Index Name

Pavlov, S.

Co-authors

Dobrovolskyy, A.;   Yaroshchuk, Oleg V.;   Zakrevskyy, Yu.

Publication Titles

2001: Liquid crystal alignment on the polymer substrates irradiated by plasma beam


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang