Index Name

Lopukhovich, N.

Co-authors

Guba, G.;   Ogenko, V.;   Reshetnyak, V.;   Reznikov, Yu.;   Yaroshchuk, O.

Publication Titles

1994: Electrically controlled light scattering of the aerosil-liquid crystal system


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang