Index Name

Nohira, Hiroyuki

Similar Names

Nohira, H.

Co-authors

Abe, Tetsuya;   Aoki, Yoshio;   Arai, Kazutaka;   Asep, Riswoko;   Eto, Yuko;   Etoh, Yuko;   Haramoto, Yuichiro;   Hioki, Chieko;   Hirose, Takuji;   Ichihashi, Tetsuya;   Iimura, Noriko;   Ikuma, Naohiko;   Ikuma, Nohiko;   Imamura, Shinichi;   Inui, Shiroh;   Ishikawa, Ken;   Ishizuka, Takahiro;   Isono, Katsura;   Iwaki, Takashi;   Iwamoto, Masayuki;   Iwane, Hiroshi;   Kai, Mariko;   Kamei, Masanao;   Kamei, Masano;   Kanazawa, Hideki;   Katagiri, Kazuhari;   Katagiri, Kazuharu;   Kato, Tomonori;   Kawabe, Kazuyuki;   Kimura, Takashi;   Kishi, Myoshi;   Kondo, Mariko;   Kosaka, Yoko;   Kumano, Yuta;   Kumano, Yuuta;   Kurokami, Akesuna;   Kuzuhara, Hiroyoshi;   Liu, Hong;   Maruyama, Nobuyoshi;   Masaki, Kazuyoshi;   Masuda, Kumiko;   Matsuoka, Koji;   Matsuoka, Kouji;   Miura, Hisao;   Miyashita, Tomomi;   Monkano, Goji;   Mori, Yoshimasa;   Nagashima, Yutaka;   Nakamura, Shinichi;   Nakata, Michi;   Nakazawa, Ikuo;   Nanasawa, Masato;   Nishio, Rei;   Noda, Yohei;   Noguchi, Koji;   Nohira, Misako;   Nomoto, Satoru;   Saito, Keiko;   Saito, Masaki;   Sakaigawa, Akira;   Sasada, Yasuyuki;   Sato, Akiko;   Shimbo, Yoshio;   Shimono, Satoshi;   Shinjo, Kenji;   Shitara, Hiroaki;   Suzuki, Katsuaki;   Suzuki, Tsuyoshi;   Tai, Hiroyoshi;   Takakuwa, Yasuo;   Takanishi, Yoichi;   Takebayashi, Akiko;   Takeda, Makoto;   Takezoe, Hideo;   Takiguchi, Takao;   Tamura, Rui;   Tashiro, Yasumasa;   Tatsuzuki, Yumiko;   Terada, Masahiro;   Terunuma, Daiyo;   Terunuma, Daiyou;   Togano, Takeshi;   Tokano, Goji;   Uchida, Yoshiaki;   Uchimi, Toshihara;   Yamada, Hichihiro;   Yamada, Michihiro;   Yamada, Yoko;   Yamagishi, Kazushige;   Yamashita, Masataka;   Yamauchi, Jun;   Yokoi, Sachiko;   Yokokoji, Osamu;   Yoshida, Akio;   Yoshinaga, Kazuo

Publication Titles

1987: Fluoroalkane derivatives useful in liquid-crystal compositions
1987: Optically active 2-alkanols
1987: Optically active compound, its manufacture, and liquid-crystal composition containing the same
1987: Optically active fluoroalkanols for liquid crystal compositions
1987: Optically active phenyl or biphenyl compounds having fluoro group on their asymmetric carbon and liquid-crystal composition containing them
1987: Optically-active alkanenitrile liquid crystal and composition containing same
1987: Phenyl biphenylcarboxylate derivatives and liquid-crystal compositions containing them
1988: Fluoroalkane derivative compounds and liquid crystal compositions therefrom
1988: Fluoroalkane derivatives and liquid-crystal devices using them
1988: Fluoroalkane derivatives, liquid-crystal compositions containing them, and liquid-crystal devices using the compositions
1988: Fluoroalkyl p-benzoxybenzoate derivatives as liquid crystal components and their compositions containing them
1988: Liquid crystal compounds and their compositions and devices
1988: Mesomorphic compounds and liquid-crystal compositions and devices containing them
1988: Optically active benzoate liquid crystals
1988: Optically active biphenyl esters for liquid crystal compositions
1988: Optically active compounds and liquid-crystal compositions therefrom
1988: Optically active phenyl benzoate derivatives and liquid crystal compositions containing them
1988: Optically active polymer and liquid-crystal composition containing it
1988: Optically-active 2-fluoroalkanoic acids and liquid-crystal compositions containing them
1989: Mesomorphic compounds and liquid-crystal compositions and devices containing them
1989: Mesomorphic compounds, their preparation, and liquid-crystal compositions and devices containing them
1989: Optical resolution of organic compounds by crystallization
1989: Optically active 3-alkoxy-4-fluoropropanols, their preparation, and liquid crystal compositions containing them
1989: Optically active aryl fluoroalkyl ether liquid crystals
1989: Optically active compounds and liquid-crystal compsitions and devices containing them
1989: Optically active compounds their preparation, and liquid-crystal compositions containing them
1989: Optically active compounds, their preparation, and liquid-crystal compositions containing them
1989: Optically active liquid crystals, their compositions, and display devices
1989: Optically active pyrimidinylbenzenes, their compositions, and display devices
1989: Phenylpyrimidine analogs as liquid crystals and their proparation
1989: Preparation of chiral 2-[4-(2-fluoropentyloxy)phenyl]-5-alkylpyrimidines as liquid crystals and liquid crystal compositions containing them
1989: Preparation of optically active 2-fluorobutanoic acid
1990: Optically active 4-(2-trifluoromethylalkanoyl)benzene derivatives and chiral smectic liquid-crystal compositions and liquid-crystal devices containing them
1990: Preparation of (hydroxyphenyl)pyrimidine ether liquid crystals and ferroelectric liquid-crystal compositions containing them
1990: Preparation of (trifluoromethyl)alkyl biphenylcarboxylates as liquid crystals
1990: Preparation of optically-active 1,1,1-trifluoro-2-alkanols
1990: Preparation of optically-active 1,2-epoxyalkanes from 2-bromoalkanoic acids
1990: Preparation of phenyl or biphenylyl flurorobenzoates as liquid crystals, and liquid-crystal compositions and devices containing them
1990: Preparation of pyrimidine derivatives as liquid crystals
1990: Pyrimidine derivatives as liquid crystals and their preparation
1990: Synthesis and properties of ferroelectric liquid crystals with a trifluoromethyl group at a chiral center
1991: Liquid crystal compositions containing chiral alkylbenzene or -biphenyl compounds
1991: Liquid-crystal compounds and compositions and devices using them
1991: Mesomorphic compound, liquid-crystal compositions and devices using it, and display apparatus
1991: Molecular design and synthetic strategy of ferroelectric liquid crystals
1991: Preparation of chiral fluoroalkenediols and -mercaptoalkenols for liquid crystal compositions
1991: Preparation of optically active 1,1,1-trifluoroalkyl-2-[(4-phenoxycarbonyl)benzyloxy]alkane derivatives as liquid crystals
1991: Preparation of optically active 1-[(4-pyrimidin-2-yl)phenoxy]-2-fluoroalkane derivatives as materials for chiral nematic liquid crystal composition
1991: Preparation of optically active dihydropyran derivatives and liquid-crystal compositions containing them
1991: Preparation of optically active thiadiazole compounds as liquid crystal compositions
1991: Preparation of optically-active 4-[1-(trifluoromethyl)alkoxymethyl]b enzoic acids and liquid-crystal compositions containing them
1991: Synthesis and properties of ferroelectric liquid crystals with a fluorinated asymmetric frameworks
1992: Liquid crystal compound, composition containing it, and display device therefrom with fast response time
1992: Mesomorphic compound, liquid crystal composition, liquid crystal device, display apparatus and display method
1992: Optically active (trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acids, their preparation, and liquid crystal compositions containing them
1992: Optically active compound and liquid - crystal composition, device, display apparatus, and display method using it
1992: Optically active compound and liquid - crystal composition, device, display apparatus, and method using it
1992: Optically active compounds as liquid crystal compositions for optical display devices
1992: Preparation of optically active alkoxyalkanol derivatives as liquid crystal compositions
1992: Preparation of optically active p-(hetero)arylphenyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrates and liquid crystal compositions containing them for display devices
1993: New ferroelectric liquid crystals having a trifluoromethyl group at the asymmetric center and a three-ring heterocyclic core
1993: Optically active 1,2-epoxyalkanes and their use for the synthesis of ferroelectric liquid crystals
1993: Properties of ferroelectric liquid crystal mixtures containing fluorine substituted compounds
1993: Synthesis and physical properties of liquid crystal compounds having an alkoxyalkyl moiety at the asymmetric center
1993: Synthesis and properties of optically active .alpha.-trifluoromethylbenzyl derivatives as new chiral dopants for ferroelectric liquid crystals
1994: Design and synthesis of ferroelectric liquid crystals
1994: Mesomorphic compounds and liquid-crystal compositions and devices containing them
1994: Optically active compound and liquid-crystal composition and device, and display apparatus and method, using it
1994: Optically active pyrimidine derivative and liquid-crystal compositions and display devices containing it
1994: Unique electric field dependence of apparent tilt angle in ferroelectric liquid crystal mixtures consisting of fluorine-substituted compounds
1995: Hydroquinone derivative with perfluoroalkyl group, its preparation, liquid crystal composition and display device using it
1995: Liquid crystal composition containing optically active compound for display device
1995: New antiferroelectric liquid crystals with a trifluoromethyl group at the chiral center
1995: Optical active material, its preparation, liquid crytstal composition and liquid crystal device
1995: Optically active compound for liquid crystal composition
1995: Optically active compounds, liquid crystal composition containing them, liquid crystal display devices using it, display method, and display apparatus
1995: Synthesis and properties of optically active .alpha.-trifluoromethylbenzyl derivatives for ferroelectric liquid crystals
1996: Novel antiferroelectric liquid crystals with a trifluoromethyl group at the chiral center
1996: Optically active 5-fluoro-1-alkanol, liquid crystal composition containing it, and display device
1996: Optically active compound for liquid-crystal composition and liquid-crystal element
1996: Synthesis and mesomorphic properties of fluorinated liquid crystals obtained from optically active 2-fluoro-octanol
1997: A novel ferroelectric liquid crystal having a trifluoromethyl group at the chiral center
1997: Effects of fluorination extent and direction of ester group in semiperfluorinated phenyl benzoate FLCs on mesomorphic properties
1997: Optically-active fluoroalkyl compounds, liquid -crystal compositions containing them, and the devices, display method, and displays using the compositions
1997: Synthesis of semi-perfluorinated FLCs and the effect of fluorination extent on mesomorphic properties
1997: The synthesis and mesomorphic properties of ferroelectric liquid crystals with a fluorinated asymmetric frame
1998: Antiferroelectric liquid crystals and their chiral structures
1998: Influence of fluorination extent on liquid crystalline properties of semi-perfluorinated phenylpyrimidine ferroelectric liquid crystals
1998: Mesomorphic compound, liquid crystal composition and liquid-crystal display device
1998: Optically active phenylene compound, liquid crystal composition containing it, and display element
1998: Preparation of new carbosilane dendrimers carrying mesogenic groups
1998: Relationship between spontaneous polarization and absolute configuration of ferroelectric liquid crystalline compound having trifluoromethylbenzyl asymmetric frame
1998: Synthesis and helical twisting power of optically active 2-methylchroman-2-carboxlic acid derivatives as new chiral dopants for nematic liquid crystals
1998: Synthesis and mesomorphic properties of novel phenylbenzoate liquid crystals with a 4-2H-perfluoropropyl-1-butanol tail
1998: Synthesis and properties of FLC with fluorinated asymmetric frames
1999: A novel liquid crystal showing antiferroelectric smectic C* and twist grain boundary phases
1999: Chiral agent for liquid crystal display device
1999: Preparation and Characterization of Novel Carbosilane Dendrimers Carrying Mesogens
1999: Preparation and characterization of carbosilane dendrimers carrying mesogens with chiral substituent
1999: Synthesis and properties of ferroelectric liquid crystal polymers having a trifluoromethyl asymmetric frame
2000: Helical twisting power of new chiral dopants derived from 2-phenylpropanoic acid for nematic liquid crystals
2000: Stability of antiferroelectricity studied using a homologous series of antiferroelectric liquid crystals
2000: Synthesis and properties of ferroelectric liquid crystals derived from 5-alkyl-δ-valerolactones
2000: Synthesis of optically active 2-methylchroman derivatives and application to chiral dopants for nematic liquid crystals
2001: Synthesis and physical properties of laterally fluoro substituted ferroelectric liquid crystals with a fluoro substituted chiral terminal chain
2001: Synthesis of new chiral dopants derived from 2-phenylpropanoic acid derivatives for nematic liquid crystals
2002: Liquid crystal properties of new ionic liquid crystal compounds having a 1,3-dioxane ring
2002: Optical resolution of 5-alkyl-δ -valerolactones and synthesis of optically active 5-fluoroalkanols
2006: Design, Synthesis and Magnetic Properties of Chiral Organic Radical Liquid Crystals
2006: Ferroelectricity and Superparamagnetism of Chiral Organic Radical LCs
2006: Paramagnetic FLCs Containing an Organic Radical Component
2006: Synthesis and Electric/Magnetic Properties of Novel Chiral Organic Radical LCs
2007: Effects of liquid crystalline superstructures on the intermolecular ferromagnetic interactions observed in all-organic radical liquid crystals
2007: Intermolecular Ferromagnetic Interactions Observed in Organic Radical Liquid Crystals
2007: Synthesis and Characterization of Novel All-Organic Liquid Crystalline Radicals
2008: Synthesis and Characterization of Novel Radical Liquid Crystals Showing Ferroelectricity
2008: Unusual intermolecular magnetic interaction observed in an all-organic radical liquid crystal
2009: A new development of chiral liquid crystals
2009: Magnetic-field-induced molecular alignment in an achiral liquid crystal spin-labeled by a nitroxyl group in the mesogen core
2009: Preparation and Properties of C2-Symmetric Organic Radical Compounds Showing Ferroelectric Liquid Crystal Properties

Sources

Abstr. Symp. Fund. Org. Chem., 18, 179
Abstr. Symp. Fund. Org. Chem., 18, 85
Abstr. Symp. Fund. Org. Chem., 37, 182
Bull. Chem. Soc. Jpn., 72, 2129
Bull. Chem. Soc. Jpn., 73, 259
Bull. Chem. Soc. Jpn., 74, 2219
CACS Forum, 18, 22
Chem. Lett., 22, 113
Chem. Lett., 27, 261
Chem. Lett., 27, 59
Chem. Lett., 28, 565
EP 237.007 (1987/09/16)
EP 267.585 (1988/05/18)
EP 285.141 (1988/10/05)
EP 295.106 (1988/12/14)
EP 300.497 (1989/01/25)
EP 301.511 (1989/02/01)
EP 315.996 (1989/05/17)
EP 316.011 (1989/05/17)
EP 322.703 (1989/07/05)
EP 435.106 (1991/07/03)
EP 440.134 (1991/08/07)
EP 474.196 (1992/03/11)
EP 498.277 (1992/08/12)
EP 499.221 (1992/08/19)
EP 599.289 (1994/06/01)
EP 611.119 (1994/08/17)
Ekisho, 13, 175
Enantiomer, 7, 33
Ferroelectrics, 148, 71
Ferroelectrics, 148, 79
Ferroelectrics, 178, 213
Ferroelectrics, 207, 541
Ferroelectrics, 212, 273
Ferroelectrics, 212, 333
Ferroelectrics, 343, 119
Ferroelectrics, 365, 158
J. Mater. Chem., 18, 2950
J. Mater. Chem., 19, 415
JP 01.031.740 (1989/02/02)
JP 01.121.244 (1989/05/12)
JP 01.157.929 (1989/06/21)
JP 01.207.280 (1989/08/21)
JP 01.265.050 (1989/10/23)
JP 01.265.052 (1989/10/23)
JP 01.272.571 (1989/10/31)
JP 02.028.158 (1990/01/30)
JP 02.067.237 (1990/03/07)
JP 02.069.427 (1990/03/08)
JP 02.069.440 (1990/03/08)
JP 02.069.467 (1990/03/08)
JP 02.115.145 (1990/04/27)
JP 02.290.865 (1990/11/30)
JP 02.295.943 (1990/12/06)
JP 03.161.480 (1991/07/11)
JP 03.163.034 (1991/07/15)
JP 03.184.965 (1991/08/12)
JP 03.220.140 (1991/09/27)
JP 03.236.346 (1991/10/22)
JP 03.236.353 (1991/10/22)
JP 03.261.779 (1991/11/21)
JP 04.013.645 (1992/01/17)
JP 04.013.796 (1992/01/17)
JP 04.198.153 (1992/07/17)
JP 04.264.052 (1992/09/18)
JP 04.300.871 (1992/10/23)
JP 07.041.449 (1995/02/10)
JP 07.101.894 (1995/04/18)
JP 07.101.951 (1995/04/18)
JP 07.133.243 (1995/05/23)
JP 07.305.063 (1995/11/21)
JP 08.217.710 (1996/08/27)
JP 08.220.500 (1996/08/30)
JP 09.221.441 (1997/08/26)
JP 10.251.185 (1998/09/22)
JP 11.255.675 (1999/09/21)
JP 62.077.339 (1987/04/09)
JP 62.093.248 (1987/04/28)
JP 62.174.047 (1987/07/30)
JP 62.198.633 (1987/09/02)
JP 62.198.647 (1987/09/02)
JP 62.223.161 (1987/10/01)
JP 63.104.949 (1988/05/10)
JP 63.107.951 (1988/05/12)
JP 63.196.533 (1988/08/15)
JP 63.196.571 (1988/08/15)
JP 63.201.147 (1988/08/19)
JP 63.218.647 (1988/09/12)
JP 63.222.147 (1988/09/16)
JP 63.243.059 (1988/10/07)
JP 63.303.951 (1988/12/12)
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 33, L1103
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 39, L42
Kagaku Kogyo, 42, 322
Kikan Kagaku Sosetsu, 22, 73
Kobunshi Ronbunshu, 56, 401
Liq. Cryst., 15, 893
Liq. Cryst., 18, 197
Liq. Cryst., 19, 15
Liq. Cryst., 20, 581
Liq. Cryst., 22, 217
Liq. Cryst., 23, 537
Liq. Cryst., 23, 87
Liq. Cryst., 24, 719
Liq. Cryst., 26, 97
Liq. Cryst., 28, 785
Liq. Cryst., 29, 87
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 302, 247
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 346, 35
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 346, 51
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 479, 213
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 509, 108
Nippon Kagaku Kaishi, 1989, 903
Nippon Kagaku Kaishi, 1990, 1171
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2006, 3
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2007, 28
Senryo to Yakuhin, 38 (10) 258
US 5.281.362 (1994/01/25)
US 5.720.898 (1998/02/24)
Yuki Gosei Kagaku Kyokaishi, 49, 467


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang