Index Name

Mil'kova, L.P.

Co-authors

Andreeva, I.N.;   Avrorova, L.V.;   Banduryan, S.I.;   Belousova, T.A.;   Bobrovnitskaya, N.I.;   Chivilikhina, M.P.;   Dovbii, E.V.;   Frenkel, G.G.;   Ganchuk, L.M.;   Glazunov, V.B.;   Iovleva, M.M.;   Kalashnik, A.T.;   Kalmykova, V.D.;   Kogan, E.G.;   Konovalova, L.Ya.;   Kop'ev, M.A.;   Kotomin, S.V.;   Kudryavtsev, G.I.;   Kulichikhin, V.G.;   Litovchenko, G.D.;   Lukasheva, N.V.;   Mazii, G.A.;   Negodyaeva, G.S.;   Papkov, S.P.;   Platonov, V.A.;   Pozhalkin, N.S.;   Rudinskaya, G.V.;   Serova, L.D.;   Shablygin, M.V.;   Shchetinin, A.M.;   Tokarev, A.V.;   Vasil'eva, N.V.;   Volokhina, A.V.

Publication Titles

1971: Mesomorphic state of poly(p-benzamide) solutions
1975: Action of a magnetic field on anisotropic solutions of poly-p-benzamide
1976: Action of a magnetic field on anisotropic solutions of poly-p-benzamide
1976: Flow of anisotropic solutions of poly(p-phenyleneterephthalamide)
1976: Temperature-concentration limits of the liquid-crystalline state of poly-p-benzamide
1978: Transitions in anisotropic solutions of poly(p-phenyleneterephthalamide)
1981: Structural rearrangements in rigid-chain polymers in temperature-mechanical actions
1982: Strain features of regenerated cellulose fibers during heat treatment
1986: Structural features of aromatic polyamide copolymers
1989: Feasibility of transition of amorphous cellulose into a liquid crystal state
1991: The liquid crystalline state of cellulose
1994: Sorption study of hydrated cellulose fiber with liquid crystal structure
1997: Structural changes in rigid-chain poly(amide benzimidazolamides) during the formation of ultimately reinforced plastics

Sources

Fiz.-khim. Osnovy Poluch. Gidratsellyul. Volokon Netraditsion. Sposobami (Mytishchi), 1989, 14
Khim. Volokna, (1) 30
Khim. Volokna, (3) 26
Khim. Volokna, (4) 42
Khim. Volokna, (5) 70
Vysokomol. Soedin. A, 18, 221
Vysokomol. Soedin. A, 18, 590
Vysokomol. Soedin. A, 20, 2224
Vysokomol. Soedin. A, 33, 107
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 657
Vysokomol. Soedin. B, 13, 707
Vysokomol. Soedin. B, 18, 830
Vysokomol. Soedin. B, 23, 412


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang