Index Name

Nazarenko, V.G.

Similar Names

Nazarenko, Vasilii G.;   Nazarenko, Vassil G.

Co-authors

Belyaev, V.V.;   Boiko, O.P.;   Chernyshuk, S.;   Devyatkin, Y.V.;   Devyatkin, Y.Y.;   Durand, G.;   Gayvoronsky, V.Ya.;   Hsia, K.-M.;   Kasian, N.A.;   Klouda, R.;   Kosa, T.;   Koval'chuk, O.V.;   Lavrentovich, O.D.;   Lev, B.I.;   Lisetski, L.N.;   Muševic, I.;   Nastishin, Yu.A.;   Nosov, G.B.;   Nych, A.B.;   Ognysta, U.;   Ognysta, U.M.;   Omelchenko, M.M.;   Palffy-Muhoray, Peter;   Panikarskaya, V.D.;   Pergamenshchik, V.M.;   Piryatinskii, Yu.P.;   Reshetnyak, V.Yu.;   Reznikov, Yu.A.;   Schur, D.;   Sergan, V.V.;   Smalyukh, I.I.;   Sonin, A.S.;   Sorokin, V.M.;   Tomchuk, P.M.;   Vasyuta, R.M.;   Vlokh, R.O.;   Yakunin, S.V.;   Yamamoto, J.;   Yatsun, O.V.;   Yokoyama, H.;   Zavora, L.N.;   Zyryanov, V.Ya.;   Škarabot, M.

Publication Titles

1991: Surface polarizational electrooptical effect in nematic liquid crystals
1992: Dielectric Quenching of the Surface-Polarization Instability in a Nematic Liquid Crystal
1992: Dielectric quenching of the electric polar surface instability in a nematic liquid crystal
1993: Oriented dispersion of liquid crystal droplets in a polymer matrix with light induced anisotropy
1994: Anchoring transition in a nematic liquid crystal composed of centrosymmetric molecules
1997: Effects in nematic cells with broken centrosymmetry
1997: Stereo-glasses with composite and chiral liquid crystals
1997: Stereoglasses with Composite and Chiral Liquid Chrystal
1998: Unipolar electro-optic effect in a nematic cell
1999: Controllable electrochromic effect in a liquid-crystal cell with J aggregates
1999: Non-Debye screening of a surface charge and a bulk-ion-controlled anchoring transition in a nematic liquid crystal
2000: Deformation and Instability of Nematic Drops in an External Electric Field
2000: Non-debye charge screening and adsorbed-ion-induced anchoring transition in a nematic liquid crystal
2001: Crystal Structure in Nematic Emulsion
2001: Deformation of liquid crystal droplets under the action of an external ac electric field
2004: Ordered Droplet Structures at the Liquid Crystal Surface and Elastic-Capillary Colloidal Interactions
2006: Hypothesis of Dye Aggregation in a Nematic Liquid Crystal: From Experiment to a Model of the Enhanced Light-Director Interaction
2007: Alignment techniques for preparation of protein-containing surfactant nematic cells
2007: Coexistence of Two Colloidal Crystals at the Nematic-Liquid-Crystal–Air Interface
2007: Polarizing Properties of Functional Optical Films Based on Lyotropic Chromonic Liquid Crystals
2008: Effects of Anthraquinone Dye Aggregation on Selective Reflection Spectra of Cholesteric Liquid Crystal

Sources

14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, E
Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, O
JETP Lett., 71, 262
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 304, 133
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 352, 1
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 454, 145
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 467, 181
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 496, 202
Mol. Materials, 2, 295
NATO ASI Ser. 3, 28, 313
Phys. Rev. A, 45, R6969
Phys. Rev. E, 49, R990
Phys. Rev. E, 57, R36
Phys. Rev. E, 60, 5580
Phys. Rev. E, 64, 021706
Phys. Rev. Lett., 87, 075504
Phys. Rev. Lett., 93, 117801
Phys. Rev. Lett., 98, 057801
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6628, 66280T
Tech. Phys. Lett., 25, 761
Zh. Eksp. Teor. Fiz., 99, 777


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang