Index Name

Mo, Zhi-Shen

Alternative Writings

Mo, Z.S.;   Mo, Zhishen

Similar Names

Mo, Z.-S.

Co-authors

An, Yuxian;   Bai, Guohong;   Cai, Dawei;   Cao, Junkui;   Chen, Chun-Hai;   Chen, Jian;   Chen, Tianlu;   Chen, Yan;   Chen, Yu;   Cheuk, Kevin K.L.;   Dong, Lisong;   Dong, Yu-Ping;   Feng, Zhi-Liu;   Guo, Yingzhi;   Han, Xiaozu;   Huang, Xueying;   Ke, Yangchuan;   Kwok, Hoi-Sing;   Lam, Jacky W.Y.;   Li, Li-Xia;   Li, Zi-Fa;   Li, Zife;   Lu, Li-Yun;   Luo, Jingdong;   Ma, Yu;   Mou, Zhongcheng;   Ni, Yu-Shan;   Shibata, Mitsuhiro;   Tang, Ben-Zhong;   Wang, Deli;   Wang, Jing-Wu;   Wang, Jun-Zuo;   Wang, Na-Xin;   Wang, Shang-Er;   Wang, Wei;   Wang, Xian-Hong;   Wu, Zhong-Wen;   Xiao, Lianying;   Xie, Zhi-Liang;   Xue, Xiaofu;   Yang, Baoquan;   Yang, Boaquan;   Yang, Guiping;   Yang, Yuhua;   Yang, Zhen-Hua;   Yosomiya, Ryutoku;   Yu, Li;   Yu, Min;   Zhang, Hong-Fang;   Zhang, Jing-Ping;   Zhang, Zhi-Hao;   Zhang, Zirong;   Zhao, Xiao-Jiang;   Zheng, Jingqiao;   Zhou, Qi-Feng;   Zhu, Chao-Shan;   Zhu, Chengshen

Publication Titles

1991: Crystallization kinetics and mechanism of phase transitions for thermotropic sequential block copolyesters
1991: Multiple thermal transitions of thermotropic sequential block copolyester
1992: Crystallization kinetics and mechanism of phase transitions for thermotropic sequential block copolyesters
1993: Crystallization and melting behavior of nylon 1010
1993: Structures and properties of the blends of thermotropic liquid crystalline ethylcellulose and polypropylene
1993: Synthesis and characterization of new liquid crystalline polyurethane
1994: Structures and properties in in-situ composites of LC70/PET
1994: Synthesis of thermotropic liquid crystal aromatic copolyesters and copoly(ester-amide)s containing di(ethyloxy-ether) as the spacer
1995: Structures and properties of in-situ composites of LC70/PET
1995: Studies on combined liquid crystalline polymers/Nylon 1010 ternary blends
1995: Studies on the blends of thermotropic liquid crystal ethyl cellulose and nylon-1010
1995: Studies on the blends of thermotropic liquid crystalline polymer PEI and PES-C
1995: Study on blends based on thermotropic liquid crystal copolyester and nylon-1010
1995: Synthesis and characterization of thermotropic copolyesters and copoly(ester-amides) containing oxyethylene-ether as the spacer
1996: Crystallization behavior of poly(ether ether ketone ketone)
1996: Structure and properties of the blend of thermotropic liquid crystalline polymer PEEK and block copolymer
1996: Synthesis and characterization of aromatic liquid crystalline poly(ester-imide)s derived from an imidodicarboxylic acid
1997: Liquid crystalline polymer as a processing agent in blends of poly(ether ketone)/LCP70
1997: Synthesis and properties of block copolymers of poly(ether sulfone)s with liquid crystalline polyester units
1998: Isothermal crystallization kinetics and melting behavior of poly(.beta.-hydroxybutyrate)/poly(vinyl acetate) blends
1999: Crystallization melting behavior of poly(arylene ether ketones) containing biphenyl and meta-linkage
1999: Nonisothermal crystallization and melting behavior of poly(.beta.-hydroxybutyrate)-poly(vinyl-acetate) blends
2002: Liquid Crystalline and Light Emitting Polyacetylenes: Synthesis and Properties of Biphenyl-Containing Poly(1-alkynes) with Different Functional Bridges and Spacer Lengths
2002: Study on blends of carbon dioxide-epoxy propane copolymer with ethylcellulose

Sources

Chin. Chem. Lett., 2, 473
Chin. Chem. Lett., 4, 311
Chin. Chem. Lett., 5, 795
Chin. Chem. Lett., 5, 985
Chin. J. Polym. Sci., 13, 353
Eur. Polym. J., 33, 948
Eur. Polym. J., 35, 365
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 15 (4) 109
Gaofenzi Xuebao, (4)
Gaofenzi Xuebao, 1993, 165
Gaofenzi Xuebao, 1995
Gaofenzi Xuebao, 1995, 302
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 4, 290
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 8, 243
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 8, 315
J. Appl. Polym. Sci., 61, 1999
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 37, 443
Macromolecules, 35, 1229
Polym. Polym. Compos., 5, 1
Polymer, 37, 4397
Yingyong Huaxue, 10 (6) 35
Yingyong Huaxue, 12 (4) 27
Yingyong Huaxue, 13 (5) 25
Yingyong Huaxue, 19, 1027


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang