;   Mädicke, A.;   Ostrovskii, B.I.;   Petrov, V.F.;   Pozhidaev, E.I.;   Pozhidaev, E.P.;   Pozhidayev, E.P.;   Purvanetskas, G.V.;   Roitman, K.V.;   Sadovaya, B.;   Saidakhmetov, M.A.;   Schadt, M.;   Shelyazhenko, S.V.;   Smirnova, N.I.;   Sulianov, S.N.;   Takenaka, S.;   Titov, V.V.;   Torgova, S.I.;   Tsvetkov, V.A.;   Yagupol'skii, L.M.;   Zaitsev, B.E.

Publication Titles

1975: Synthesis and properties of nematic liquid crystals exhibiting a positive dielectric anisotropy
1976: Liquid-crystal compounds. V. Synthesis of p-alkylbenzaldehydes and p-alkylcinnamic acids
1976: Liquid-crystal compounds. VII. Synthesis of p-alkyl-p'-cyanobiphenyls
1976: Liquid-crystal compounds. VIII. Methyl-substituted p-alkyl- and p-alkoxycinnamic acids and their cyanophenyl esters
1978: 7th Int. Liq. Cryst. Conf., Bordeaux
1981: Liquid crystalline pyridine derivatives
1981: New heterocyclic liquid crystalline compounds
1981: Spectroscopic and quantum-chemical study of structure of liquid crystalline cyanobiphenyls and arylcyanopyridines
1982: Ferroelectricity in tilted smectics doped with optically active additives
1983: The polymorphism of 2-n-nonyl-5-[4-n-butyloxyphenyl]-pyridine
1984: Investigation of multiplexible capability of twist-effect
1984: Liquid crystalline pyridine derivatives
1985: Synthesis and properties of 5-alkyl-2-(4-cyanophenyl)pyridines
1985: Synthesis of 2-(4-cyanophenyl)-5-(4-n-alkyl- and -alkoxyphenyl) pyridines
1986: Synthesis and liquid-crystal properties of 2-(4-alkyl- or 4-alkoxyphenyl)-5-cyanopyridines
1986: Synthesis of 5-alkyl-2-(4-cyanophenyl)pyridines
1986: The Polymorphism of 5-n-Hexyl-2-[4-n-pentyloxyphenyl]-pyridine
1989: X-ray study of the nematic and smectic A phases of the cyano-substituted pyridines
1991: Liquid crystal pyridine derivatives of high positive dielectric anisotropy
1991: Synthesis and properties of liquid crystals with fluorinated terminal substituents
1992: New Liquid Crystalline Pyridine Derivatives
1992: Specific Features of Smectic A Layering in Terminally Fluorinated Liquid Crystals
1993: X-ray diffraction study of smectic A layering in terminally fluorinated liquid crystal materials
1995: Liquid crystalline 2,5-disubstituted pyridine derivatives
1995: New liquid crystalline pyridine derivatives
1995: Synthesis and properties of new halogenated liquid crystals
1996: 16th Int. Liq. Cryst. Conf., Kent
1998: 5th Int. Display Workshop (IDW'98), Kobe
2003: Furan as a structural fragment in liquid crystals
2003: Nitrogen containing six-membered saturated heterocycles as structural fragments in liquid crystals

Sources

10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, G38
10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, I30
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, A
14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, F
16th Int. Liq. Cryst. Conf., Kent, 1996, D3P.11
5th Int. Display Workshop (IDW'98), Kobe, 1998, LCTp2
7th Int. Liq. Cryst. Conf., Bordeaux, 1978, AO5
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 1007
Cryst. Res. Technol., 18, K45
Cryst. Res. Technol., 21, 111
J. Phys. (Paris), Suppl., 36, C1, 387
Khim. Geterotsikl. Soedin., 1985, 1392
Liq. Cryst., 15, 361
Liq. Cryst., 19, 811
Liq. Cryst., 5, 513
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 265, 41
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 265, 47
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 129, 245
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 155
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 209, 225
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 393, 1
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 393, 15
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 65, 133
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 67, 241
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 89, 327
Zh. Org. Khim., 12, 1054
Zh. Org. Khim., 12, 1511
Zh. Org. Khim., 12, 375
Zh. Org. Khim., 22, 1061
Zh. Org. Khim., 22, 1065


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang