Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Myronova, S.F.

Co-authors

Aksimentyeva, O.I.;   Beloshenko, V.A.;   Kozlov, V.I.;   Rafailovich, M.H.;   Schwarz, S.A.;   Shapovalov, V.A.;   Shapovalov, V.V.;   Zubov, E.E.

Publication Titles

2007: Plastic Deformation-Induced Orientation of Kaolinite Nanocrystals in Ultrahigh-Molecular Weight Polyethylene


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang